Mujlekarnik.cz > Volně prodejné léky > Nervový systém > Brnění prstů, nervy > Gingio 80mg tbl.flm.120x80mg

Gingio 80mg tbl.flm.120x80mg

GINGIO

Gingio 80mg tbl.flm.120x80mg

Léčivý přípravek Gingio 120 se používá ke zlepšení s věkem související zhoršenou duševní výkonností (poruchy paměti, poruchy koncentrace, depresivní nálady u starších lidí), ke zlepšení kvality života při mírné demenci a léčbě poruch prokrvení končetin. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 13192
skladem
Cena:
819 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Léčivý přípravek Gingio 120 se používá ke zlepšení s věkem související zhoršenou duševní výkonností (poruchy paměti, poruchy koncentrace, depresivní nálady u starších lidí), ke zlepšení kvality života při mírné demenci a léčbě poruch prokrvení končetin. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

sp.zn.sukls 
 Příbalová informace: informace pro uživatele   GINGIO 80 
Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 – 67 : 1), extrahováno acetonem 60% V/V 
Potahované tablety 
 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejtetento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebolékárníka.  
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo   
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
- Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.    
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
 
1.  Co je přípravek Gingio 80 a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gingio 80 užívat  
3.  Jak se přípravek Gingio 80 užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Gingio 80 uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Gingio 80 a k čemu se používá Přípravek  Gingio  80  je  antidementivum  (přípravek  proti  úbytku  duševních  funkcí  a  schopností), 
nootropikum (lék zlepšující činnost mozku a jeho metabolismus) a pomocné vazodilatans (přípravek 
na rozšiřování cév), výtažek z listů Ginkgo biloba.  Přípravek Gingio 80 je určen k léčbě příznaků při některých poruchách prokrvení mozku a končetin. 
Přípravek se používá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí, jako jsou poruchy paměti a 
snížená  schopnost  soustředění;  po  poradě  s lékařem  pak  k  léčbě  deprese,  závratí,  hučení  v  uších  a 
bolesti  hlavy,  které  vedou  ke  snížení  duševních  schopností jedince.  Užívání  přípravku  vede  k jejich 
celkovému zlepšení. 
Přípravek  je  určen  především  pro  pacienty,  jejichž  poruchy  jsou  vyvolány  degenerativními  nebo 
cévními změnami anebo kombinací obou forem. 
Dále  lze  na doporučení  lékaře  přípravek  použít  při  zužování  končetinových  tepen  (při  tzv.  periferní 
arteriální  okluzívní  chorobě  periferních  artérií),  a  to  ve  stadiu  I  až  II  podle  Fontaina  (se  střídavými 
stavy  kulhání  pro  bolest  v  nohou  po  ujití  určité  vzdálenosti).  V  těchto  případech  spolu  s  fyzikální 
terapií,  zejména  s  tréninkem  chůze,  přípravek  může  prodloužit  délku  trasy,  kterou  pacient  ujde  bez 
bolesti. 

Po poradě s lékařem je přípravek možno užívat při závratích, hučení v uších, ať již cévního původu 
nebo vyvolaných změnami ve vyšším věku.  
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gingio 80 užívat  Neužívejte přípravek přípravek Gingio 80 
 
Přípravek Gingio 80 nesmíte užívat, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči výtažkům z 
listů Gingko biloba anebo kterékoli pomocné látce přípravku. 
Přípravek neužívejte v těhotenství. 
 
Upozornění a opatření  
  Při patologicky zesíleném sklonu ke krvácení (krvácivé stavy) a při současné léčbě antikoagulancii se 
tento léčivý přípravek smí používat pouze po poradě s lékařem. 
Jelikož existují ojedinělé důkazy, že přípravky obsahující jinan by mohly zesilovat sklon ke krvácení, 
musí se jako bezpečnostní opatření tento přípravek před chirurgickým zákrokem vysadit. Pokud 
užíváte extrakty z listů Ginkgo biloba, informujte, prosím, včas svého lékaře, aby mohl přijmout další 
rozhodnutí. 
Pokud víte, že trpíte záchvaty křečí (epilepsií), poraďte se předtím, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat se svým lékařem. 
 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý 
přípravek užívat. 
 
Jestliže  se  přípravek  Gingio  80  užívá  správně  podle  pokynů,  nejsou  nutná  žádná  zvláštní  opatření. 
Věnujte však, prosím, plnou pozornost poznámkám v oddíle "Indikace".  Děti   
O použití tohoto přípravku u dětí není k dispozici dostatek studií.  
Přípravky se proto nemají používat u dětí mladších než 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Gingio 80 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka  o všech lécích, které  užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a)  nebo které možná budete užívat. 
 
