* Mucobene 600mg gra.10x3gm/600mg-SA - 94 Kč — Mujlekarnik.cz
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Nachlazení a chřipka > Co na kašel > Vykašlávání a zahlenění > Mucobene 600mg gra.10x3gm/600mg-SA

Mucobene 600mg gra.10x3gm/600mg-SA

MUCOBENE

Mucobene 600mg gra.10x3gm/600mg-SA

Přípravek je bílý až téměř bílý homogenní prášek s vůní po ovoci. Užívá se rozmícháním do vody, při léčbě akutních i chronických onemocnění dýchacích cest provázených tvorbou hustého a vazkého hlenu. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 94972
do 2 dnů
Cena:
94 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek je bílý až téměř bílý homogenní prášek s vůní po ovoci. Užívá se rozmícháním do vody, při léčbě akutních i chronických onemocnění dýchacích cest provázených tvorbou hustého a vazkého hlenu. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELEMUCOBENE  600 mg
(Acetylcysteinum)
                                          zrněný prášek  pro přípravu perorálního roztoku
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek MUCOBENE 600 
mg užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-         Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší  do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
-          Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.   
V příbalové informaci naleznete
1.
Co je přípravek MUCOBENE 600 mg a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MUCOBENE 600 mg užívat 
3.
Jak se přípravek MUCOBENE 600 mg užívá 
4.
Možné nežádoucí účinky
5
Jak přípravek MUCOBENE 600 mg uchovávat
6.
Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK MUCOBENE 600 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Acetylcystein,  léčivá  látka  přípravku,  snižuje  vazkost  průduškového  hlenu  a  tím  usnadňuje  jeho 
vykašlávání.
Mucobene  600  mg  se  užívá  při  léčbě  akutních  (náhlých)  i  chronických  (vleklých)  onemocnění 
dýchacích cest provázených tvorbou hustého a vazkého hlenu.
Bez  porady  s lékařem  mohou  přípravek  užívat  dospělí,  mladiství  a  děti  od  14  let  při  akutních 
onemocněních dýchacích cest, jako jsou akutní zánět průdušek, hrtanu nebo průdušnice. 
Na doporučení lékaře se přípravek užívá u chronických zánětů průdušek, hrtanu nebo průdušnice, dále 
u bronchiektázií  (chorobné rozšíření průdušek), průduškového astmatu, astmoidní bronchitidy (zánět 
průdušek  podobný  astmatu),  zánětu  průdušinek,  u  mukoviscidózy  (onemocnění  s  poruchou 
zkapalňování  hlenů)  a  dále  u  krčních,  nosních  a  ušních  onemocnění,  jako  jsou  laryngitida  (zánět 
hrtanu),  akutní  a  chronická  sinusitida  (zánět  vedlejších  nosních  dutin)  a  zánět  středního  ucha  s 
městnáním výpotku.
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti starší než 14 let.
2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MUCOBENE 600 mg 
UŽÍVAT Neužívejte přípravek  MUCOBENE 600 mg: 
-
jestliže jste přecitlivělý(á)  na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku. 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MUCOBENE 600 mg je zapotřebí:
Při vykašlávání řídkého hlenu není podávání přípravku účinné.
1
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Při  současném  užívání  přípravku  Mucobene  600  mg  s  antitusiky  (léky  potlačujícími  kašel)  může  na 
základě  útlumu  kašlacího  reflexu  dojít  k  nebezpečnému  zadržení  hlenu  v  dýchacích  cestách.  Pro 
současné  užívání  přípravku  Mucobene  600  mg  a  antitusik  proto  musí  být  zvlášť  závažné  důvody  a 
jejich současné užívání je možné pouze na doporučení lékaře.
Při současném užívání tetracyklinu (antibiotikum k léčbě infekcí) se musí přípravek užívat s odstupem 
nejméně 2 hodin. Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik.  
Užívání přípravku  MUCOBENE 600 mg s jídlem a pitím
Granulát se rozmíchá a nechá rozpustit ve sklenici vody, čaje nebo ovocné šťávy a poté se vypije celý 
obsah  sklenice.  Po  dobu  užívaní  přípravku  je  vhodné  hodně  pít,  protože  příjem  tekutin  podporuje 
uvolňování hlenu acetylcysteinem.
Přípravek se doporučuje užívat po jídle. 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře jen tehdy, je-li to nezbytně 
nutné.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá vliv na pozornost. 
Důležité informace o některých složkách přípravku Mucobene 600mg
Přípravek  obsahuje  sacharosu.  Bylo-li  u  Vás  zjištěno,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů, 
kontaktujte svého lékaře, než začnete přípravek užívat. 
3.JAK SE MUCOBENE 600 mg UŽÍVÁ
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Léčba bez porady s lékařem:
Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě akutního zánětu průdušek, hrtanu nebo průdušnice.
Obvyklá dávka přípravku u dospělých, mladistvých a dětí od 14 let je 1 sáček jedenkrát denně
(odpovídá 600 mg acetylcysteinu).    
Délka léčby u těchto onemocnění se obvykle pohybuje mezi 5-7 dny. Bez porady s lékařem přípravek 
neužívejte déle než 7 dní.
Pokud  se  Vaše  příznaky  onemocnění  zhorší  nebo  se  nezlepší  do  5  dnů  od  zahájení  léčby,  přestaňte 
přípravek užívat a poraďte se s lékařem. 
Léčba na doporučení lékaře:
U  chronických  onemocnění  dýchacích  cest  a  u  krčních,  nosních  a  ušních  onemocnění  se  přípravek 
užívá pouze po poradě a na  doporučení  lékaře. Dávkování  i  délku léčby určí  vždy  lékař. Léčba trvá
většinou delší dobu,  u mukoviscidózy by měla léčba trvat několik týdnů.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku MUCOBENE 600 mg je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže  jste  užil(a)  více  přípravku  MUCOBENE  600  mg,  než  jste  měl(a),  nebo  při    náhodném 
požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i MUCOBENE 600 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.
Ojediněle  se  může  vyskytnout  pálení  žáhy,  nevolnost,  zvracení,  průjem.  Vzácně  může  dojít  k 
alergickým reakcím (svědění, kopřivka, vyrážka). U pacientů s přecitlivělostí může přípravek vyvolat 
zánět sliznice ústní a nosní dutiny.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému  lékaři 
nebo lékárníkovi.   
5.JAK PŘÍPRAVEK MUCOBENE 600 mg UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 30°C..
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí.
6.DALŠÍ INFORMACECo přípravek Mucobene 600 mg obsahuje 
Léčivou  látkou  je  acetylcysteinum  600  mg  v jednom  sáčku  se  3  g  zrněného  prášku  pro  přípravu 
perorálního roztoku..
Pomocné  látky:Sacharosa,  pomerančové  aroma  v  prášku,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  kyselina 
vinná, chlorid sodný. 
Jak přípravek Mucobene 600 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek je bílý až téměř bílý homogenní prášek s vůní po ovoci.
.
Velikost balení: 7, 8, 10, 30 sáčků.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
ratiopharm CZ, s.r.o.
Bělehradská 54
120 00 Praha 2
www.ratiopharm.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
19.1.2011

