Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Imunita a alergie > Alergie > Alerid tbl.obd.10x10mg
ALERID

Alerid tbl.obd.10x10mg

Alerid se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke- zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,- zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie). Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 15600
Cena:
47 Kč
do 5 dnů
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Alerid se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke- zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,- zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie). Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

sp.zn. sukls  
 Příbalová informace pro výdej bez lékařského předpisu  PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
Alerid 10 mg potahované tablety  
cetirizini dihydrochloridum  
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, dříve, než začnete tento přípravek, protože obsahuje 
pro Vás důležité údaje. 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci.
 
- Pokud se do tří dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem.  
 V příbalové informaci naleznete:  
1. Co je Alerid a k čemu se používá  
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Alerid užívat  
3. Jak se Alerid užívá  
4. Možné nežádoucí účinky  
5. Jak Alerid uchovávat  
6. Další informace  
 
1. CO JE ALERID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Léčivou látkou přípravku Alerid je cetirizin-dihydrochlorid. Alerid je antialergikum.  
Alerid se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke  
 
- zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,  
- zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie). 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
  2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ALERID UŽÍVAT  
 
Neužívejte Alerid 
 
- jestliže máte závažné poškození funkce ledvin (těžké selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 
ml/min)  
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku (další složku) 
přípravku Alerid, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných 
přípravků).  
-  jestliže  máte  dědičnou  poruchu  nesnášenlivosti  galaktózy,  vrozený  nedostatek  laktázy  nebo  poruchu 
vstřebávání glukózy a galaktózy.  
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Alerid se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem. 
 
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Alerid je zapotřebí  
Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem; v případě potřeby budete užívat 
sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.  
Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měl(a) byste se před zahájením léčby 
poradit se svým lékařem.  
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v 
doporučených dávkách nebylo pozorováno žádné klinicky významné vzájemné působení. Nejsou však k 
dispozici údaje o bezpečnosti, pokud jsou užívány vyšší dávky cetirizinu současně s alkoholem. Proto se, 
stejně jako u všech ostatních antihistaminik, doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu při léčbě 
přípravkem Alerid.  
Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Alerid 
několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.  
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste užíval(a) v 
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
 
Užívání přípravku Alerid s jídlem a pitím 
 
Jídlo neovlivňuje vstřebávání cetirizinu.  
 
Těhotenství a kojení 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.  
Stejně jako jiné léky nemá být Alerid podáván těhotným ženám. Náhodné užití léku by nemělo vyvolat 
žádné škodlivé účinky na plod. Nicméně lék užívejte, jen pokud je to nezbytně nutné a po poradě s 
lékařem.  
Neužívejte Alerid během kojení, protože cetirizin se vylučuje do mateřského mléka.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání 
přípravku Alerid v doporučených dávkách.  
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat 
stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Nepřekračujte doporučenou dávku přípravku.  
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Alerid 
 
Alerid, potahované tablety, obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte 
se s ním, než začnete tablety Alerid užívat.  
 
3. JAK SE ALERID UŽÍVÁ 
 
 
Jak a kdy budete užívat Alerid 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek přípravku Alerid může být pouze částečný.  
Tablety se polykají a zapíjejí sklenicí vody.  
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí a dospívající starší než 12 let: 
10 mg (1 tableta) jednou denně.  
 
Děti ve věku od 6 do 12 let: 
5 mg ( tablety) dvakrát denně.  
 
Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin  
Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.  
Pokud vnímáte účinek přípravku Alerid jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím poraďte se se svým 
lékařem.  
 
Délka léčby 
 
Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží. Prosím požádejte o radu svého lékárníka.  
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Alerid, než jste měl(a) 
 
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Alerid, než jste měl(a), informujte prosím svého 
lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.  
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. 
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, 
rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a 
zadržování moči.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Alerid 
 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Alerid 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky může mít i Alerid nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.  
 
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud se u Vás vyskytnou, musíte 
přestat užívat Alerid a ihned se poradit s lékařem: 
 
- alergické reakce, včetně těžkých reakcí a angioedému (závažná alergická reakce, která způsobuje otok 
obličeje a hrdla).  
Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později.  
Četnost výskytu možných nežádoucích účinků je určena podle následující konvence:  
časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100)  
méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000)  
vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000)  
velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000)  
není známo (z dostupných údajů nelze určit).  
 
