Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Volně prodejné léky > Trávicí trakt a metabolismus > Pálení žáhy, překyselení žaludku > Famosan 10mg por.tbl.flm.10x10mg
FAMOSAN

Famosan 10mg por.tbl.flm.10x10mg

Přípravek se užívá ke zmírnění příznaků pálení žáhy, žaludečního překyselení a žaludeční nevolnosti. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 46327
Cena:
57 Kč
do 2 dnů
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek se užívá ke zmírnění příznaků pálení žáhy, žaludečního překyselení a žaludeční nevolnosti. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:suklsPŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELEFamosan 10 mg
(Famotidinum)
potahované tablety
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento  přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  přípravek  Famosan  10  mg  musíte  užívat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím,  sdělte  to  svému  lékaři 
nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Famosan 10 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Famosan 10 mg užívat
3. Jak se Famosan 10 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Famosan 10 mg uchovávat
6. Další informace
1.CO JE FAMOSAN 10 mg  A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Famosan 10 mg snižuje tvorbu kyseliny chlorovodíkové a trávicího enzymu pepsinu v žaludku, a tím dochází 
ke  snížení  jejich  obsahu  v  žaludeční  šťávě.  Famosan  10  mg  se  užívá  ke  zmírnění  příznaků  pálení  žáhy, 
žaludečního překyselení a žaludeční nevolnosti.
Famosan  10  mg  mohou  používat  dospělí  od  18  let.  Mladiství  od  16  let  mohou  přípravek  užívat  pouze  na 
doporučení lékaře.
2.ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK FAMOSAN  10  mg
UŽÍVATNeužívejte přípravek Famosan 10 mg 