 Při dlouhodobém používání přípravku  Gingio 80 nelze vyloučit interakci s přípravky ovlivňujícími 
krevní srážlivost. Užíváte-li proto léky ovlivňující krevní srážlivost, poraďte se o užívání přípravku 
Gingio 80 se svým lékařem.  
 
Těhotenství  a  kojení   
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Jelikož existují ojedinělé důkazy, že přípravky obsahující jinan mohou zvyšovat sklon ke krvácení, 
nesmí se tento léčivý přípravek užívat v těhotenství. 
 
Tento léčivý přípravek se nesmí kvůli nedostatku studií užívat během kojení. 

Není známo, zda známé složky extraktu přestupují do mateřského mléka 
 
3. Jak se přípravek Gingio 80 užívá  Tyto  údaje  platí  pro  případ,  že  Vám  Váš  lékař  nepředepsal  jinak.  Dodržujte,  prosím,  návody  k 
dávkování, jinak Vám přípravek Gingio 80 nepřinese plný prospěch! Pro symptomatické léčení poruch mozkových funkcí: 
Dospělí od 18 let věku užívají 120-240 mg suchého extraktu denně. 
Gingio 80 
1 potahovaná tableta 2-3krát denně, odpovídá 160- 240 mg suchého extraktu. 
 
Pro  prodloužení  vzdálenosti,  kterou  můžete  bez  bolestí  ujít  při  okluzivním  onemocnění  periferních 
tepen: 
Dospělí od 18 let věku užívají 120-160 mg suchého extraktu denně. 
1 potahovaná tableta dvakrát denně, odpovídá 160 mg suchého extraktu. 
 
Při závratích a hučení v uších cévního a involučního (způsobeného přirozenými změnami organismu, 
např. hormonálními změnami, stárnutím) původu: 
Dospělí od 18 let věku užívají 120-160 mg suchého extraktu denně. 
1 potahovaná tableta dvakrát denně, odpovídá 160 mg suchého extraktu. 
 
Potahované tablety neužívejte vleže. 
Potahované  tablety  se  polykají  nerozkousané,  spolu  s  přiměřeným  množstvím  tekutiny  (nejlépe 
sklenicí vody). Pro snazší polykání je možné tabletu rozpůlit. Užívají se po jídle. 
Pokud se přípravek Gingio 80 užívá 3krát denně, musí se užít tak, aby byla dávka rovnoměrně 
rozdělena např. ráno, v poledne a večer; pokud se užívá dvakrát denně, je nutno jej užívat ráno a večer. 
 
Trvání  léčby  při  organických  poruchách  mozkových  funkcí  se  řídí  závažností  klinického  obrazu  a 
mělo by být alespoň 8 týdnů při chronickém onemocnění. Jestliže jste užíval(a) tento přípravek po 3 
měsíce, je třeba zjistit, zda je pokračování léčby přípravkem Gingio 80 ještě odůvodněno. 
Prodloužení  vzdálenosti,  kterou  můžete  bez  bolestí  ujít,  můžete  očekávat  pouze,  jestliže  užíváte 
Gingio 80 nejméně 6 týdnů. 
 Při závratích trvání léčby delší než 6-8 týdnů již žádný přínos. 
Adjuvantní léčba u hučení v uších cévního nebo involučního (způsobeného přirozenými změnami 
organismu, např. hormonálními změnami, stárnutím) původu musí trvat nejméně 12 týdnů. Pokud se po 
6 měsících nedostavil žádný úspěch, nelze jej očekávat ani po další léčbě. 
 
Vždy  užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Použití u dětí 
Extrakty z listů Ginkgo biloba nejsou určeny k podávání osobám mladším 18 let věku. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravek Gingio 80, než jste měl(a)  
Po užití větších množství přípravku se u osob s nesnášenlivostí mléčného cukru (s intolerancí laktosy) 
mohou vyvinout trávicí obtíže anebo se může objevit průjem. 
Doposud nejsou známy příznaky předávkování extraktem z Ginkgo biloba listů. 
Specifická antidota při intoxikaci nejsou známa. Léčba bude záviset na klinickém obrazu. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gingio 80 
Nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek, ale pokračujte v dalším dávkování a dobách užívání tak, jak 
Vám to doporučil Váš lékař anebo jak to je uvedeno v návodech pro dávkování. 4. Možné nežádoucí účinky  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Ohledně četnosti nežádoucích účinků během užívání léčivých přípravků s obsahem Ginkgo biloba 
nelze dát žádné určité informace, protože tyto nežádoucí účinky jsou známy z ojedinělých hlášení 
pacientů, lékařů nebo lékárníků. 
 
