Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Nachlazení a chřipka > Co na kašel > Vykašlávání a zahlenění > Biotussil por.gtt.sol.1x100ml

Biotussil por.gtt.sol.1x100ml

BIOTUSSIL 15%

Biotussil por.gtt.sol.1x100ml

Pomocný lék při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest včetně rýmy a zánětů vedlejších nosních dutin. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 67133
skladem 4 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena: 195 Kč
165 Kč 195 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Pomocný lék při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest včetně rýmy a zánětů vedlejších nosních dutin. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

                    Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls  PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  
 
 
 BIOTUSSIL perorální kapky, roztok 
 
 Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.  
Tento  přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však    přípravek  BIOTUSSIL  musíte 
 
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
 
  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
 
  Pokud  se  příznaky  zhorší  nebo  se  nezlepší  do 5  dnů  u  dospělých  nebo  do  3  dnů  u  dětí  , 
 
musíte se poradit s lékařem.   
  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
 
jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím, 
sdělte to svému  lékaři nebo lékárníkovi.    
 V příbalové informaci naleznete:  
1.  Co je přípravek BIOTUSSIL a k čemu se používá 2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek BIOTUSSIL užívat 3.  Jak se přípravek BIOTUSSIL užívá 4.  Možné nežádoucí účinky 5  Jak přípravek BIOTUSSIL uchovávat 6.  Další informace   
1.  CO JE PŘÍPRAVEK BIOTUSSIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
BIOTUSSIL,  perorální  kapky,  roztok  patří  do  farmakoterapeutické  skupiny  fytofarmakum  - expektorans, sekretolytikum.  
BIOTUSSIL perorální kapky, roztok je lihový extrakt směsi bylin se sekretolytickým a antiseptickým 
účinkem vyznačující se velmi dobrou snášenlivostí.  
Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako pomocný lék při onemocněních dýchacích cest včetně 
rýmy a zánětů vedlejších nosních dutin. Zánět vedlejších nosních dutin se zpočátku projevuje výtokem 
z nosu, následně ucpaným nosem, bolestmi v oblasti tváří a pocitem tlaku, zejména kolem nosu. 
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 4 let věku. 
Použití  tohoto  tradičního  rostlinného  přípravku  je  založeno  výlučně  na  zkušenosti 
z dlouhodobého použití. 
1 / 4 
2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  BIOTUSSIL UŽÍVAT 
Neužívejte přípravek BIOTUSSIL 
  jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  některou  ze  složek  přípravku,  na  rostliny  z čeledi 
Miříkovité (anýz, kmín, celer, koriandr, kopr). 
Přípravek  též  nepoužívejte,  pokud  máte  závažné  srdečně  cévní  choroby  (zejména  srdeční 
nepravidelnost,  hypertenzi),  nízkou  hladinu  draslíku,  překyselení  žaludku,  peptický  vřed,  těžké 
poruchy jater a ledvin, epilepsii, závislost na alkoholu, těžké poruchy mozkových funkcí. 
Kvůli obsahu květu prvosenky se přípravek nesmí užívat při astmatu a u dětí s akutním zánětem hrtanu 
vedoucím k dušení. 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BIOTUSSIL je zapotřebí 
  u pacientů se zánětem žaludku (obsah květu prvosenky). 
Dětem podávejte přípravek vzhledem k obsahu lihu (23,9 % obj.) se lžící čaje apod. 
Neužívejte přípravek déle než 14 dní. 
Jelikož přípravek obsahuje 23,9 % obj. alkoholu, je proto rizikový pro osoby závislé na alkoholu. Tato 
skutečnost by rovněž měla být brána v úvahu u těhotných nebo kojících žen či dětí, pokud by užily 
vyšší  dávku  než  je  doporučeno;  dále  u  vysoce  rizikových  skupin  pacientů  s jaterním  onemocněním, 
