Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Křeče končetin > Magnesii Lactici 0.5 tbl.MVM por.tbl.nob.100x0.5g

Magnesii Lactici 0.5 tbl.MVM por.tbl.nob.100x0.5g

MAGNESII LACTICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA 30%

Magnesii Lactici 0.5 tbl.MVM por.tbl.nob.100x0.5g

Prevence a monoterapie hypomagnezémie a současná léčba hypomagnezémie doprovázející jiná onemocnění jako je diabetes, virové hepatitidy, poruchy jaterních funkcí v důsledku alkoholismu, jaterní insuficience provázející některá jiná onemocnění apod. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 17992
skladem
Cena: 158 Kč
110 Kč 158 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Prevence a monoterapie hypomagnezémie a současná léčba hypomagnezémie doprovázející jiná onemocnění jako je diabetes, virové hepatitidy, poruchy jaterních funkcí v důsledku alkoholismu, jaterní insuficience provázející některá jiná onemocnění apod. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls
a přílohy ke sp.zn. suklssukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELEMagnesii lactici 0,5 tbl.  Medicamentatablety
(Magnesii lactas dihydricus)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Magnesii lactici 
0,5 tbl
  musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete
1.
Co je přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl užívat
3.
Jak se přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl užívá 
4.
Možné nežádoucí účinky
5
Jak přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl uchovávat 
6.
Další informace
1.CO JE PŘÍPRAVEK MAGNESII LACTICI 0,5 TBL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Patří do skupiny magnesiových přípravků, doplňuje sníženou hladinu hořčíku v organismu.
Magnesii lactici 0,5 tbl se používá k prevenci vzniku nedostatku hořčíku, který může 
provázet řadu onemocnění: cukrovku, virové záněty jater (hepatitidy), poruchy jaterních 
funkcí při alkoholismu, poruchy jaterních funkcí, provázející některá jiná onemocnění.
Na doporučení lékaře lze přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl užívat k doplňkové léčbě chorob 
oběhového systému a srdce (vysoký krevní tlak, stavy po infarktu myokardu, angina pectoris, 
nežádoucí účinky vysokých dávek digitalisových srdečních glykosidů, některé poruchy 
srdečního rytmu). Dále může být přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl doporučen lékařem 
k užívání při nedostatku hořčíku v organismu v důsledku jednostranné výživy – diety, nebo 
při současné léčbě léky, které k nedostatku hořčíku v organismu vedou (např. hormonální 
antikoncepční přípravky, některé močopudné a projímavé léky). Na doporučení lékaře je 
přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl vhodný k prevenci premenstruálních tenzí, k tlumení 
migrenózních stavů a jako součást léčby chronických zánětlivých střevních onemocnění.
Přípravek mohou užívat dospělí, děti nad 6 let věku, mladiství a těhotné i kojící ženy. Těhotné 
a kojící ženy a děti užívají přípravek při laboratorně prokázaném nedostatku hořčíku 
v organismu.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MAGNESII 
LACTICI 0,5 TBL UŽÍVAT Neužívejte Magnesii lactici 0,5 tbl
-
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku 
přípravku Magnesii lactici 0,5 tbl
-
při zvýšené hladině hořčíku v organizmu (při hypermagnezémii)
-
při těžké nedostatečné funkci ledvin
-
při myasthenii gravis (onemocnění projevující se výraznou svalovou slabostí).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Magnesii lactici 0,5 tbl je zapotřebí
-
Při jakýchkoli poruchách funkce ledvin (mohou se projevit častějším močením, otoky 
dolních končetin) lze přípravek užívat pouze na doporučení lékaře a v jím předepsaných 
dávkách.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravky obsahující digoxin, dexamethason, nitrofurantoin, paracetamol, salicylany, fosfor, 
vápník a železo, snižují schopnost vstřebávání hořčíku ve střevě. Hořčík zpomaluje 
vstřebávání tetracyklinů. Při současné léčbě uvedenými léky je proto nutno podávat přípravek 
s hořčíkem nejméně ve tříhodinovém odstupu.
Užívání přípravku Magnesii lactici 0,5 tbl s jídlem a pitím
Dospělí i děti užívají přípravek po jídle, polykají doporučenou dávku vcelku a zapíjejí 
dostatečným množstvím tekutiny.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Potřeba hořčíku stoupá se stupněm těhotenství, proto je přípravek indikován rovněž u 
těhotných žen při nespavosti, bolestivých stazích dělohy a bolestech kosterního svalstva. O 
použití přípravku v těhotenství rozhodne lékař.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje
Důležité informace o některých složkách přípravku Magnesii lactici 0,5 tbl
Přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, 
že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat.
3.JAK SE PŘÍPRAVEK MAGNESII LACTICI 0,5 TBL UŽÍVÁ
Přípravek mohou užívat dospělí, děti nad 6 let věku, mladiství a těhotné i kojící ženy. Těhotné 
a kojící ženy a děti užívají přípravek při laboratorně prokázaném nedostatku hořčíku 
v organismu.
Dětem nepodávejte další přípravky obsahující minerály.
Dospělí bez porady s lékařem užívají přípravek při preventivním podávání 7 – 10 dnů. 
Pokud hodláte přípravek užívat preventivně, měl(-a) byste se nejpozději po týdnu o dalším 
užívání poradit s Vaším lékařem.