Podle těchto hlášení se během užívání tohoto léčivého přípravku mohou objevit následující nežádoucí 
účinky: 
-  Může se objevit krvácení postihující jednotlivé orgány, zejména pokud se současně užívají 
antikoagulancia, jako je warfarin a jeho deriváty, klopidogrel, kyselina acetylsalicylová nebo jiná 
nesteroidní antirevmatika. U hypersenzitivních pacientů se mohou objevit těžké hypersenzitivní 
reakce (alergický šok); navíc se mohou objevit alergické kožní reakce (zarudnutí kůže, otok kůže, 
svědění). 
  
Postihne-li  Vás  některý  z  nežádoucích  účinků  uvedených  výše,  Ginkgo  biloba  znovu  neužívejte  a 
bezodkladně  se  poraďte  se  svým  lékařem,  který  rozhodne  o  závažnosti  a  případných  nezbytných 
testech.    Dále  se  mohou  objevit  mírné  gastrointestinální  obtíže,  bolesti  hlavy,  závratě/točení  hlavy  nebo 
zesílení již existujícího vertiga/točení hlavy. 
 
Objeví-li se nežádoucí účinky uvedené výše, je třeba, abyste se poradil(a) s lékařem, aby zjistil, zda 
existuje nějaká souvislost s užíváním přípravku, anebo zda Vaše obtíže mají jiný důvod. 
Jestliže  zjistíte  nežádoucí  účinky  neuvedené  v  této  příbalové  informaci,  informujte,  prosím,  svého 
lékaře nebo lékárníka.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V*. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. Jak přípravek Gingio 80 uchovávat  Uchovávejte  při  teplotě  do  30°C,  blistr  uchovávejte  v krabičce,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem. 
 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace  
Co přípravek
 Gingio 80 obsahuje 
 
Léčivou  látkou  je  80  mg  Ginkgo  bilobae  extractum  siccum  normatum  (35  –  67  :  1),  extrahováno 
acetonem 60% V/V v 1 potahované tabletě (odpovídá 17,6 - 21,6 mg flavonových glykosidů a 4,0 - 5,6 mg terpenolaktonů - gingkolidů, bilobalidu).  DPomocnými  látkami  jsou:  mikrokrystalická  celulosa,  monohydrát  laktosy,  sirup  tekuté  glukosy, 
makrogol  4000,  magnesium-stearát,  kukuřičný  škrob,  hypromelosa,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu 
(typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý. 
 
Upozornění pro diabetiky: 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,02 sacharidové jednotky. 
 
Jak přípravek Gingio 80 vypadá a co obsahuje toto balení 
30, 60 a 120 potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 Držitel rozhodnutí o registraci
 
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika 
  
Výrobce 
Salutas Pharma GmbH, D-39179 Barleben, Německo 
LEK S.A., Domaniewska str. 50C, 02-672, Varšava, Polsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  3.7.2013 
 

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 65 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu GINGIO

TANAKAN
Tanakan tbl.flm.90 I
Přípravek se užívá při poruchách paměti, pozornosti a emoční labilitě u starších osob, zvláště
175 Kč
skladem 81 ks}
GS Ginkgo 60 Premium tbl. 40+20
GS Ginkgo 60 Premium tbl.40+20
Silné ginkgo z mladých lístků obohacené o hloh, gotu kolu a hořčík pro lepší paměť, soustředění
199 Kč
skladem 1 ks}
Bioaktivní Biloba tbl.60 (Bio-Biloba tbl.60)
Bioaktivní Biloba tbl.60
Balení obsahuje tablety s obsahem 100 miligramů standardizovaného výtažku z Ginkgo biloba (jina
650 Kč
skladem 1 ks}
Neuritogen tbl.30
Neuritogen tbl.30
Neuritogen® je doplněk stravy s obsahem kurkuminu, resveratrolu, extraktu z Mangifera indica a
275 Kč
skladem 1 ks}

Nedávno prohlížené produkty

Imunoglukán cps.60x100mg
Imunoglukan P4H cps.60
Doplněk stravy, obsahuje Imunoglukan a vitamin C, který přispívá k normální funkci imunitního s
507 Kč
skladem 4 ks}
HBF Calcium panthotenát mast 100ml
Herbacos Calcium panthotenát mast 100ml
Calcium Panthotenát mast působí na drobná, špatně se hojící poranění, popáleniny, odřeniny, trh
116 Kč
skladem 1 ks}
HIPP JUNIOR MENU zel.s těstov.a šunkou 220gCZ6540
HiPP JUNIOR BIO Zelenina s těst.a šunkou 220g
Masovo-zeleninový příkrm HiPP BIO Zelenina s těstovinami a šunkou, vhodný pro děti od ukončenéh
52 Kč
skladem 1 ks}
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS AGE krém zabar.SPF50 50ml
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS AGE Krém zabar.SPF50 50ml
LA ROCHE-POSAY Anthelios fotokorekční denní CC krém s velmi vysokým SPF faktorem tónovaný. Nová
584 Kč
skladem 12 ks}