Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Volně prodejné léky > Pohybové ústrojí > Osteoporóza > Calcichew D3 ctb.20
CALCICHEW D3

Calcichew D3 ctb.20

Calcichew D3 se podává při nedostatku vápníku a vitamínu D v potravě, nebo jako prevence při zvýšené potřebě vápníku a vitamínu D. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 47514
Cena:
50 Kč
do 2 dnů
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Calcichew D3 se podává při nedostatku vápníku a vitamínu D v potravě, nebo jako prevence při zvýšené potřebě vápníku a vitamínu D. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

sp.zn. sukls  
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  
CALCICHEW D3 200 IU,  žvýkací tablety   
Vápník (jako calcii carbonas), vitamín D  (jako colecalciferolum)    
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Calcichew D3 200 IU musíte užívat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.  
V příbalové informaci naleznete
:  
1.  Co je Calcichew D3 200 IU a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcichew D3 200 IU užívat  
3.  Jak se Calcichew D3 200 IU užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak Calcichew D3 200 IU uchovávat  
6.  Další informace  
1. CO JE CALCICHEW D3 200 IU A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Calcichew D3 200 IU, žvýkací tablety obsahuje vápník a vitamín D, obě uvedené látky se podílejí na 
stavbě kostí. 
Calcichew  D3  200  IU  se  užívá  v prevenci  a  léčbě  nedostatku  vápníku  a  vitamínu  D  a  po  poradě  s 
lékařem jako doplněk při léčbě osteoporózy. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CALCICHEW D3 200 IU 
UŽÍVAT  Neužívejte  přípravek Calcichew D3 200 IU 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku 
Calcichew D3 200 IU 
- jestliže je u Vás zjištěno zvýšení obsahu vápníku v krvi nebo moči 
- jestliže trpíte tvorbou kamenů v ledvinách 
- jestliže trpíte nadbytkem vitamínu D 
 
 
Zvláštní opatrnosti při použití  přípravku Calcichew D3 200 IU je zapotřebí v následujících případech: 
- jestliže užíváte tento přípravek dlouhodobě; 
- jestliže máte sníženou funkci ledvin, nebo sklon k tvorbě ledvinových kamenů (máte nebo jste 
v minulosti někdy měl(a) ledvinové kameny);  
1   
-         jestliže trpíte sarkoidózou (imunitní systémové onemocnění, kdy může být zvýšená hladina 
vitamínu D v těle); 
- jestliže jste nepohyblivý/á a máte osteoporózu; 
-         jestliže užíváte jiný přípravek s vitamínem D. Další dávky vápníku a vitamínu D by měly být 
podávány pod lékařskou kontrolou. 
Pokud se Vás týká jakákoli z výše uvedených podmínek, poraďte se o užívání přípravku Calcichew D3 
200 IU se svým lékařem dříve, než jej začnete užívat. 
 
Jestliže užíváte Calcichew D3 200 IU při léčbě osteoporózy, je nezbytné, aby Vám lékař před léčbou 
stanovil hladinu vápníku v krvi a rozhodl o vhodnosti léčby tímto přípravkem.   
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Uhličitan vápenatý může zasahovat do vstřebávání souběžně podávaných tetracyklinových přípravků.  
Z tohoto důvodu by tetracyklinové přípravky měly být podávány nejméně dvě hodiny před nebo čtyři 
až šest hodin po užití Calcichew D3 200 IU. 
 
Je-li  současně  užíván  bisfosfonát  nebo  fluorid  sodný,  měl  by  být  podán  nejméně  jednu  hodinu  před 
podáním Calcichew D3 200 IU. 
 
Při souběžně léčbě levothyroxinem může být jeho účinek snížen souběžným užíváním vápníku,  
pravděpodobně blokováním absorpce levothyroxinu. Této interakci lze předejít, pokud mezi dávkami  
dodržíme nejméně 4 hodinovou prodlevu. 
 
Při souběžné léčbě chinolonovými antibiotiky je třeba je podat nejméně 2 hodiny před a 4 – 6 hodin po  
podání  přípravku  Calcichew  D3  200  IU,  aby  se  předešlo  riziku  snížení  absorpce  chinolonových 
antibiotik. 
 
