Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Nachlazení a chřipka > Co na horečku > Acylpyrin + C 320mg/200mg tbl.eff. 12

Acylpyrin + C 320mg/200mg tbl.eff. 12

ACYLPYRIN + C 36%

Acylpyrin + C 320mg/200mg tbl.eff. 12

Acylpyrin + C se užívá ke snížení horečky a bolesti při chřipce a nachlazení. Dále se přípravek užívá k léčbě lehkých až středních bolestí (např. bolestí hlavy, zubů, kloubů, svalů, bolesti při menstruaci, zánětu a při bolesti nervového původu). Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 84255
skladem 10 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena: 107 Kč
68 Kč 107 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Acylpyrin + C se užívá ke snížení horečky a bolesti při chřipce a nachlazení. Dále se přípravek užívá k léčbě lehkých až středních bolestí (např. bolestí hlavy, zubů, kloubů, svalů, bolesti při menstruaci, zánětu a při bolesti nervového původu). Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELEACYLPYRIN + C
šumivé tablety
(acidum acetylsalicylicum, acidum ascorbicum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však ACYLPYRIN+C musíte užívat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů (při horečce) nebo do 5 dnů (při 
bolesti), musíte se poradit s lékařem.
-
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je ACYLPYRIN+C a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACYLPYRIN+C užívat
3. Jak se ACYLPYRIN+C užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek ACYLPYRIN+C uchovávat
6. Další informace
1. CO JE ACYLPYRIN+C A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
ACYLPYRIN  +  C  patří  do  skupiny  léků  nazývaných  analgetika,  antipyretika.  Kyselina 
acetylsalicylová  tlumí  bolest  a  snižuje horečku.  Kyselina  askorbová  podporuje  obranné  reakce 
organismu a urychluje překonání chřipkových onemocnění.
Acylpyrin + C lze bez porady s lékařem užívat ke snížení horečky a k úlevě od bolesti při chřipce 
a nachlazení, k potlačení mírné až střední bolesti ( např. hlavy, zubů, bolesti v zádech a bolesti při 
menstruaci).  U  kloubních  a  svalových  bolestí  (vyjma  těch,  které  doprovází  chřipková 
onemocnění nebo bolesti zad) a při bolesti nervového původu je nutná porada s lékařem. 
Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a mladiství od 16 let.
Děti  a  mladiství  do  16  let  smějí  užívat  kyselinu  acetylsalicylovou  vždy  pouze  po  doporučení 
lékařem.
2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  ACYLPYRIN  +  C
UŽÍVAT
Neužívejte ACYLPYRIN + C