epilepsií, poúrazovým poškozením nebo onemocněním mozku.  Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Jestliže  užíváte  přípravek  BIOTUSSIL,  informujte  svého  ošetřujícího  lékaře  vzhledem  k možným 
interakcím s 
  léky upravující krevní srážlivost (warfarin), 
  léky  k posílení  srdeční  činnosti  (digoxin)  či  úpravě  poruch  srdečního  rytmu 
(antiarytmika), 
  močopudnými léky (diuretika), 
  některými léky proti depresím (inhibitory MAO) a epilepsii (fenytoin), 
  kyselinou acetylsalicylovou (lék užívaný při horečce či bolesti), 
  kortikoidy pro lokální či celkové užití a 
  tabletovou antikoncepcí. 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 
v nedávné době, a to včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Těhotenství a kojení 
Vzhledem k nedostatku údajů se podávání těhotným a kojícím ženám nedoporučuje. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Biotussil  má  zanedbatelný  až  žádný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  stroje.  Při 
dodržení doporučeného způsobu dávkování není pravděpodobné ovlivnění pozornosti. 
Důležité informace o některých složkách přípravku BIOTUSSIL 
Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  23,9  %  obj.  alkoholu,  tj.  do  426 mg  v jedné  dávce  (50  kapek  pro 
dospělého), což odpovídá do 10,5 ml piva (5 %), 4,4 ml vína (12 %).  3.  JAK SE PŘÍPRAVEK BIOTUSSIL UŽÍVÁ 
2 / 4 
Vždy užívejte přípravek BIOTUSSIL přesně podle pokynů uvedených v příbalové informaci. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Nedoporučí-li Vám lékař jinak, je dávkování následující: 
Mladiství od 12 let a dospělí   3 x denně 50 kapek 
Děti od 7 do 12 let  
3 x denně 25 kapek 
Děti od 4 do 7 let  
3 x denně 10-15 kapek 
Dospělí mohou přípravek používat neředěný, dětem se podává se lžící čaje apod. 
Doporučuje se podávat přípravek ještě několik dní po vymizení příznaků onemocnění. 
Bez  porady  s lékařem  užívejte  přípravek  nejdéle  14  dní.  Pokud  se  příznaky  zhorší  nebo  se  nezlepší 
do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, vyhledejte lékaře. 
Pokud příznaky onemocnění při léčbě Biotussilem přetrvávají, nebo pokud se objeví nežádoucí účinky 
neuvedené v příbalové informaci, obraťte se na svého lékaře. Pokud se u Vás objeví horečka, dušnost 
nebo hnisavý hlen během užívání přípravku, poraďte se s  lékařem. 
Jestliže jste užil(a) více přípravku BIOTUSSIL, než jste měl(a) 
poraďte se s lékařem. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek BIOTUSSIL 
nezdvojujte  následující  dávku,  ale  pokračujte  v léčbě  přípravkem  s podáním  v nejbližší  ranní, 
odpolední či večerní době. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek BIOTUSSIL nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Možnost  vyvolání  kožní  či  dýchací  alergické  reakce,  případně  i  závažného  typu.  Z dalších 
nežádoucích  účinků  je  možné  vzácně  očekávat  mírné  žaludeční  potíže,  nevolnost,  zvracení,  event. 
bolest hlavy. Jiné nežádoucí účinky přípravku nejsou známy ani při dlouhodobém používání. 
Opatření v případě nežádoucích účinků 
Jestliže  zpozorujete  nežádoucí  účinek  nebo  příznaky  alergie  (přecitlivělosti),  přerušte  užívání 
přípravku.  Pokud  se  známky  alergie  (přecitlivělosti)  vyskytly  již  v minulosti,  přípravek  znovu 
nepoužívejte. 
Pokud  se  vyskytne  jakýkoli  nežádoucí  účinek  ve výrazné  míře,  prosím,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  5.  JAK PŘÍPRAVEK BIOTUSSIL UCHOVÁVAT 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem, mimo 
dosah a dohled dětí. 
Přípravek  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  krabičce  (i  lahvičce).  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Po prvním otevření lahvičky je přípravek použitelný 3 měsíce. 
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí.   
3 / 4 
 