Některá diuretika (močopudné přípravky) snižují vylučování vápníku v moči. Z důvodu zvýšeného 
           rizika  hyperkalcémie  (zvýšené  hladiny  vápníku  v krvi)  by  měla  být  v průběhu  souběžného  užívání 
diuretik pravidelně sledována hladina vápníku v krvi. 
 
Zvýšení hladiny vápníku v krvi je nutné se vyhnout u pacientů, kteří užívají digitalisová léčiva   
(léky na podporu srdeční činnosti). 
 
Užíváte-li některý z výše uvedených léků, poraďte se o užívání Calcichew D3 200 IU s lékařem dříve, 
než jej začnete užívat. 
 
 
Užívání přípravku Calcichew D3 200 IU s jídlem a pitím 
Tableta Calcichew D
může být užívána s
3 200 IU 
 jídlem a tekutinami nebo bez nich. Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Těhotenství 
Během těhotenství by denní dávka neměla přesáhnout 1500 mg vápníku a 600 IU vitamínu D, 
protože byla prokázána spojitost mezi trvalou vysokou hladinou vápníku v krvi a vznikem 
nežádoucích účinků pro vyvíjející se plod.                                                                                                    
Calcichew D3 200 IU může být užíván v těhotenství při nedostatku kalcia a vitamínu D. 
Kojení 
2   
Calcichew D3 200 IU může být užíván během kojení. Vápník a  vitamín D přecházejí do mateřského 
mléka. 
Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu v případě, že má být dítěti podán další vitamín D. 
  
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Studie  hodnotící  účinky  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  stroje  nebyly  provedeny,  ale  jakýkoliv 
účinek je nepravděpodobný. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Calcichew D3 200 IU 
Tablety  Calcichew  D3  200  IU  obsahují  aspartam  (E951),  a  proto  by  neměly  být  užívány  pacienty  s 
fenylketonurií. 
Tablety Calcichew D3 200 IU obsahují sorbitol (E420), isomalt (E953) a sacharózu, a proto by neměly 
být užívány pacienty s nesnášenlivostí cukrů. Jestliže Vám lékař někdy sdělil, že trpíte nesnášenlivostí 
některých cukrů, poraďte se, prosím, se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek. 
 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK CALCICHEW D UŽÍVÁ3  Vždy užívejte přípravek Calcichew D3 200 IU přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta 1-3 
krát denně pro děti 1-2 tablety denně. 
Tableta Calcichew D3 200 IU by měla být rozžvýkána, nebo rozpuštěna na jazyku. 
 
Doplňková terapie při osteoporóze 
Jednu Calcichew D3 200 IU žvýkací tabletu 2-3krát denně. 
 
Nedostatek vápníku a vitamínu D  
Dospělí: 1 Calcichew D3 200 IU žvýkací tableta 1-3krát denně.  
Děti: 1 Calcichew D3 200 IU žvýkací tableta 1-2krát denně.  
Přípravek není vhodný pro děti do 4 let,  děti starší 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s 
lékařem. 
 
Dávkování při poruše funkce jater  
Není třeba upravovat dávku. 
 
Bez porady s lékařem lze používat přípravek ve výše uvedených indikacích ne déle než 4 týdny. 
 
Dávkování při poruše funkce ledvin 
Tablety  Calcichew  D3  200  IU  by  neměly  být  podávány  pacientům  s vážnou  poruchou  ledvin  bez 
porady s lékařem. 
 
