Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Nachlazení a chřipka > Kašel > Vykašlávání a zahlenění > Mucosolvan pro dospělé por.sir.1x100ml
MUCOSOLVAN PRO DOSPĚLÉ

Mucosolvan pro dospělé por.sir.1x100ml

Ambroxol, léčivá látka přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu a stimuluje činnost řasinek zajišťující transport hlenu. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 104694
Cena:
126 Kč
skladem 3 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Ambroxol, léčivá látka přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu a stimuluje činnost řasinek zajišťující transport hlenu. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls 
  PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  MUCOSOLVAN pro dospělé 

Sirup 
Ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte MUCOSOLVAN pro dospělé užívat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí během 3 dnů), musíte se poradit 
s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete:  
1.  Co je MUCOSOLVAN pro dospělé a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MUCOSOLVAN pro dospělé užívat 
3.  Jak se MUCOSOLVAN pro dospělé užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak MUCOSOLVAN pro dospělé uchovávat 
6.  Další informace  
1. CO JE MUCOSOLVAN pro dospělé A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacího ústrojí. Jedná se např. o akutní a 
opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice a dále o chronická onemocnění jako je např. chronická 
bronchitida (zánět průdušek) a chronická obstrukční plicní nemoc. 
Pacienti s akutním onemocněním dýchacího ústrojí mohou přípravek užívat bez porady s lékařem. Pacienti 
trpící chronickým onemocněním dýchacího ústrojí mohou dlouhodobě přípravek užívat jen po poradě 
s lékařem. 

Akutní onemocnění jsou na počátku obvykle doprovázena suchým dráždivým kašlem, případně ještě pocitem 
pálení na hrudi u zánětu průdušek a chrapotem u zánětu hrtanu. V dalším průběhu dochází k tvorbě vazkého 
hlenu a postupnému vykašlávání. U chronických stavů mohou být oba druhy kašle -  suchý dráždivý kašel i 
vlhký typ kašle s vykašláváním hlenu. 

Ambroxol, léčivá látka přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, 
tvorbu plicního surfaktantu (látka pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek 
zajišťující transport hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a vylučování 
hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle. 

Sirup MUCOSOLVAN pro dospělé je určen především pro dospělé, mohou ho však užívat i mladiství a děti. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MUCOSOLVAN pro dospělé 
UŽÍVAT 
Neužívejte MUCOSOLVAN pro dospělé
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku 
přípravku 

jestliže trpíte vrozeným onemocněním, při němž nemohou být užívány některé pomocné látky tohoto 
přípravku (viz také bod „Důležité informace o některých složkách přípravku „MUCOSOLVAN pro 
dospělé“). 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé je zapotřebí

- pokud trpíte poškozením funkce ledvin nebo těžkým onemocněním jater, poraďte se před užitím 
přípravku se svým lékařem.  Vyskytla se velmi vzácná hlášení těžkých a někdy i život ohrožujících reakcí jako je Stevens-Johnsonův 
syndrom (závažné onemocnění, při kterém se odlučuje horní vrstva kůže a sliznice) a toxická epidermální 
nekrolýza (TEN; stav připomínající opaření, při kterém se velké plochy horní vrstvy kůže odlučují od spodních 
vrstev) v časové souvislosti s podáním léků usnadňujících vykašlávání, jako je např. ambroxol-hydrochlorid. 
Většinou je bylo možno vysvětlit závažností základního onemocnění a/nebo souběžným užíváním dalších léků. 
Při těchto reakcích může dojít také k zasažení očí, úst, hltanu, hrtanu nebo průdušek. Pokud se objeví nové 
kožní nebo slizniční poškození, je třeba ihned vyhledat lékaře a preventivně vysadit léčbu 
ambroxol-hydrochloridem. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Podávání přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) 
vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v hlenu, který se vytváří v dýchacích cestách, což lze považovat za 
žádoucí účinek.  
Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nežádoucí interakce s jinými léky. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Nedoporučuje se přípravek užívat v těhotenství, zejména v prvních 3 měsících.  
Jelikož je ambroxol-hydrochlorid vylučován do mateřského mléka, nedoporučuje se, aby přípravek užívaly 
kojící matky. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neexistuje žádný důkaz o vlivu přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Studie hodnotící účinky na 
schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. 

Důležité informace o některých složkách přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé 
Než začnete přípravek užívat, sdělte, prosím, svému lékaři, pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů. 
5 ml přípravku obsahuje 1,225 mg sorbitolu, což představuje 4,9 g sorbitolu v maximální doporučené denní 
dávce (20 ml). Pokud trpíte nesnášenlivostí fruktózy, nesmíte tento přípravek užívat. Sorbitol může mít také 
mírný laxativní (projímavý) účinek.  
MUCOSOLVAN pro dospělé je vhodný i pro diabetiky.  


