Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Srdce a cévy > Co na zánět žil a pocit těžkých nohou > Heparoid Léčiva drm.crm.1x30g

Heparoid Léčiva drm.crm.1x30g

HEPAROID LÉČIVA

Heparoid Léčiva drm.crm.1x30g

Přípravek zabraňuje tvorbě krevních sraženin, urychluje vstřebávání krevních výronů, snižuje tvorbu otoků a působí protizánětlivě. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 3575
skladem
Cena: 125 Kč
119 Kč 125 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek zabraňuje tvorbě krevních sraženin, urychluje vstřebávání krevních výronů, snižuje tvorbu otoků a působí protizánětlivě. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls
                PŘÍBALOVÁ  INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
                                                                     HEPAROID LÉČIVA                                                                      Krém
                                                              Heparinoidum
Přečtete si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Heparoid Léčiva musíte 
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaře nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Heparoid Léčiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Heparoid Léčiva používat
3. Jak se Heparoid Léčiva používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Heparoid Léčiva uchovávat
6. Další informace
1. CO JE HEPAROID LÉČIVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Farmakoterapeutická  skupina:  Antivarikózní  terapie,  hepariny  a  heparinoidy  pro  lokální  aplikaci.
Heparoid  Léčiva  používají  dospělí  i  děti  a  mladiství  k  léčbě  zánětů  šlach,  poúrazových  otoků, 
zhmožděnin a podvrtnutí, pro zlepšení tvorby jizev po zraněních nebo operacích a ke změkčení tuhých 
a  vystupujících  jizev,  dále  se  používá  na  doporučení  lékaře  k  místní  léčbě  zánětů  povrchových  žil, 
zánětů v okolí žil, ke změkčení ztuhlé kůže při žilní nedostatečnosti.
Heparoid Léčiva snižuje srážlivost krve v místě zánětu nebo pohmoždění při úrazu. Zabraňuje tvorbě 
krevních  sraženin,  urychluje  vstřebávání  krevních  výronů,  snižuje  tvorbu  otoků  a  působí 
protizánětlivě. Následně po ústupu otoků a krevních  výronů  se  snižuje pocit napětí a  bolesti  v  místě 
zánětu nebo poranění.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HEPAROID LÉČIVA 
POUŽÍVAT
Nepoužívejte Heparoid Léčiva pokud:
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku Heparoidu Léčiva;
- trpíte poruchami krevní srážlivosti
Pokud si nejste jisti, zda začít Heparoid Léčiva používat, poraďte se se svým lékařem.
Zvláštní opatrnosti při použití Heparoidu Léčiva je zapotřebí
Krém se nesmí používat na sliznice, do očí a na otevřené rány.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Strana 1 (celkem 3)
Heparoid Léčiva nelze používat současně s některými léky pro místní používání, např. s léky s obsahem 
tetracyklinu,  hydrokortizonu  nebo  kyseliny  salicylové.  Bez  porady  s  lékařem  nepoužívejte  pro  Vaše 
onemocnění současně s tímto krémem  jiné volně prodejné léky pro místní používání. Při předepisování 
jiných léků upozorněte lékaře, že používáte Heparoid Léčiva.
Užívání Heparoidu Léčiva s jídlem a pitím
Vzhledem k tomu, že přípravek je určen pro zevní použití, nedochází k interakci s potravou.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem  nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotné ženy  mohou používat Heparoid  Léčiva pouze krátkodobě  na doporučení  lékaře, s  výjimkou 
poslední  třetiny  těhotenství,  kdy  se  z  důvodu  možného  ovlivnění  průběhu  porodu  (krvácení) 
nedoporučuje používat vůbec.
Kojící ženy mohou používat Heparoid Léčiva pouze na doporučení lékaře, a to krátkodobě a na malé 
plochy.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.
Důležité informace o některých složkách Heparoidu Léčiva
Přípravek  obsahuje  cetylstearylalkohol,  který  může  způsobit  místní  kožní  reakce  (např.  kontaktní 
dermatitidu).  Přípravek  obsahuje  dále  propylenglykol,  který  může  způsobit  podráždění  kůže,  a 
metylparaben a propylparaben, které mohou způsobovat alergické reakce (i opožděné).
3. JAK SE HEPAROID LÉČIVA POUŽÍVÁ
Pokud lékař neurčí jinak, dospělým, mladistvým a dětem se nanáší na postižené místo a jeho okolí 2 -
3x denně asi 1 mm silná vrstva krému, která se lehce vetře do kůže. U žilních onemocnění je možné 
přiložit  kompresní  obvaz.  Při  rozsáhlých  a  bolestivých  krevních  výronech  se  může  zpočátku  místo 
ošetřené krémem překrýt neprodyšným obvazem,  nejlépe přes  noc. U bércového vředu se krém  vtírá 
do  jeho  okolí.  Pokud  lékař  neurčí  jinak,  Heparoid  Léčiva  krém  se  při  těchto onemocněních  používá 
většinou po dobu 1 -2 týdnů. 
Používání  Heparoid  Léčiva  krému  při  žilních  onemocněních  je  jen  součástí  komplexní  léčby. 
Dodržujte  ostatní  léčebné  postupy,  které  vám  doporučil  lékař  (užívání  jiných  léků,  kompresní  léčba 
obinadlem  nebo  punčochou).  Pokud  při  poraněních  nedojde  do  3  dnů  k  ústupu  obtíží  nebo  naopak 
dojde  ke  zhoršení  či  se  projeví  nežádoucí  účinky  léku,  přerušte  léčbu  a  obrat‘te  se  na  lékaře.  Bez 
porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny.
Jestliže jste použil(a) více Heparoidu Léčiva, než jste měl(a)
Předávkování přípravkem není popsáno.
Při  náhodném požití  většího  množství krému  malým dítětem  může dojít k nevolnosti  až zvracení.  Je 
vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit.
Jestliže jste zapomněla(a) použít Heparoid Léčiva
Použijte přípravek, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v obvyklém dávkování.
Jestliže jste přestal(a) používat Heparoid Léčiva
Pokud lékař neurčí jinak, Heparoid Léčiva krém se   používá většinou po dobu 1-2 týdnů.
Strana 2 (celkem 3)
Pokud při poraněních  nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží  nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví 
nežádoucí  účinky  léku,  přerušte  léčbu  a  obrat‘te  se  na  lékaře.  Bez  porady  s  lékařem  nepoužívejte 
přípravek déle než 2 týdny.
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Heparoid  Léčiva  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.
U  citlivých  pacientů  může  dojít  k  místnímu  podráždění  kůže.  Méně  často  (s  frekvencí  0,1-1%)  se 
může vyskytnout pálení kůže, svědění, zarudnutí či vyrážka.
Vzácně  (tj.  v  0,01-0,1%  případů)  se  může  vyvinout  kožní  přecitlivělost  na  heparin,  parabeny, 
propylenglykol nebo jinou složku přípravku.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové  informaci,  prosím,  sdělte  to  svému  lékaři 
nebo lékárníkovi.
5. JAK HEPAROID LÉČIVA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Heparoid Léčiva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za nápisem použitelné 
do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do  25oC. Chraňte před mrazem
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  dopadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Heparoid Léčiva obsahuje
Léčivou látkou je heparinoidum S (100j./mg) 60 mg ve 30 g  krému‚
Pomocnými  látkami  jsou  tekutý  parafin,  tvrdý  parafin,  cetylstearylalkohol,  kyselina  stearová,  bílý 
vosk, monoacylglyceroly nasycených vyšších mastných kyselin, ethoxylované alkoholy (C12 — C14),
propylenglykol,  trolamin,  metylparaben,  propylparaben, čištěná voda.
Jak Heparoid Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Heparoid Léčiva je bílý emulzní krém
Balení obsahuje 30 g krému
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva k.s., Praha Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
19.5.2010
Strana 3 (celkem 3)

