Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Volně prodejné léky > Dýchací soustava > Nachlazení > Celaskon 100 tbl.40x100mg
CELASKON

Celaskon 100 tbl.40x100mg

Tabletová forma vitaminu C je vzhledem k rychlejšímu nástupu účinku vhodná při akutním nedostatku zmíněného vitaminu. Vitamin C se užívá při předcházení a léčbě nedostatku vitaminu C, nejčastěji při jeho zvýšené potřebě, v období infekčních onemocnění. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 76188
Cena:
50 Kč
skladem 5 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Tabletová forma vitaminu C je vzhledem k rychlejšímu nástupu účinku vhodná při akutním nedostatku zmíněného vitaminu. Vitamin C se užívá při předcházení a léčbě nedostatku vitaminu C, nejčastěji při jeho zvýšené potřebě, v období infekčních onemocnění. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták


sp.zn. sukls 

Příbalová informace: informace pro pacienta  Celaskon tablety 100 mg 
Acidum ascorbicum (Vitamin C) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře, nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci viz bod 4.
- Pokud se do 7-14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
Co naleznete v této příbalové informaci

1.  Co je přípravek Celaskon tablety 100 mg a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon tablety 100 mg užívat 
3.  Jak se přípravek Celaskon tablety 100 mg užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Celaskon tablety 100 mg uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace  
1. Co je přípravek Celaskon tablety 100 mg a k čemu se používá Přípravek Celaskon tablety 100 mg obsahuje 100 mg vitaminu C (kyseliny askorbové). Organismus si 
ho není schopen tvořit sám, proto se musí přijímat v potravě. 

Přípravek Celaskon tablety 100 mg užívají dospělí a děti k prevenci nebo k léčbě stavů nedostatku 
vitaminu C v organizmu, zejména v období zvýšených nároků (v dětství při růstu, v těhotenství, při 
kojení, při namáhavé práci, sportu, infekčních nemocech, v rekonvalescenci po infekčních nemocech, 
těžkých úrazech, popáleninách a rozsáhlých operacích, při jednostranné stravě, ve stáří, u kuřáků 
apod.). V kombinaci s jinými antioxidanty (látky působící proti oxidaci) je podáván k omezení 
škodlivého vlivu volných radikálů (antioxidační působení). 

Úloha vitaminu C v organizmu je mnohostranná. Umožňuje činnost různých enzymů v organizmu, je 
součástí antioxidačního systému. Je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a 
krevních cév, pro tvorbu některých látek účastnících se přenosu nervových vzruchů mezi nervovými 
buňkami, pro tvorbu hormonů nadledvin, pro vstřebávání železa z potravy, je rovněž nutný pro 
normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran. 

Mírnější nedostatek se projevuje slabostí, celkovou únavou a bolestí, otoky dásní a krvácením z nosu. 
Závažnější nedostatek způsobuje kurděje a anémii. 

Pestrá strava, hlavně čerstvé ovoce a zelenina, obvykle obsahuje dostatečné množství vitaminu C. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon tablety 100 mg užívat  
Neužívejte přípravek Celaskon tablety 100 mg: 
Strana 1 (celkem 4) 

- jestliže jste alergický(á) na vitamin C (kyselinu askorbovou) nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

Upozornění a opatření 
O užívání vitaminu C v dávkách vyšších než 1000 mg informujte lékaře, pokud Vám bude 
předepisovat jiné léky.Vitamin C ve vyšších dávkách může ovlivnit správnost výsledků některých 
laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči, test na okultní krvácení ve stolici aj. Poraďte 
se proto s lékařem, jak dlouho před laboratorními testy je nutno dávkování vitaminu C snížit nebo jej 
zcela vysadit. 
Zvýšené opatrnosti při užívání vitaminu C je třeba, jestliže jste náchylný(á) k tvorbě oxalátových 
močových kamenů. 

Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon tablety 100 mg 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Při doporučeném dávkování u stavů nedostatku vitaminu C nebo jeho zvýšené potřeby nedochází k 
ovlivnění účinku jiných léků. O vhodnosti užívání přípravku Celaskon tablety 100 mg současně 
s jinými volně prodejnými přípravky, které obsahují rovněž vitamin C, se poraďte s lékařem či 
lékárníkem. 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy 
přípravek Celaskon tablety 100 mg přechodně užívat. Vitamín C přechází do krve plodu a do 
mateřského mléka. 
Vysoké dávky vitaminu C užívané v těhotenství mohou vést u novorozenců k jeho zvýšené potřebě až 
k projevům jeho nedostatku. Nepřekračujte proto doporučené dávkování. 

