Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Zažívání > Překyselení žaludku a pálení žáhy > Maalox por.tbl.mnd.40

Maalox por.tbl.mnd.40

MAALOX

Maalox por.tbl.mnd.40

Přípravek se užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, jako je pálení žáhy, nadměrné říhání apod. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 5693
do 2 dnů
Cena: 113 Kč
109 Kč 113 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek se užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, jako je pálení žáhy, nadměrné říhání apod. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

 
Příloha  č.  1  k rozhodnutí  o  změně  registrace  sp.zn.  sukls  a  příloha  ke  sp.zn. 
sukls 
 
 
 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  MAALOX 
žvýkací tablety 
aluminii hydroxidum, magnesii hydroxidum  Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek MAALOX musíte užívat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, musíte se poradit s lékařem.  
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.  
V příbalové informaci naleznete
:  
1.  Co je přípravek MAALOX a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MAALOX užívat  
3.  Jak se přípravek MAALOX užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek MAALOX uchovávat  
6.  Další informace  
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK MAALOX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek  MAALOX  působí  proti  nadměrné  kyselosti  žaludeční  šťávy  (antacidum).  Léčivé  látky 
obsažené v přípravku mají silný neutralizační účinek na kyselinu chlorovodíkovou, která se vyskytuje 
v žaludku a je zodpovědná za kyselost žaludečního obsahu, a tím kyselost tohoto obsahu snižuje. 
 
Přípravek  MAALOX  se  užívá  k  léčbě  obtíží  souvisejících  s nadbytkem  žaludeční  kyseliny,  jako  je 
pálení žáhy,  zatékání kyselého žaludečního obsahu do úst. Na doporučení lékaře se přípravek užívá 
k léčbě  zánětů  žaludeční  sliznice,  zánětů  sliznice  jícnu  a  může  být  součástí  léčby  žaludečního  a 
dvanácterníkového vředu. Přípravek mohou užívat dospělí i dospívající od 15 let. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MAALOX 
UŽÍVAT 
 Neužívejte přípravek MAALOX 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli složku přípravku 
MAALOX 
- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin  Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MAALOX je zapotřebí 
-  jestliže trpíte poruchami vyprazdňování  střev (průjmy, zácpa, zúžení tlustého střeva) 
-  v případě úbytku hmotnosti,    
-  při potížích s polykáním a při přetrvávajících zažívacích potížích, které se objevily poprvé 
nebo se nedávno změnily 
-  při onemocnění ledvin (přípravek obsahuje hořčík a hliník, což může způsobit potíže při 
dlouhodobém užívání u nemocných se selháním ledvin) 
-  jestliže trpíte diabetem, je nutno vzít v úvahu i přítomnost sacharózy 150 mg v jedné tabletě Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před zahájením léčby s lékařem. 
 
U pacientů s dietou zaměřenou na nízký obsah fosforu může užívání hydroxidu hlinitého obsaženého 
v přípravku MAALOX zapříčinit deficit fosforu. 
Užívání hydroxidu hlinitého se nedoporučuje u pacientů s porfyrií. 
Pacienti s poruchou krevních hladin fosforu a hořčíku mohou přípravek užívat pouze na výslovné 
doporučení lékaře. 
Bez přímého doporučení lékaře nesmí být přípravek podáván dětem a dospívajícím mladším než 
15 let. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Účinky  přípravku  MAALOX  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  vzájemně  ovlivňovat. 
Přípravek  může  snižovat  vstřebávání  velké  většiny  současně  užívaných  léků  (např.antibiotika, 
přípravky  s obsahem  železa,  fosforu,  fluoridu,  indomethacin,  chlorochin,  digoxin,  fexofenadin, 
glukokortikosteroidy,  fluorochinolony,  kayexalat,  ketokonazol,  lanzoprazol,  fenothiazinová 
neuroleptika,  penicilamin,  tyroxin,  cimetidin,  ranitidin,  atenolol,  metoprolol,  propanolol,  diflunisal, 
cykliny,  isoniazid,  ethambutol,  salicyláty).  Je    proto  vhodné  dodržovat  mezi  užíváním  přípravku 
MAALOX a dalších léků časový odstup nejméně 2 hodiny. 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, neužívejte přípravek, pokud Vám 
to nedoporučí lékař. V kojení se může během léčby pokračovat.  
 
