Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Co na bolest kloubů, svalů a zad > Mazání na klouby a svaly > Condrosulf 400 mg cps.dur. 60

Condrosulf 400 mg cps.dur. 60

CONDROSULF 27%

Condrosulf 400 mg cps.dur. 60

Přípravek se užívá u degenerativních onemocnění kloubů zejména kolenního (gonartróza), kyčelního (koxartróza) a u artrózy kloubů prstů. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 14817
skladem 27 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena: 528 Kč
387 Kč 528 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek se užívá u degenerativních onemocnění kloubů zejména kolenního (gonartróza), kyčelního (koxartróza) a u artrózy kloubů prstů. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

                                        Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
CONDROSULF 400
Tvrdé tobolky 
(Chondroitini natrii sulfas)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek CONDROSULF 
400, tvrdé tobolky musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 týdnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo  všimnete-li si
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CONDROSULF 400, tvrdé
tobolky užívat
3. Jak se přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky uchovávat
6. Další informace
1.  CO  JE  PŘÍPRAVEK  CONDROSULF  400, TVRDÉ  TOBOLKY  A  K ČEMU  SE 
POUŽÍVÁTYP LÉČIVA (FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA)
Condrosulf 400 je specifické nesteroidní protizánětlivé  a protirevmatické léčivo.
Léčivou  látkou  přípravku  CONDROSULF  400,  tvrdé tobolky  je  chondroitinsulfát,  který    je 
jednou z hlavních součástí mezibuněčné hmoty chrupavky a má charakteristickou význačnou 
schopnost vázat ve tkáni vodu. Zabezpečuje tím mechanické a elastické vlastnosti chrupavky. 
Při  artrotických  degenerativních  procesech  dochází  ke  snižování  obsahu  chondroitinsulfátu 
v chrupavce působením specifických enzymů (lytických enzymů), které  vedou k degeneraci 
chrupavky.  Následkem  snížené  schopnosti  vázat  vodu  dochází  pak  k postupné  degeneraci 
chrupavky  a  ke  zhoršení  funkce  kloubu.  Chondroitinsulfát  potlačuje  aktivitu  enzymů,  které 
poškozují  chrupavku,  podporuje  látkovou  výměnu  v  chrupavce  a  zlepšuje  mechanicko-
elastické  vlastnosti  chrupavky. Podávání  přípravku  Condrosulf  400,  tvrdé  tobolky vede 
přívodem chondroitinsulfátu k obnovení metabolické rovnováhy základních buněčných složek 
chrupavky (chondrocytů).
Přípravek  Condrosulf  400,  tvrdé  tobolky    je  určen  k léčbě  degenerativních  onemocnění 
kloubů,  zejména  kolenního    (gonartrózy)  nebo  kyčelního (koxartrózy) mírného  až  středního 
stupně a artrózy kloubů prstů ruky. 

Osteoartróza  je  onemocnění,  které  způsobuje  bolesti  a  funkční  omezení  kloubů.   Typickým 
příznakem  osteoartrózy  kolene  je  námahová  bolest,  která  vzniká  při  chůzi  a  tzv.  startovací 
bolest (ranní a po klidu vznikající ztuhlost spojená s bolestivostí). V klidu se obtíže zmenšují. 
U osteoartrózy kyčle může bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke koleni nebo do křížové 
oblasti  zad.  Pacient  má  obtíže  se ohnout,  aby  si  zavázal  tkaničky,  oblékl  ponožky  apod. 
Zhoršuje se chůze, zvláště po schodech, pacient kulhá. Jestliže je charakter bolesti odlišný od 
typických příznaků uvedených výše, vyhledejte svého  lékaře. Pokud se vaše příznaky  zhorší 
nebo  se  nezlepší  do  3 týdnů,  vyhledejte svého  lékaře. Při  výskytu  klidových  bolestí  kloubů,  
otoku nebo zarudnutí kloubu, teploty či úbytku tělesné hmotnosti vyhledejte svého lékaře.
U artrózy kloubů prstů ruky a při artróze dalších kloubů se před zahájením léčby poraďte se 
svým lékařem. 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
CONDROSULF 400, TVRDÉ TOBOLKY UŽÍVATNeužívejte přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky:


jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku  přípravku
Condrosulf  400, tvrdé tobolky
Přípravek Condrosulf  400, tvrdé tobolky není určen pro děti a mladiství do 18 let.
Vzájemné působení  s dalšími léčivými přípravky
Dosud není známé vzájemné působení  (interakce) s jinými léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, 
které jsou dostupné bez  lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste přípravek  Condrosulf 400, tvrdé tobolky užívat. 
Řízení dopravních prostředků  a obsluha strojů:
Přípravek  Condrosulf  400,  tvrdé tobolky  neovlivňuje  schopnost    řídit  dopravní  prostředky 
nebo obsluhovat stroje.
Pokud  se  ovšem  cítíte  unavený/á  nebo  máte  bolesti  hlavy,  neměl/a  byste  tyto  činnosti 
vykonávat.
Důležité informace o některých složkách přípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky
Tento přípravek obsahuje 35 mg sodíku v jedné tobolce. Nutno vzít úvahu u pacientů na dietě 
s nízkým obsahem sodíku.
3.  JAK SE PŘÍPRAVEK CONDROSULF 400, tvrdé tobolky  UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Condrosulf 400 přesně podle pokynů této příbalové informace. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se užívá 
přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky následovně:
Zahajovací léčba po dobu 2 týdnů: 
2krát denně  2 tvrdé tobolky po 400 mg.
Udržovací léčba po dobu 2 až 3 měsíců: 