- pokud jste přecitlivělý(á) na famotidin, na příbuzné látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku,
- při vředovém onemocnění zhoubné povahy,
- při kojení.
Famosan 10 mg se nepodává dětem a mladistvým do 16 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Famosan 10 mg je zapotřebí
Před zahájením léčby se o užívání přípravku poraďte s lékařem v případě, že:
-
se léčíte nebo jste se léčil(a) na vřed žaludku nebo dvanáctníku,
-
došlo u Vás k výraznému úbytku váhy bez zjevné příčiny nebo trpíte únavností,
-
krvácíte  z trávicího  traktu  (krvácení  se  může  projevovat  krvavými  zvratky  nebo  černě  zbarvenou 
stolicí) nebo v poslední době opakovaně zvracíte,
-
máte obtíže s polykáním,
-
trpíte onemocněním ledvin.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a)  v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Famotidin snižuje kyselost žaludečního prostředí, a proto může snížit vstřebávání léků, které se lépe vstřebávají 
v kyselém  žaludečním  prostředí,  jako  je  např.  ketokonazol  nebo  itrakonazol.  Famosan  10  mg  proto  užívejte 
nejdříve za 2 hodiny po užití léků s obsahem ketokonazolu nebo itrakonazolu.
Užívání přípravku Famosan 10 mg s jídlem a pitím
Jídlo a pití neovlivňuje účinek přípravku Famosan 10 mg. Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Přípravek Famosan 10 mg mohou užívat těhotné ženy pouze na doporučení lékaře.
Při užívání přípravku Famosan 10 mg se nesmí kojit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Famosan 10 mg běžně neovlivňuje nepříznivě schopnost řídit motorová vozidla a ovládat stroje. Nicméně jako 
mnoho jiných léků může u některých pacientů způsobit závrať. Ujistěte se proto o svých reakcích na famotidin 
před tím, než začnete řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Famosan 10 mg 
Přípravek  obsahuje  laktosu.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  s ním,  než 
začnete tento léčivý přípravek užívat.
3.JAK SE FAMOSAN 10 mg UŽÍVÁ
Vždy  užívejte  Famosan  10  mg  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  podle  pokynů  v příbalové  informaci. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá  dávka  pro  dospělé je  1  tableta  při  obtížích.  Tato  dávka  by  měla  přinést  úlevu  na  dobu  asi  9  hodin.
V průběhu 24 hodin lze užít 2 tablety. Dávku pro mladistvé od 16 let určí lékař.
Při těžkém onemocnění ledvin se užívá pouze 1 tableta denně.
Celková doba léčby bez vědomí lékaře by neměla přesáhnout 5 dní. V případě, že se příznaky pálení 
žáhy a překyselení žaludku nezlepšují do 5 dnů od začátku léčby přípravkem Famosan 10 mg nebo se 
dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře.
Jestliže jste užil(a) více  přípravku FAMOSAN 10 mg než jste měl(a)
Pokud užijete větší počet potahovaných tablet Famosan 10 mg, mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky ve 
větší míře. V tomto případě vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Famosan 10 mg 
Užijte  doporučenou  dávku  přípravku  jakmile  si  vzpomenete.  Další  dávku  přípravku  užijte  v obvyklou  dobu. 
Nezdvojujte dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Famosan  10  mg  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí  vyskytnout 
u každého.
Famosan 10 mg je obvykle dobře snášen. Četnost výskytu je u různých nežádoucích účinků rozdílná. Nejčastěji 
(u 1 až 5 ze 100 léčených pacientů) se mohou vyskytnout bolesti hlavy, závrať, zácpa, průjem. Vzácně (u více 
než 1 ze 10 000 a méně než 1 z 1000 léčených pacientů) sucho v ústech, nevolnost, nechutenství, břišní obtíže, 
žloutenka,  vzestup  jaterních  enzymů,  změny  v krevním  obraze  (agranulcytóza,  pancytopenie,  leukopenie, 
trombocytopenie),  poruchy  srdečního  rytmu,  bolest  svalů  a  kostí,  křeče  svalů,  bolest  kloubů,  dále  psychické 
poruchy (halucinace, zmatenost, agitace, deprese, úzkost, snížené libido, parestézie, nespavost, ospalost, křeče). 
Vzácně se mohou objevit alergické reakce jako anaphylaxe, angioedém (otok rtů a jazyka), otok tváří a kolem 
očí, kopřivka, vyrážka, svědění, zčervenání spojivky očí, dále kožní projevy jako suchá kůže, akné.
Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete  jakýchkoli 
nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.
5.JAK PŘÍPRAVEK FAMOSAN 10 mg UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Neužívejte  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  krabičce  za  „Použitelné  do:“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6.DALŠÍ INFORMACECo přípravek Famosan 10 mg obsahuje
Léčivou látkou je famotidinum 10 mg v 1 potahované tabletě
Pomocnými látkami jsou granulovaná mikrokrystalická celulosa, laktosa, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, 
koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  hypromelosa  ,  makrogol  6000,  oxid  titaničitý,  červený  a  žlutý  oxid 
železitý, simetikonová emulze 
Jak přípravek Famosan 10 mg  vypadá a co obsahuje toto balení
Famosan 10 mg jsou světle oranžové potahované kulaté, bikonvexní tablety o průměru 7 mm.
Famosan je dodáván v blistrovém balení po 10 tabletách.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
1.12. 2010

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu FAMOSAN

RENNIE 28%
Rennie por.tbl.mnd.24
Rennie žvýkací tablety jsou léčivým přípravkem, který chrání sliznici žaludku a tenkého střeva
82 Kč
59 Kč
RENNIE 4%
Rennie por.tbl.mnd.48
Rennie žvýkací tablety jsou léčivým přípravkem, který chrání sliznici žaludku a tenkého střeva
142 Kč
137 Kč
ORTANOL
Ortanol 10mg por.cps.etd.28x10mg
Přípravek určený k léčbě žaludečních vředů, dlouhodobě snižuje kyselost žaludku. Čtěte pozorně
121 Kč
MEDUŇKOVÝ ČAJ
Megafyt Meduňkový čaj por.spc.20x15gm
Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný k úlevě mírných příznaků psychického vypětí (neklid
42 Kč

Nedávno prohlížené produkty

FAMOSAN
Famosan 10mg por.tbl.flm.10x10mg
Přípravek se užívá ke zmírnění příznaků pálení žáhy, žaludečního překyselení a žaludeční nevoln
57 Kč