Časté nežádoucí účinky 
 
- ospalost  
- závrať, bolest hlavy  
- zánět hltanu, rýma (u dětí)  
- průjem, nevolnost, sucho v ústech  
- únava.  
 
Méně časté nežádoucí účinky  
- agitovanost/rozrušení  
- parestezie (zvláštní pocity na kůži)  
- bolesti břicha  
- svědění, vyrážka  
- astenie (nadměrná únava), malátnost.  
 
Vzácné nežádoucí účinky  
- alergická reakce (reakce přecitlivělosti), někdy závažná (velmi vzácně)  
- deprese, halucinace, agresivita, zmatenost, nespavost  
- křeče  
- tachykardie (zrychlená srdeční frekvence)  
- abnormální funkce jater  
- kopřivka  
- otok  
- zvýšení tělesné hmotnosti.  
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky  
- trombocytopenie (snížená hladina krevních destiček)  
- tiky  
- synkopa (náhlé mdloby), dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové 
stahy), třes, dysgeuzie (změněná chuť)  
- neostré/rozmazané vidění, porucha akomodace, okulogyrní krize (mimovolní pohyby oční bulvy)  
- angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla), lokalizované kožní erupce  
- abnormální vylučování moči (pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení).  
 
Frekvence nežádoucích účinků není známa  
- amnézie (ztráta paměti), porucha paměti.  
 
Jestliže se u Vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému 
lékaři. Při prvních příznacích reakce přecitlivělosti přestaňte Alerid užívat. Váš lékař zhodnotí 
závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních. 
 
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, 
prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
 
5. JAK ALERID UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Alerid neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 o C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se v 
lékárně, jak máte likvidovat léčivé přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co Alerid obsahuje: 
- léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg cetirizin-
dihydrochloridu. 
- dalšími složkami jsou: kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, 
magnesium-stearát, mastek, mikrokrystalická celulosa ( AVICEL PH 102). 
- Potahová soustava Opadry II 31F58914 bílá 
složení: hypromelosa 2910, monohydrát laktosy, oxid titaničitý, makrogol 4000, dihydrát citrátu sodného, 
čištěná voda.  
 
Jak Alerid vypadá a co obsahuje toto balení: 
Alerid je bílá kulatá bikonvexní potahovaná tableta s půlící rýhou na jedné straně, na druhé s vyraženým 
A, balení se 4, 10, 20, 50 a 100 potahovanými tabletami. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Cipla UK Ltd., The Old Post House,  
Heath Road, Weybridge, 
Surrey  KT13 8TS,  
Velká Británie 
 
 
 
Výrobce: 
S&D Pharma CZ, spol. s r.o. 
Sídlo společnosti: Písnická , 142 00 Praha 4, Česká republika 
Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery (areál Pharmos a.s.), Česká republika 
 
Léčivý přípravek je v členských státech EU registrován pod názvy: 
Česká republika: Alerid 
Slovenská republika: Alerid 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 
8.8.2013 
 

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu ALERID

ALLERGODIL OČNÍ KAPKY 26%
Allergodil oční kapky opht.gtt.sol.1x6ml 0.05%
Užívá se k symptomatické léčbě sezónní a celoroční alergické rinitidy. Čtěte pozorně příbalový
179 Kč
132 Kč
Avilut GOLD Recordati cps.120 13%
Avilut GOLD Recordati cps.120
Avilut GOLD Recordati je doplněk stravy s obsahem karotenoidů: Lutein 25 mg a Zeaxantin 0,5 mg.
651 Kč
565 Kč
Stérimar Baby Hygiena 50 ml 8%
Stérimar Baby Hygiena 50 ml
STÉRIMAR Baby Nosní hygiena je zdravotnický prostředek pro děti ve věku 0-3 roky, které ještě n
194 Kč
179 Kč
ZYRTEC
Zyrtec por.gtt.sol.1x20ml
Zyrtec se u dospělých a u dětí od 2 let věku používá pro zmírnění nosních a očních příznaků sez
198 Kč

Nedávno prohlížené produkty

ALERID
Alerid tbl.obd.10x10mg
Alerid se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke- zmírnění nosních a očních příznaků sez
47 Kč