Stránka 1 z 5
 pokud  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  kyselinu  acetylsalicylovou  a  kyselinu 
askorbovou nebo některou pomocnou látku obsaženou v přípravku. 
 pokud  se  u  vás  po  předchozím  podání  jiných  léčivých  přípravků  ze  skupiny  NSA  (nesteroidní 
protizánětlivé léky) objevila kopřivka, akutní rýma nebo došlo k rozvoji průduškového astmatu
 při vředové chorobě žaludku a střev
 při průduškovém astmatu
 při krvácivých stavech
 při závažném onemocnění jater nebo ledvin
 před plánovaným chirurgickým zákrokem spojeným s větším krvácením
 v těhotenství (ve třetí třetině těhotenství)
 při věku  do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku ACYLPYRIN + C je třeba:
 pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte  (přípravek  se  může  podávat  v první  a  druhé  třetině 
těhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře). 
 pokud užíváte jiné léky a obsahem kyseliny askorbové (vitamínu C) 
 pokud máte chronické onemocnění dýchacího ústrojí, sennou rýmu nebo nosní polypy
 při onemocnění jater nebo ledvin
Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se vhodnosti užívání ACYLPYRINU 
+ C s lékařem. 
U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné 
infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny 
acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, 
který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci 
nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. 
Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu 
energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a 
agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo mladistvého 
vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře.
Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u 
žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Před použitím ACYLPYRINU + C informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které 
užíváte  nebo  jste užíval(a) v nedávné době,  a  to i o lécích, které jsou dostupné bez  lékařského 
předpisu.  Pokud  užíváte  kyselinu  acetylsalicylovou  (ASA)  pravidelně,  poraďte  se  se  svým 
lékařem  dřív,  než  začnete  užívat  jakýkoliv  jiný  lék  (včetně  léků,  které  nejsou  na  lékařský 
předpis).
ACYLPYRIN  +  C  se  nesmí  užívat  současně  se  sulfonamidy,  protože  může  dojít  k  poškození 
ledvin.  Současné  užívání  ACYLPYRINU  +  C  s  přípravky  ovlivňujícími  srážení  krve  (např. 
warfarin) zvyšuje riziko možného krvácení.
Současné  užívání  přípravku  a  jiných  léků  proti  bolesti  a  zánětu  (např.  kortikosteroidy  nebo 
nesteroidní protizánětlivé léky) může způsobit krvácení do žaludku a střev. 
Stránka 2 z 5
Kyselina  acetylsalicylová  zvyšuje  účinek  současně  užívaných  perorálních  antidiabetik  a 
metotrexátu  používaného  při  léčbě  nádorových  onemocnění  nebo  některých  zánětlivých 
onemocnění kloubů.
Současné  užívání  ACYLPYRINu  +  C  s léky  na  odvodnění  a  proti  vysokému  krevnímu  tlaku 
(diuretika  a  ACE  inhibitory)  může  způsobit  závažné  poškození  ledvin.  Účinek  léčby  může  být 
také ovlivněn pokud se ACYLPYRIN + C užívá současně s léky k léčbě dny (probenecid) a při 
léčbě nepřijetí orgánu po transplantaci (cyklosporin, takrolimus).
Kyselina ascorbová obsažená v přípravku zvyšuje vstřebávání penicilinu ze střeva.
Užívání ACYLPYRINU + C s jídlem a pitím
ACYLPYRIN + C se má užívat po jídle. Šumivou tabletu rozpusťte ve sklenici vody a vypijte.
Těhotenství a kojení
Dříve než začnete užívat jakýkoliv lék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
ACYLPYRIN + C se nesmí užívat ve třetí třetině těhotenství. V první a druhé třetině těhotenství 
může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizika léčby.
ACYLPYRIN + C se výjimečně může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávek 
se však kojení musí přerušit, protože kyseliny acetylsalicylová přechází do mateřského mléka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku ACYLPYRIN + C
Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek  obsahuje  10,713  mmol  (=  246,4  mg)  sodíku  v jedné  dávce.  Nutno  vzít  v úvahu  u 
pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (39 mg) draslíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez 
draslíku“.
3. JAK SE ACYLPYRIN + C UŽÍVÁ
Nedoporučí-li  lékař  jinak,  užívají  dospělí  a  mladiství  od  16  let  1  tabletu  v  jednotlivé  dávce. 
Dávku je možné opakovat podle potřeby ve 4-hodinových intervalech. Maximální denní dávka je 
6 tablet.
Pokud  vám  do 3  dnů neklesne  horečka nebo  do 5 dnů  neustoupí  bolesti  nebo se Váš stav 
zhorší, případně se vyskytnou nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o 
dalším  užívání  ACYLPYRINu  +  C  se  svým  lékařem.  Bez  porady  s lékařem  neužívejte 
přípravek déle než 7 dnů i pokud příznaky onemocnění ustupují.