Pokud užíváte přípravek na doporučení lékaře, určí dávkování i délku léčby lékař.
Obvyklá dávka přípravku je
Dospělí:
    při preventivním podávání obvykle 2 – 3 tablety denně.
-
v indikaci léčby hypomagnezémie (snížená hladina hořčíku v organismu) 6 tablet denně.
-
v ostatních indikacích včetně substituční terapie (způsob léčby, při kterém se určitá          
látka nahrazuje) 4 tablety denně.
Děti nad 6 let:1-2 tablety denně.
Dospělí i děti polykají doporučenou dávku vcelku a zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Magnesii lactici 0,5 tbl, než jste měl(a)
Předávkování hořčíkem je při normální činnosti ledvin vyloučeno. Pokud se u osoby 
s poruchou funkce ledvin po požití nadměrného nebo neznámého (náhodné požití dítětem) 
množství přípravku dostaví nevolnost, zvracení, pokles krevního tlaku a celkový útlum, 
poraďte se s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Magnesii lactici 0,5 tbl
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl nežádoucí účinky, 
které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen. Ojediněle mohou být pozorovány potíže ze strany 
trávicího traktu jako průjem nebo bolesti břicha. Při překročení doporučených denních dávek 
může být pozorována svalová ochablost, výrazný pocit únavy, ospalost, zvýšené pocení, 
poruchy srdečního rytmu. Při poruchách ledvinných funkcí může nastat nadměrné hromadění 
hořčíku v organismu s projevy dýchacích poruch a s ostatními projevy popsanými při 
překročení doporučených denních dávek. Podávání přípravku ve vyšších dávkách ve třetím 
trimestru těhotenství může vyvolat ochablost svalů novorozence.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5.JAK PŘÍPRAVEK MAGNESII LACTICI 0,5 TBL UCHOVÁVAT 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na 
krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.

6.DALŠÍ INFORMACECo přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl obsahuje
Léčivou látkou je magnesii lactas dihydricus (dihydrát magnesium-laktátu) 0,500 g v 1 
tabletě.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, bramborový škrob, želatina, mastek, 
magnesium-stearát a sodná sůl kroskarmelosy.
Jak přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé kulaté ploché tablety o průměru asi 13 mm, v blistrech po 10 tabletách. Jedno balení 
obsahuje 2 blistry v papírové krabičce tj. 20 tablet  nebo 5 blistrů v papírové krabičce, tj. 50 
tablet nebo 10 blistrů v papírové krabičce, tj. 100 tablet 
nebo l 000 tablet v PE sáčku a plechové krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova b, 140 78 Praha 4, Česká republika
Výrobce: 
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění 
Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto,  Česká republika
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci:
Česká republika
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Hvězdova b
140 78 Praha 4
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.8.2011
Podrobné informace o tomto léku jsou dostupné na internetové stránce www.sukl.cz

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 56 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu MAGNESII LACTICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA

MAGNETRANS 375mg 50 tyčinek granulátu 32%
MAGNETRANS 375mg 50 tyčinek granulátu
Magnetrans® 375 mg direct-granulát Doplněk stravy s obsahem hořčíku a sladidla pro zajištění př
185 Kč
126 Kč
skladem
NatureVia Magnesium 1 420mg tbl.90 28%
NatureVia Magnesium 1 420mg tbl.90
Přípravek dodá organismu potřebnou denní dávku hořčíku v jedné malé, snadno polknutelné tabletě
201 Kč
144 Kč
skladem
Walmark Váp-Hoř-Zinek Osteo tbl.90 24%
Walmark Váp-Hoř-Zinek Osteo tbl.90
Unikátní multifunkční kombinace minerálních látek a vitaminů nezbytných pro mnoho funkcí v lids
176 Kč
133 Kč
skladem
VITAR Hořčík Aquamin EKO cps.60 23%
Vitar Hořčík Aquamin EKO cps.60
Veganské kapsle s obsahem vitaminu B6 a biologicky aktivního hořčíku, ve formě Aquaminu, který
164 Kč
126 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

Additiva multivit.+miner.+kofein tbl.eff.20 ananas 21%
Additiva multivit.+miner.+kofein tbl.eff.20 ananas
20 šumivých tablet s vitamíny a minerály s přídavkem kofeinu na přípravu osvěžujícího ananasové
148 Kč
117 Kč
skladem
BUTLER zub.gel Paroex 0.12%CHX+vit.E+D-panth.75ml 24%
GUM zubní gel Paroex (CHX 0.12%) 75ml G1790EME
Zubní gel s 0,12% chlórhexidin-diglukonátu, panthenolem a vitamínem E. Pro profesionální kontro
144 Kč
110 Kč
skladem
Dr.Popov Psyllium Psyllicol cps.120 3%
Dr.Popov Psyllium Psyllicol cps.120
Psyllium Dr. Popova je rozpustná vláknina – podporuje správný metabolismus tuků a napomáhá snad
215 Kč
208 Kč
skladem
LA ROCHE physiolog.micelární voda 200ml 17169761
LA ROCHE-POSAY ULTRA Sensitive micelár.voda 200ml
Micelární voda jemně odličuje citlivou pleť. Fyziologická formulační charta: - čisticí látky vy
266 Kč
skladem