6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek BIOTUSSIL obsahuje 
100 g obsahuje: 
Herbarum extractum pro Biotussil 97,80 g [ex Gentianae radix (hořcový kořen) 0,20 g, Primulae flos 
(prvosenkový květ) 1,50 g, Plantaginis folium (jitrocelový list) 1,50 g, Thymi herba (tymiánová nať) 
1,50 g,  Liquiritiae  radix  (lékořicový  kořen)  1,50 g,  Sambuci  flos  (květ  bezu  černého)  1,50 g] 
extrahováno  ethanolem  23%  (m/m),  Foeniculi  amari  fructus  etheroleum  (silice  plodu  fenyklu 
obecného pravého) 0,05 g, Anisi stellati etheroleum (badyáníková silice) 0,05 g. 
Pomocné látky: glycerol 85%, monohydrát sodné soli sacharinu, ethanol 23% m/m (součást extraktu). 
1 ml = 23 kapek  Jak přípravek BIOTUSSIL vypadá a co obsahuje toto balení 
BIOTUSSIL, perorální kapky, roztok, je oranžovohnědá tekutina. Může dojít ke vzniku slabého zákalu 
nebo snadno roztřepatelného mírného sedimentu, který však nesnižuje léčebný účinek přípravku. 
Balení obsahuje lahvičku o obsahu 50 a 100 ml. 
 Držitel rozhodnutí o registraci  
Biomedica, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika 
 Výrobce:  
Biomedica, spol. s r.o., Praha, Divize Hořátev, Hořátev 104, 289 12 Nymburk, Česká republika  Tato příbalová informace byla naposledy schválena      
26.9.2012 
4 / 4 

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 56 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu BIOTUSSIL

NASIVIN 27%
Nasivin 0.5mg/ml nas.gtt.sol. 10ml
Přípravek se používá při akutní rýmě, zánětu středouší, kataru Eustachovy trubice a zánětu vedl
99 Kč
72 Kč
skladem
OLYNTH HA 16%
Olynth HA 0.5mg/ml nas.spr.sol.10ml
Nosní sprej Olynth HA pro děti od 2 do 7 let rychle a jemně uvolňuje ucpaný nos a zvlhčuje nosn
118 Kč
99 Kč
skladem
Megafyt Dětský čaj dýchací cesty 20x2g Novinka 24%
Megafyt Dětský čaj dýchací cesty 20x2g Novinka
Dětský čaj Dýchací cesty 20x2g - Bylinný čaj příjemné vůně a chuti. Určeno pro děti od ukončené
59 Kč
45 Kč
skladem
ACC LONG 14%
ACC Long 600mg tbl.eff.10
Šumivé tablety s vůní po ostružinách. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, kter
147 Kč
126 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

Chlorella Japan tbl.750 26%
Chlorella Japan tbl.750
Japonská sladkovodní řasa Chlorella vulgaris je bohatý komplex esenciálních aminokyselin, chlor
403 Kč
299 Kč
skladem
Apotheke Aktivní den čaj 20x2g
Apotheke Aktivní den čaj 20x2g
Ovocný čaj aromatizovaný. Čaj pro aktivní den. Lahodná chuť kořeněného pomeranče a maté. Maté n
52 Kč
49 Kč
skladem
OPHTHALMO-AZULEN
Ophthalmo-Azulen ung.opht.1x5g
Přípravek se používá při drobných poraněních očních víček, spojivky a rohovky, po poleptání a p
139 Kč
skladem
VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Test 25ks
VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Test 25ks
Rychlý test Wellion SARS-CoV-2 Ag je určen pro rychlou kvalitativní detekci nukleokapsidového b
1 700 Kč
skladem