Kyselina acetylsalicylová se nesmí podávat dětem a mladistvým do 16 let v průběhu horečnatého 
onemocnění. 
Děti a mladiství  do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem. 
Dávkování  vždy určí lékař.
Jestliže jste užil(a) více ACYLPYRINu + C, než jste měl(a), 
nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.
Stránka 3 z 5
Předávkování  se  může  projevit  hučením  v  uších,  bolestí  hlavy,  závratěmi  a  zmateností. 
Závažnější předávkování se projevuje prohloubeným dýcháním, nevolností, zvracením, křečemi 
až bezvědomím.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může i ACYLPYRIN + C u některých lidí vyvolat nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání ACYLPYRINu + C se u vás mohou vyskytnout zažívací obtíže, např. pálení žáhy, 
nevolnost, zvracení.
Někdy vznikne krvácení nebo proděravění žaludečního nebo duodenálního vředu. Zvýšené riziko 
je hlavně u pacientů s anamnézou vředové choroby, alkoholiků a starších pacientů.
Ojediněle  se  mohou  vyskytnout  alergické  reakce.  Pokud  se  u  vás  objeví  kopřivka, otok,  rýma
nebo  dušnost,  nebo  při  zvýšené  tvorbě  modřin  a  černé  stolici  (jedná  se  o  projevy  zvýšené 
krvácivosti) přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.
Zřídka, hlavně při užití vyšších dávek přípravku, může dojít k poškození ledvin nebo k poruchám 
acidobazické rovnováhy.
U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním je vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu.
Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou popsány v této příbalové informaci, sdělte to 
prosím svému lékaři.
5. JAK PŘÍPRAVEK ACYLPYRIN + C UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené tubě, aby byl léčivý přípravek chráněn před 
světlem a vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.  
Přípravek se nesmí užívat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat přípravky,  které  již nepotřebujete.  Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek ACYLPYRIN + C obsahuje
Léčivé látky:
Acidum acetylsalicylicum (kyselina acetylsalicylová) 320 mg a
Acidum ascorbicum (vitamín C) 200 mg v 1 šumivé tabletě
Pomocné látky:
kyselina  citronová,  hydrogenuhličitan  sodný,  monohydrát  laktosy,  draselná  sůl 
acesulfamu, kyselina fumarová
Jak ACYLPYRIN + C vypadá a co obsahuje toto balení
ACYLPYRIN + C jsou téměř bílé, mramorové, kulaté, ploché tablety se skosenými hranami a 
drsným povrchem. 
Balení obsahuje 12 šumivých tablet.
Stránka 4 z 5
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
27.10.2010
Stránka 5 z 5

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 65 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu ACYLPYRIN + C

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON 37%
Coldrex Horký nápoj Citron por.plv.sol.scc.10
Lék ve formě horkého nápoje proti chřipce a nachlazení. Snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy, k
220 Kč
138 Kč
skladem 6 ks}
COLDREX 32%
Coldrex 500mg/25mg/5mg/20mg/30mg tbl.nob.24
Lék ve formě tablet proti chřipce a nachlazení. Snižuje horečku, tlumí bolesti, uvolňuje ucpaný
180 Kč
123 Kč
skladem 26 ks}
COLDREX MAXGRIP CITRON 8%
Coldrex MAXGrip Citron 1000mg/10mg/40mg por.plv.14
Lék ve formě horkého nápoje proti chřipce a nachlazení. Snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy, k
270 Kč
248 Kč
skladem 3 ks}

Nedávno prohlížené produkty

LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS AGE krém zabar.SPF50 50ml 15%
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS AGE Krém zabar.SPF50 50ml
LA ROCHE-POSAY Anthelios fotokorekční denní CC krém s velmi vysokým SPF faktorem tónovaný. Nová
686 Kč
584 Kč
skladem 14 ks}
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS Krém SPF50+ 50ml
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS Krém SPF50+ 50ml
ANTHELIOS - Gel-krém, SPF 50+/PPD 31. ZMATŇUJÍCÍ. Citlivá pokožka. Pokožka se sklonem ke sluneč
528 Kč
skladem 1 ks}
LA ROCHE Effaclar DUO+ Tinted light 40 ml
LA ROCHE-POSAY EFFACLAR DUO+ zabarvený-světlý40ml
Effaclar DUO+ Inovační a korekční obnovující péče proti nedokonalostem pleti a pigmentovým skvr
541 Kč
skladem 4 ks}
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS Krém tónovaný SPF50+ 50ml
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS Krém tónovaný SPF50+ 50ml
Anthelios UVMUNE 400 hydratační tónovaný krém SPF50+. Velmi vysoká, antioxidační UVA/UVB ochran
536 Kč
skladem 12 ks}