1krát denně 2 tvrdé tobolky po 400 mg. 
Po skončení kúry se doporučuje tříměsíční přestávka a případné opakování léčebné kúry.
V případě, že se během prvních tří týdnů užívání nedostaví alespoň částečný příznivý účinek 
(snížení bolestivosti kloubů, zlepšení funkce kloubů, zlepšení pohyblivosti) je třeba 
konzultovat další užívání přípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky s lékařem.
Přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky se užívá před, při nebo po jídle. Pacientům se 
zažívacími obtížemi se doporučuje užívání přípravku po jídle.Tobolky se užívají 
nerozkousané a zapijí se vodou.
Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku CONDROSULF 400, tvrdé tobolky, než jste 
měl(a):
Nejsou  známy  žádné  případy  náhodného  nebo  záměrného  předávkování.  Pokud  jste  užil/a 
více  přípravku  Condrosulf  400,  tvrdé tobolky  než  je  doporučeno,  měl/a  byste  informovat 
svého lékaře nebo lékárníka. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít CONDROSULF 400, tvrdé tobolky:
Zapomenete-li  užít  dávku,  nezdvojujte  následující  dávku,  abyste  doplnil(a)  vynechanou 
dávku. Pokračujte dále dle doporučeného podávání.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky nežádoucí 
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky  je obvykle dobře snášen, v ojedinělých případech se 
mohou objevit zažívací potíže (tlak v žaludku, pálení žáhy, nevolnost nebo nucení na 
zvracení), které obvykle nevedou k přerušení léčby. Alergické reakce (např. kožní vyrážky) se 
vyskytují velmi zřídka.
Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu 
lékaři.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK CONDROSULF 400, tvrdé tobolky UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se  nesmí  vyhazovat do odpadních  vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky obsahuje:
Léčivá látka: jedna tvrdá tobolka  obsahuje  chondroitini natrii sulfas 400 mg 
Pomocné látky: želatina, oxid titaničitý (E 171), idigokarmín (E 132), chinolínová žluť 
(E 104), magnesium-stearát (E 470 B).

Jak přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky vypadá a co obsahuje toto balení:
Lékovou formou přípravku jsou tvrdé želatinové tobolky, jejichž spodní část je modrá, vrchní 
část je  zelená a  uvnitř je bílý až téměř bílý prášek.
Velikost balení : 60, 180  tvrdých tobolek
Držitel rozhodnutí o registraci:
IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
Výrobce
IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika (www.ibi.cz),
vyrobeno ve spolupráci s IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švýcarsko;
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
18.2.2011

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 65 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu CONDROSULF

NALGESIN S 32%
Nalgesin S por.tbl.flm 40x275mg
Léčivá látka přípravku, naproxen ve formě sodné soli mírní bolest, horečku a zánět. Tablety se
199 Kč
135 Kč
skladem 6 ks}
ATARALGIN 29%
Ataralgin por.tbl.nob.50
Ataralgin je složený přípravek s protibolestivým účinkem obsahující paracetamol, guaifenezin a
218 Kč
155 Kč
skladem 1 ks}
HIRUDOID
Hirudoid 300mg/100g gel 40g
Hirudoid gel je přípravek, který je určen na onemocnění povrchových žil, krevní výrony, pohmožd
140 Kč
skladem 1 ks}
Colafit extra strong 30 kostiček
Colafit EXTRA STRONG 30 kostiček
COLAFIT Extra Strong 30 kostiček - receptura obsahující nejvyšší denní dávku čistého krystalick
526 Kč
521 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS AGE krém zabar.SPF50 50ml 15%
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS AGE Krém zabar.SPF50 50ml
LA ROCHE-POSAY Anthelios fotokorekční denní CC krém s velmi vysokým SPF faktorem tónovaný. Nová
686 Kč
584 Kč
skladem 14 ks}
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS Krém SPF50+ 50ml
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS Krém SPF50+ 50ml
ANTHELIOS - Gel-krém, SPF 50+/PPD 31. ZMATŇUJÍCÍ. Citlivá pokožka. Pokožka se sklonem ke sluneč
528 Kč
skladem 1 ks}
LA ROCHE Effaclar DUO+ Tinted light 40 ml
LA ROCHE-POSAY EFFACLAR DUO+ zabarvený-světlý40ml
Effaclar DUO+ Inovační a korekční obnovující péče proti nedokonalostem pleti a pigmentovým skvr
541 Kč
skladem 4 ks}
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS Krém tónovaný SPF50+ 50ml
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS Krém tónovaný SPF50+ 50ml
Anthelios UVMUNE 400 hydratační tónovaný krém SPF50+. Velmi vysoká, antioxidační UVA/UVB ochran
536 Kč
skladem 12 ks}