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 65 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu HEPAROID LÉČIVA

HIRUDOID FORTE 36%
Hirudoid Forte 445mg/100g crm.40g
Hirudoid forte krém je přípravek, který potlačuje otok a zánět. Přípravek je určen na onemocněn
169 Kč
109 Kč
skladem 15 ks}
ASCORUTIN 28%
Ascorutin tbl.obd.50
Přípravek se používá k léčbě zvýšené lámavosti a propustnosti krevních vlásečnic různého původu
109 Kč
79 Kč
skladem 50 ks}
IBUPROFEN AL
Ibuprofen AL 400 400mg tbl.flm.100
Ibuprofen AL je protizánětlivý léčivý přípravek, který snižuje horečku a ulevuje od bolesti nap
150 Kč
skladem 1 ks}
LIOTON
Lioton 1000IU/g 30g
Lioton je léčivý přípravek určený k léčbě zánětů povrchových žil, chronické žilní nedostatečnos
174 Kč
skladem 2 ks}

Nedávno prohlížené produkty

Vitamin C 1000 mg Generica tbl. eff. 20 10%
Vitamin C 1000 mg Generica tbl. eff. 20
Doplněk stravy s obsahem vitamínu C, se sladidly. Jednoduchý způsob podání formou šumivých tabl
100 Kč
90 Kč
skladem 1 ks}
COSMOS náplasti Na sport 60x100mm 5ks
COSMOS náplasti Na sport 60x100mm 5ks
Ochrana a antisepse malých poranění. Přilnavá náplast z netkaného textilu na citlivou pokožku.
55 Kč
54 Kč
skladem 1 ks}
Mumiyo tabulettae extractum Dr.DROZEN 2.87g=10tbl
Mumiyo tabulettae extractum Dr.DROZEN 2.87g=10tbl
Doplněk stravy s podpůrnými účinky na zvýšení odolnosti a celkové životaschopnosti, cílenou výž
46 Kč
skladem 2 ks}
Capissan FORTE jemný šampon proti vším 200ml
Capissan FORTE jemný šampon při výskytu vší 200ml
Pro zvýšenou hygienu při výskytu vší. Denní užití přípravku navodí účinnou koncentraci všech úč
330 Kč
skladem 1 ks}