Přípravek Celaskon tablety 100 mg s jídlem a pitím 
Přípravek se užívá nezávisle na jídle a pití. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje pozornost. 

Přípravek Celaskon tablety 100 mg obsahuje
Přípravek obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110), který může způsobit alergické reakce. 


3. Jak se přípravek Celaskon tablety 100 mg užívá 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Dospělí a děti starší 6 let užívají při nedostatku vitaminu C v organizmu obvykle 5-10 tablet denně, ke 
krytí zvýšené potřeby po přechodnou dobu 2-5 tablet denně. 

Dětem ve věku 3-6 let se podává 1-2 tablety denně. 

Dávkování u dětí mladších 3 let určuje lékař. 

Pro dobré využití v organizmu je vhodnější užívat celkovou denní dávku rozděleně do několika dílčích 
dávek za den než celou najednou. 
  Strana 2 (celkem 4) 

Bez doporučení lékaře je možné přípravek Celaskon tablety 100 mg při  doporučeném dávkování 
užívat po dobu 7 - 14 dní, v případě, že se však vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, poraďte se o 
dalším postupu s lékařem. 

Přípravek Celaskon tablety 100 mg se má užívat pouze v období nedostatku vitaminu C v organizmu 
nebo při jeho zvýšené potřebě – viz bod 1. Co je přípravek Celaskon tablety 100 mg a k čemu se 
používá. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon tablety 100 mg než jste měl(a) 
Při dávkování vyšším než 10 tablet denně, a to zejména dlouhodobějším, může dojít ke zvýšenému 
výskytu nežádoucích účinků. 
Při jednorázovém předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem může dojít k nevolnosti až 
zvracení, přebytečné množství vitaminu C se vyloučí močí. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 


4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Při užívání kyseliny askorbové (léčivá látka přípravku Celaskon 100 mg) se mohou vyskytnout 
následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu: 
Méně často (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1000 léčených pacientů): nutkání na zvracení*, 
zvracení*, průjem*, ekzém, kopřivka. 
Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): pocit slabosti*, oxalátové 
močové kameny. 
Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů): hemolytická 
anémie (chudokrevnost způsobená předčasným zánikem červených krvinek)**, selhání ledvin, 
astmatický záchvat.*** 
* při vyšších dávkách (několik gramů denně). 
** při velmi vysokých dávkách (desítky gramů denně). 
*** u alergických jedinců. 

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 


5. Jak přípravek Celaskon tablety 100 mg uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu, vnitřní obal uchovávejte v krabičce, aby 
byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Přípravek Celaskon tablety 100 mg nepoužívejte po 
uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
  Strana 3 (celkem 4) 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 


6. Obsah balení a další informace  
Co přípravek Celaskon tablety 100 mg obsahuje 
Léčivou látkou je acidum ascorbicum (kyselina askorbová, vitamin C) 100 mg v 1 tabletě. 
Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, dihydrát dinatrium-edetátu, mastek, 
natrium-stearyl fumarát, mikrokrystalická celulóza, hlinitý lak oranžové žluti (E110). 

Jak přípravek Celaskon tablety 100 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis: mramorované oranžovo-bílé až oranžovo- téměř bílé ploché tablety s půlící rýhou o průměru 7 
mm. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou. 

Lahvička  z hnědého  skla  s bílým  šroubovacím  uzávěrem  opatřeným  pojistnou  vložkou  a  pojistným 
proužkem, krabička. 
Velikost balení: 40 tablet 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.7.2013.   Strana 4 (celkem 4) 

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu CELASKON

BRUFEN 400 20%
Brufen 400 por.tbl.flm.30x400mg
Brufen je nesteroidní antirevmatikum s výrazným účinkem snižujícím horečku (antipyretickým), tl
69 Kč
55 Kč
Vitamin D3 800 I.U. Generica cps.30 16%
Vitamin D3 800 I.U. Generica cps.30
Doplněk stravy s obsahem vitaminu D3. Měkké želatinové kapsle obsahující vitamin D3 v olejové f
105 Kč
88 Kč
OLYNTH 0,05% 10%
Olynth 0.05% nosní sprej 10ml
Přípravek je určen ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu z
92 Kč
83 Kč
Bioaktivní Vitamin D3 D Pearls cps.80 3%
Bioaktivní Vitamin D3 D Pearls cps.80
Bioaktivní Vitamin D3 Pearls obsahuje 20 mikrogramů vysoce vstřebatelného vitaminu D3 v jedné k
277 Kč
269 Kč

Nedávno prohlížené produkty

CELASKON
Celaskon 100 tbl.40x100mg
Tabletová forma vitaminu C je vzhledem k rychlejšímu nástupu účinku vhodná při akutním nedostat
50 Kč