* Ambroxol AL 30 tbl.20x30mg - 64 Kč — Mujlekarnik.cz
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Nachlazení a chřipka > Co na kašel > Vykašlávání a zahlenění > Ambroxol AL 30 tbl.20x30mg

Ambroxol AL 30 tbl.20x30mg

AMBROXOL AL

Ambroxol AL 30 tbl.20x30mg

Přípravek Ambroxol AL 30 se užívá při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 43950
do 2 dnů
Cena:
64 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek Ambroxol AL 30 se užívá při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták


Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
Ambroxol AL 30 
ambroxoli hydrochloridum 
tablety Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. 
 
Pokud se do 7- 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. Co je přípravek Ambroxol AL 30 a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambroxol AL 30 užívat 
3. Jak se přípravek Ambroxol AL 30 užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Ambroxol AL 30 uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je přípravek Ambroxol AL 30 a k čemu se používá 
 
Ambroxol AL 30 patří do skupiny expektorancií, mukolytik. 
 
Ambroxol,  léčivá  látka  přípravku,  zvyšuje  v  dýchacích  cestách  sekreci  hlenu,  tvorbu  plicního 
surfaktantu  (látka  pokrývající  vnitřní  stěny  plicních  sklípků)  a  stimuluje  činnost  řasinek  zajišťující 
posun hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a vylučování hlenu 
(mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle. 
 
Přípravek  Ambroxol  AL  30  se  užívá  při  akutních  a  chronických  zánětlivých  a  infekčních 
onemocněních horních i dolních dýchacích cest. Jedná se např. o akutní a opakované záněty průdušek, 
hrtanu  a  průdušnice,  rýmu  a  záněty  nosohltanu  (a  související  záněty  středouší  a  vedlejších  dutin 
nosních),  a  dále  o  chronická  onemocnění  jako  např.  chronická  bronchitida  a  chronická  obstrukční 
plicní  nemoc.  Akutní  a  chronická  onemocnění  dýchacích  cest  jsou  provázena  zvýšenou  tvorbou 
vazkého  průduškového  hlenu  a  jeho  ztíženým  vykašláváním.  Mukolytická  léčba  (tzn.  snižující 
viskozitu hlenu) usnadňuje toto vykašlávání. 
Přípravek Ambroxol AL 30 je určen pro dospělé a děti od 12 let. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambroxol AL 30 užívat 
 
Neužívejte přípravek Ambroxol AL 30  jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  ambroxol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
Stránka 1 z 4 
Upozornění a opatření 
Pokud se při užívání přípravku Ambroxol AL 30 objeví nová vyrážka na kůži nebo na sliznici, je třeba 
lék  vysadit  a  okamžitě  vyhledat  lékaře.  Může  se  jednat  o  vzácné  kožní  projevy  (vyvolané  vlastním 
onemocněním nebo užíváním dalších léků), které se mohou objevit při užívání mukolytických látek, 
jako je např. ambroxol. 
 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ambroxol AL 30 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  užíval/a  v 
nedávné  době,  nebo  které  možná  budete  užívat,  a  to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského 
předpisu. 
 
Současné užívání přípravku Ambroxol AL 30 a antibiotik (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede 
ke zvýšení koncentrace antibiotik ve hlenu, který se vytváří v dýchacích cestách.  
 
Bez porady s lékařem neužívejte jiné léky na kašel. 
 
Další klinicky významné působení s ostatními léky není známo. 
 
Užívání přípravku Ambroxol AL 30 s jídlem a pitím a alkoholem 
Tablety užívejte po jídle a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny. 
 
Těhotenství a kojení a fertilita 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.  
 
Těhotné  ženy  mohou  přípravky  užívat  pouze  po  poradě  s lékařem,  jejich  užívání  není  doporučeno 
v prvních 3 měsících těhotenství. Není doporučeno užívat přípravek Ambroxol AL 30 při kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Ambroxol AL 30 nemá žádný vliv na Vaši schopnost řídit vozidlo a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Ambroxol AL 30 obsahuje laktózu. 
Pokud  trpíte  nesnášenlivostí  k  některým  cukrům,  informujte  o  tom  svého  lékaře  dříve,  než  začnete 
přípravek užívat. 
 
 
3. Jak se přípravek Ambroxol AL 30 užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Pokud není lékařem určeno jinak, je doporučeno následující dávkování: 
 
Dospělí a děti od 12 let: 
1 tableta 3x denně 
Léčebný účinek může být zvýšen podáním 2 tablet 2x denně. 
 
 
Způsob podání 
Tablety užívejte po jídle a zapíjejte je. 
 
