Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Nachlazení a chřipka > Horečka > Celaskon 500mg Červený pomer.por.tbl.eff.3x10promo
CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ 21%

Celaskon 500mg Červený pomer.por.tbl.eff.3x10promo

Rozpustná forma Celaskonu s chutí červeného pomeranče je vzhledem k rychlejšímu nástupu účinku vhodná při akutním nedostatku zmíněného vitaminu. Vitamin C se užívá při předcházení a léčbě nedostatku vitaminu C. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 17294
Cena: 156 Kč
123 Kč
do 2 dnů
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Rozpustná forma Celaskonu s chutí červeného pomeranče je vzhledem k rychlejšímu nástupu účinku vhodná při akutním nedostatku zmíněného vitaminu. Vitamin C se užívá při předcházení a léčbě nedostatku vitaminu C. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

sp.zn. sukls 
Příbalová informace: informace pro pacienta  Celaskon 500 mg červený pomeranč šumivé tablety acidum ascorbicum  Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře, nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.
- Pokud se do 7 – 14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám, přitíží, musíte se poradit 
s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1.  Co je přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč 
užívat 
3.  Jak se přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace  
1. Co je přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč a k čemu se používá Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč se užívá na posílení odolnosti organizmu při 
infekčních onemocněních jako je chřipka a nachlazení. 
Užívaní Celaskon 500 mg červený pomeranč zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení. 
Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč posiluje imunitní systém, snižuje možnost onemocnění 
nachlazením. 
Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč pokrývá zvýšenou potřebu vitamínu C v organismu ve 
stresových situacích. 
Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč obsahuje vitamin C, který je důležitý pro růst a 
udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a cév, pro tvorbu látek účastnících se přenosu 
nervových vzruchů, pro tvorbu hormonů, pro vstřebávání železa z potravy, pro normální imunitní 
odpověď na infekci a pro hojení ran. 
Lidský organismus si vitamín C neumí sám vytvořit, proto je nezbytné jej do organismu dodávat. 
Celaskon 500 mg červený pomeranč se dále užívá při stavech zvýšené potřeby vitamínu C, při 
graviditě, kojení, v době intenzivního růstu, u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a 
duševní práci, po těžkých úrazech, při popáleninách a rozsáhlých operacích. Zvýšená potřeba je též u 
kuřáků. Užívá se jako doplňková léčba infekcí, zvláště dýchacích cest, dále jako podpůrný prostředek 
při zdlouhavém hojení ran a zlomenin. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč užívat 

Neužívejte přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč: 
- jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

Upozornění a opaření
Upozorněte lékaře pokud: 
- trpíte poruchou metabolismu železa (hemosideróza, hemochromatóza), 
- máte oxalátové ledvinové kameny, 
- trpíte nesnášenlivostí některých cukrů. 
Při dodržení doporučeného dávkování je přípravek vhodný pro diabetiky. 
Tento přípravek není vzhledem k obsahu hydrogenuhličitanu sodného vhodný pro děti do 3 let.
Vitamin C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, 
zejména stanovení glukózy v moči a test na okultní krvácení ve stolici. Několik dní před těmito testy 
je potřeba Celaskon 500 mg červený pomeranč vysadit. 

Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Při současném podávání zvyšuje kyselina askorbová vstřebávání železa, V-penicilinu 
a ethinylestradiolu (ženského pohlavního hormonu, který bývá často součástí přípravků pro 
hormonální antikoncepci). Kyselina acetylsalicylová může snižovat hladinu vitaminu C v krvi a 
vitamin C může zvyšovat zpětné vstřebávání salicylátů v ledvinách. Při vysokých dávkách může 
ovlivnit účinnost léků proti srážlivosti krve, ovlivňuje vstřebávání vitamínu B12. 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitamínu C, proto mohou těhotné a kojící ženy 
přípravek po přechodnou dobu užívat, obvykle jednu tabletu denně. Léčivá látka přechází placentární 
bariérou do mateřského mléka. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

Přípravek obsahuje hydrogenuhličitan sodný, laktózu a sorbitol
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete 
tento přípravek užívat. 
Tento přípravek obsahuje 243 mg sodíku v jedné dávce. Toto množství je potřeba vzít v úvahu u 
pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 


3. Jak se přípravek Celaskon 500 mg užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, nebo lékárníkem. 
Doporučená dávka přípravku je jedna tableta denně. Pokud lékař neurčí jinak, je možné podávat po 
dobu 7 - 14 dní, v případě, že se však vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, poraďte se o dalším 
postupu s lékařem. 

Při léčbě hypovitaminózy C (nedostatek vitaminu C) se používají dávky vyšší, a to až 2000 mg denně, 
podle doporučení lékaře. 
Tabletu nechte rozpustit asi ve 150 ml vody a vypijte. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon 500 mg červený pomeranč, než jste měla 
Příjem vyšších než doporučených dávek může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. 
Specifická terapie není známa, lze léčit pouze příznaky. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč 
Užijte další dávku přípravku jakmile si vzpomenete. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 


4. Možné nežádoucí účinky  
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Při doporučeném dávkování je přípravek velmi dobře snášen. Při vyšších dávkách (několik gramů 
denně) se mohou objevit zažívací obtíže - nutkaní na zvracení, zvracení, průjem a vzácně pocit 
slabosti. U alergických osob se mohou projevit alergické příznaky (ekzém, kopřivka). Vzácně při 
vysokých dávkách se mohou vyskytnout oxalátové močové kameny a velmi vzácně hemolytická 
anémie (chudokrevnost způsobená zvýšeným rozpadem červených krvinek), nebo selhání ledvin. 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, který nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 


5. Jak přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč uchovávat  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu, aby byl přípravek 
chráněn před světlem a vlhkostí. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod, nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 


6. Obsah balení a další informace Co přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč obsahuje 
- Léčivou látkou je kyselina askorbová 500 mg v jedné šumivé tabletě. 
- Dalšími pomocnými látkami jsou kyselina citronová, sorbitol, hydrogenuhličitan sodný, 
laktóza, pomerančové aroma v prášku, makrogol 6000, draselná sůl acesulfamu, červeň allura AC. 

Jak přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: kulaté, růžové, mramorované, hladké, hygroskopické tablety, pomerančové chuti. 
Velikost balení: 10, 20 nebo 30 (3 tuby po 10 tabletách) šumivých tablet
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Zentiva a. s., Hlohovec, Slovenská republika 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.4.2013. Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ

Bion 3 Imunity tbl.60 31%
Bion 3 Imunity tbl.60
Doplněk stravy BION3-IMUNITY jsou trojvrstvé tablety se 3 probiotickými kmeny, 12 vitamíny (vče
353 Kč
244 Kč
NALGESIN S 11%
Nalgesin S por.tbl.flm.30x275mg II
Léčivou látkou je Naproxenum natricum. Uživá se k léčbě bolesti. Tablety se dobře rozpouštějí,
179 Kč
159 Kč
CELASKON
Celaskon 250 tbl.30x250mg
Tabletová forma vitaminu C je vzhledem k rychlejšímu nástupu účinku vhodná při akutním nedostat
49 Kč
PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ POMERANČ A ZÁZVOR
Paralen grip horký nápoj Pomer.zázv.por.gra.sol.12
K odstranění příznaků chřipky a akutních zánětů horních cest dýchacích, včetně horečky, bolesti
149 Kč

Nedávno prohlížené produkty

CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ 21%
Celaskon 500mg Červený pomer.por.tbl.eff.3x10promo
Rozpustná forma Celaskonu s chutí červeného pomeranče je vzhledem k rychlejšímu nástupu účinku
156 Kč
123 Kč