Při dlouhodobé léčbě je třeba sledovat hladinu vápníku v séru a monitorovat funkce ledvin měřením 
kreatininu  v séru,  zejména u  starších  pacientů  nebo  při  souběžné léčbě srdečními  glykosidy  (léky  na 
srdce)  nebo  diuretiky  (léky  na  podporu  močení)  a  u  pacientů  s velkým  sklonem  k tvorbě  kamenů.  
Lékař by měl být v tomto případě informován o používání přípravku Calcichew D3 200 IU a měl by 
pravidelně kontrolovat hladinu kreatininu a vápníku v krvi. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcichew D3 200 IU, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcichew D3 200 IU, než jste měl(a), sdělte to ihned svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Calcichew D3 200 IU 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
3   
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Calcichew D3 200 IU nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Informujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte pohotovost v nejbližší nemocnici, jestliže se u Vás 
vyskytne některý z následujících závažných nežádoucích účinků. Přestaňte přípravek Calcichew D3 
200 IU užívat, ale vezměte si s sebou příbalovou informaci a/ nebo tento lék: 
 
- bolesti a pálení při močení (možná tvorba kamenů) 
- poruchy srdečního rytmu (zvýšená hladina kalcia v krvi) 
- kterýkoliv z níže popsaných účinků, pokud se vyskytne ve zvýšené míře Méně časté nežádoucí účinky (méně než u 1 pacienta ze 100) 
Zvýšení vápníku v krvi a moči při užití vysokých dávek 
 
Vzácné nežádoucí účinky (méně než u 1 pacienta ze 1000)  
zácpa, plynatost, nevolnost, bolesti břicha, průjem 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky(méně než u 1 pacienta ze 10 000)  
 Svědění, vyrážka, kopřivka 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
5. JAK  PŘÍPRAVEK CALCICHEW D3 200 IU UCHOVÁVAT  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Přípravek Calcichew D3 200 IU nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C.  
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. DALŠÍ INFORMACE  
Co přípravek Calcichew D3 200 IU obsahuje 

Jedna žvýkací tableta obsahuje léčivé látky: 
Calcii carbonas 1250 mg (uhličitan vápenatý 1250 mg, odpovídá vápníku 500  mg)                                                                                       
Colecalciferolum (vitamín D3) 200 IU/5μg                              
 
Pomocnými látkami jsou: 
sorbitol (E420), povidon, isomalt (E953), silice oplodí sladkého pomeranče, magnesium -stearát,¨ 
aspartam (E951), směs mono- a diacylglycerolů, tokoferol alfa, sacharóza, oxidovaný kukuřičný 
škrob, střední nasycené triacylglyceroly, natrium-askorbát, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
4   Jak přípravek Calcichew D3 200 IU vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Bílé kulaté bikonvexní nepotažené žvýkací tablety, které mohou mít světle žluté skvrny.  
 
Velikost balení: 20, 60 a 100 žvýkacích tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
 
Takeda Austria GmbH 
St. Peter str. 25, Linz, Rakousko 
 
Výrobce/i 
Takeda Nycomed AS 
Drammensveien 852, P.O. Box 205 
1372 Asker, Norsko 
 
nebo 
 
Takeda Pharma AS 
55B Jaama Street, 
63308 Polva, Estonsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. 
Škrétova  
120 00  Praha 2 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 30.5.2013.  
 
 

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu CALCICHEW D3

CALTRATE PLUS 32%
Caltrate Plus tbl.flm.90
Caltrate Plus je kombinovaný přípravek s vápníkem, vitaminem D a dalšími důležitými minerály pr
463 Kč
315 Kč
CALTRATE PLUS 20%
Caltrate Plus tbl.flm.30
Kombinovaný přípravek s vápníkem,vitaminem D a dalšími důležitými minerály pro úpravu nedostatk
186 Kč
149 Kč
CALCICHEW D3 4%
Calcichew D3 ctb.60
Calcichew D3 se podává při nedostatku vápníku a vitamínu D v potravě, nebo jako prevence při zv
201 Kč
193 Kč
CALCIUM 500 MG PHARMAVIT
Calcium 500mg Pharmavit por.tbl.eff.20x500mg
Šumivé tablety citronové příchuti s obsahem vápníku, který je nutný pro správnou funkci svalů a
89 Kč

Nedávno prohlížené produkty

CALCICHEW D3
Calcichew D3 ctb.20
Calcichew D3 se podává při nedostatku vápníku a vitamínu D v potravě, nebo jako prevence při zv
50 Kč