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 56 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu MUCOBENE

STOPKAŠEL Medical pastilky Dr. Weiss 24 pastilek 12%
STOPKAŠEL Medical pastilky Dr. Weiss 24 pastilek
Obsahuje přírodní účinné látky, které pomáhají zmírnit příznaky běžných nemocí spojených s nach
146 Kč
129 Kč
skladem
AMBROBENE
Ambrobene tbl.20x30mg
Přípravek usnadňuje odkašlávání a zřeďuje hlen. Má i ochranný účinek na sliznici dýchacích cest
74 Kč
72 Kč
skladem
Mllerovy pastilky s isladským lišejníkem 12ks
Müllerovy pastilky s islandským lišejníkem 12ks
Müllerovy pastilky s islandským lišejníkem a dalšími bylinnými extrakty. O účincích obsažených
59 Kč
skladem
FENYKLOVÝ ČAJ
Megafyt Fenyklový čaj por.spc.20x1.5gm
Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při lehkých zažívacích obtížích provázených napětím
47 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

GYNO-PEVARYL 150 13%
Gyno-Pevaryl 150mg sup.3x150mg
Gyno-Pevaryl jsou vaginální čípky, které obsahují ekonazol-nitrát - potlačuje a zastavuje množe
160 Kč
139 Kč
skladem
Walmark Laktobacily Complex tbl.28 10%
Walmark Laktobacily Complex tbl.28
Vyvážená kombinace probiotických kultur a prebiotické vlákniny určená k dlouhodobému užívání pr
157 Kč
142 Kč
skladem
Favea ProbioLact tob.30 10%
Favea ProbioLact tob.30
ProbioLact obsahuje vyvážený komplex 5-ti různých kmenů živých probiotických bakterií v počtu a
242 Kč
218 Kč
skladem
Gynocaps SR tbl.2
Gynocaps SR tbl.2
První depotní vaginální probiotikum. Regenerace vaginální mikroflóry, např. po užívání antibiot
259 Kč
258 Kč
skladem