Důležité informace o některých složkách přípravku MAALOX 
Přípravek obsahuje 150 mg sacharózy v jedné tabletě. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. 
 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK MAALOX UŽÍVÁ Vždy užívejte přípravek MAALOX přesně v souladu s příbalovou informací, nebo podle pokynů 
svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým  lékařem nebo lékárníkem.   
 
Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a dospívající od 15 let užívají  při obtížích souvisejících s nadbytkem 
žaludeční kyseliny 1 -2 tablety v jedné dávce. Tablety se vycucají nebo rozžvýkají. 
  
Maximální počet dávek za den je 6 dávek, nesmí se překročit maximální dávka 12 tablet. 
 
Dávkování u zánětlivých nebo vředových onemocnění trávicího traktu vždy určí lékař. 
 
Jestliže jste  užil(a) více přípravku MAALOX , než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY   
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MAALOX nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Přípravek  je  obvykle  dobře  snášen, ale  mohou  se  vyskytnout  poruchy  vyprazdňování, jako je  zácpa 
nebo průjmy. Při překročení doporučeného dávkování se mohou tyto obtíže stupňovat. Ve vzácných 
případech  se  mohou  vyskytnout  příznaky  přecitlivělosti  ve  formě  kožní  vyrážky.  Při  dlouhodobém 
užívání nebo užívání vysokých dávek může dojít ke snížení vstřebávání fosfátů ze zažívacího traktu. 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
 
5. JAK  PŘÍPRAVEK MAALOX UCHOVÁVAT   
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
Přípravek MAALOX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné 
do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte přípravek MAALOX, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. DALŠÍ INFORMACE  
Co přípravek MAALOX obsahuje 
 
-  Léčivými látkami jsou aluminii hydroxidum 400 mg, magnesii hydroxidum 400 mg v 1 tabletě. 
-  Pomocnými látkami jsou mannitol, sorbitol, sodná sůl sacharinu, sacharosa s kukuřičným 
škrobem,  aroma máty peprné v prášku, magnesium-stearát, stlačitelná sacharosa. Jak přípravek MAALOX vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé, ploché žvýkací tablety s hranami o průměru 16 mm, označené na obou stranách Mx. 
Velikost balení: 40 žvýkacích tablet    
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce přípravku: 
Sanofi-Aventis S.p.A., Viale Europa, Origgio, Itálie 
Sanofi-Aventis S.p.A., Scoppito (AQ), Itálie            
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 20.2.2013.  
 
 
 
 
 
Údaje vyražené na hliníkové fólii: 
První číslo = číslo šarže. 
 
Další dvě čísla = Použitelné do (měsíc, rok).   

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 56 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu MAALOX

IBEROGAST 24%
Iberogast por.gtt.sol.50ml
Iberogast je rostlinný léčivý přípravek pro poruchy zažívacího traktu, především poruchy funkce
411 Kč
311 Kč
skladem
RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU 9%
Rennie Spearmint bez cukru por.tbl.mnd.36
Rennie žvýkací tablety jsou léčivým přípravkem, který chrání sliznici žaludku a tenkého střeva
131 Kč
119 Kč
skladem
Fan Samaritan citrus 8x5g
Fan Samaritan citrus 8x5g
Lehce perlivý nápoj v prášku pro speciální účely s příchutí citronu. Vhodný pro sportovce, osob
52 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

Alpa francovka 160ml
Alpa francovka 160ml
Lihový roztok silic, některých jejich obsahových látek (mentolu, linaloolu, nerolu aj.), ale i
33 Kč
skladem
Ajona zubní pasta koncentr.dásně 25g 9%
Dr.Liebe Ajona Stomaticum koncentr.zub.pasta 25ml
Antibakteriálnízubní pasta bez fluoru, mimořádně šetrná. Odpovídá cca 200ml běžné zubní pasty,
69 Kč
63 Kč
skladem
Campherol masážní krém 50g
Campherol masážní krém 50g
Campherol je masážní krém na nohy, vhodný i k aplikaci na celé tělo, má velmi dobré protirevmat
54 Kč
skladem
Alpa-dent pro čištění uměl.chrupu 150g
Alpa dent pro čištění umělého chrupu 150g
ALPA-dent přípravek na čištění umělého chrupu. Obsahuje enzymatické přísady, které zabezpečí od
37 Kč
34 Kč
skladem