Délka léčby 
Stránka 2 z 4 
Délka  léčby  přípravkem  Ambroxol  AL  30  je  určena  individuálně,  v závislosti  na  indikaci  a  typu 
onemocnění.  Pokud  se  však  příznaky  významně  nezlepší  během  7-10  dnů  nebo  při  zhoršování 
příznaků, je třeba vyhledat lékaře. 
 
Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Ambroxol AL 30, než jste měl(a) 
Dosud nebyly zaznamenány žádné projevy předávkování. Pokud se projevy předávkování vyskytnou, 
vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Ambroxol AL 30 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku. 
 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Přípravek Ambroxol AL 30 je obvykle dobře snášen.  
 
Mohou  se  dostavit  lehké  zažívací  obtíže  (pálení  žáhy,  nechutenství,  příležitostně  pocit  na  zvracení, 
zvracení, průjem).  
Mohou se  vyskytnout  alergické  reakce,  zejména  kožní  vyrážky,  kopřivka,  angioedém,  anafylaktické 
reakce (včetně anafylaktického šoku). Pokud se při užívání přípravku Ambroxol AL 30 objeví nová 
vyrážka  na  kůži  nebo  na sliznici, je třeba lék  vysadit  a  okamžitě  vyhledat  lékaře.  Může se jednat o 
vzácné kožní projevy (vyvolané vlastním onemocněním nebo užíváním dalších léků), které se mohou 
objevit při užívání mukolytických látek, jako je např. ambroxol. 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. 
 
 
5. Jak přípravek Ambroxol AL 30 uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  "Použitelné  do:" 
nebo "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce při teplotě do 25°C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Ambroxol AL 30 obsahuje 
Léčivá látka: Ambroxoli hydrochloridum 30 mg v 1 tabletě 
 
Stránka 3 z 4 
Pomocné  látky:  Krospovidon,  mikrokrystalická  celulóza,  monohydrát  laktózy,  magnesium-stearát, 
kukuřičný škrob, hydratovaný oxid křemičitý, povidon, oxidovaný kukuřičný škrob. 
 
Jak přípravek Ambroxol AL 30 vypadá a co obsahuje toto balení 
Ambroxol AL 30 jsou kulaté, bílé tablety, bikonvexní s půlící rýhou na jedné straně. 
 
Velikost balení: 20, 50, 100 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
ALIUD PHARMA GmbH  
Gottlieb – Daimler – Str. 19 
D-89150 Laichingen, Německo 
 
Výrobce: 
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo 
 
 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  7.12.2012 
 
 
Stránka 4 z 4 

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 56 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu AMBROXOL AL

ACC LONG 25%
ACC Long 600mg tbl.eff.20
Šumivé tablety s vůní po ostružinách. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, kter
229 Kč
172 Kč
skladem
KALOBA 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY 9%
Kaloba 20mg por.tbl.flm. 21x20mg
Kaloba 20 mg je fytofarmakum (rostlinný lék). Jeho účinnou látkou je vysušený extrakt z kořene
207 Kč
189 Kč
skladem
BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA 5%
Bronchipret Potahované Tablety tbl.obd.20
Rostlinný lék na léčbu zánětlivých onemocnění dýchacích cest pro dospělé a děti starší 12 let.
146 Kč
139 Kč
skladem
KALOBA 20 MG/7,5 ML SIRUP
Kaloba 20mg/7.5ml sirup sir. 1x100ml
Přípravek se užívá k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje podávání antibiotik.Přípr
200 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

PHYSIOMER Alergie a nosní dutiny 135ml 30%
Physiomer Hypertonic 135ml
Přípravek PHYSIOMER Hypertonic 135 ml osahuje přírodní sterilní hypertonickou mořskou vodu s ko
228 Kč
160 Kč
skladem
B-komplex Zentiva drg.100 Glass 16%
B-komplex Sanofi por.tbl.flm.100 Glass
Vitaminy B1, B2, B6 a niacin přispívají k normální činnosti nervové soustavy.Vitamin B2 a niaci
97 Kč
81 Kč
skladem
LEROS Bylinkový Detox 20x1.5g
LEROS Bylinkový Detox 20x1.5g
Bylinný čaj s detoxikačními účinky. Čistící čaj, doplněk stravy, podporující látkovou výměnu, o
51 Kč
49 Kč
skladem
Dávkovač léků cestovní
Dávkovač léků OBZOR typ 02 týdenní bílý
Slouží k přehlednému uspořádání a spolehlivému dávkování léků či potravinových doplňků doma i n
77 Kč
74 Kč
skladem