3. JAK SE MUCOSOLVAN pro dospělé UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Jestliže není lékařem určeno jinak, je obvyklé dávkování přípravku: 
Dospělí a mladiství nad 12 let:  10 ml 2x denně 

Na doporučení lékaře je možno MUCOSOLVAN pro dospělé, sirup 30 mg/5 ml, podat i dětem do 12 let. V tom 
případě je doporučováno následující schéma dávkování závislé na závažnosti onemocnění: 
Děti 6 - 12 let:    5 ml 2 - 3x denně 
Děti 2 - 5 let:    2,5 ml 3x denně 
Děti 1- 2 roky:    2,5 ml 2x denně 
Tyto dvojnásobné dávky oproti doporučovaným léčebným dávkám přípravku jsou vhodné pro úvodní 
dávkování v počáteční akutní fázi onemocnění, poté mohou být sníženy na polovinu. Dávkování určí lékař na 
základě závažnosti onemocnění. Již od počátku léčby je možno podávat i dávky poloviční. 
K odměření příslušných dávek slouží přiložená odměrka. 

Sirup MUCOSOLVAN pro dospělé lze užívat s jídlem i bez jídla.  

Při podávání dětem také můžete použít sirup MUCOSOLVAN junior o síle 15 mg/5 ml.  
Pokud Vám nevyhovuje léková forma sirup, můžete použít MUCOSOLVAN roztok, MUCOSOLVAN tablety 
nebo MUCOSOLVAN long effect – tobolky s prodlouženým uvolňováním. 

Délka léčby přípravkem MUCOSOLVAN pro dospělé je určena individuálně, v závislosti na indikaci a typu 
onemocnění. Pokud se však při akutním onemocnění dýchacích cest příznaky během 5 dnů (u dětí během 3 
dnů) nezlepší nebo se zhoršují, je třeba vyhledat lékaře. 
Přípravek neužívejte bez porady s lékařem déle než 10 dnů. 
Dlouhodobé užívání přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé u chronických onemocnění je možné pouze po 
poradě s lékařem. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka. Do současné 
doby nebyly zaznamenány žádné specifické projevy předávkování u lidí. Na základě zpráv o náhodném 
předávkování a/nebo chybách v léčbě se pozorované příznaky shodují se známými nežádoucími účinky 
přípravku MUCOSOLVAN pro dospělé v doporučených dávkách a mohou vyžadovat léčbu příznaků. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MUCOSOLVAN pro dospělé 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku léku, vezměte ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, 
abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Poté pokračujte jako dříve. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MUCOSOLVAN pro dospělé nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti: 

Velmi časté:   více než u 1 z 10 léčených pacientů 
Časté:    
více než u 1 ze 100 léčených pacientů a méně než u 1 z 10 léčených pacientů   Méně časté:  
více než u 1 z 1 000 léčených pacientů a méně než u 1 ze 100 léčených pacientů 
Vzácné:  
více než u 1 z 10 000 léčených pacientů a méně než u 1 z 1 000 léčených pacientů 
Velmi vzácné:   méně než u 1 z 10 000 léčených pacientů 
Není známo:   z dostupných údajů nelze určit 

Poruchy nervového systému 
časté:   
poruchy chuti Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
časté:   
snížená citlivost v hrdle Gastrointestinální poruchy 
časté:   
pocit na zvracení, snížená citlivost úst a jazyka 
méně časté: 
průjem, zvracení, trávicí potíže, sucho v ústech, bolesti břicha 
není známo: 
sucho v hrdle Poruchy kůže a podkožní tkáně 
vzácné: 
vyrážka, kopřivka 
není známo: 
angioedém (rychlý otok kůže nebo sliznice, který může způsobit potíže s dýcháním),  svědění Poruchy imunitního systému 
není známo: 
přecitlivělost, anafylaktické reakce (rychle postupující život ohrožující alergické reakce) včetně 
anafylaktického šoku (náhlá, těžká, někdy smrtelná alergická reakce, charakterizovaná potížemi 
s dýcháním, oběhovým selháním a náhlým otokem). Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.


5. JAK MUCOSOLVAN pro dospělé UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

MUCOSOLVAN pro dospělé, sirup, nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců. 


6.
DALŠÍ INFORMACE Co MUCOSOLVAN pro dospělé obsahuje
- Léčivou látkou je ambroxol-hydrochlorid 30 mg v 5 ml sirupu. 
- Pomocnými látkami jsou hyetelosa, draselná sůl acesulfamu, nekrystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%, 
kyselina benzoová, jahodové aroma, vanilkové aroma, čištěná voda 

Jak MUCOSOLVAN pro dospělé vypadá a co obsahuje toto balení

Sirup – čirý až téměř bezbarvý roztok, ovocné vůně.  
Velikost balení: 100 ml. Součástí balení je i přiložená odměrka. 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci 
Boehringer Ingelheim International GmbH 
Ingelheim am Rhein, Německo 

Výrobce 
Delpharm Reims, Reims, Francie 
Istituto De Angeli S.r.l., Regello, Itálie  

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
29.8.2012 

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu MUCOSOLVAN PRO DOSPĚLÉ

AMBROBENE
Ambrobene 75mg por.cps.pro.20x75mg
Ambrobene 75mg se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtí
100 Kč
BIOTUSSIL 16%
Biotussil por.gtt.sol.1x100ml
Pomocný lék při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest včetně rýmy a zánětů vedlejš
146 Kč
122 Kč
BROMHEXIN 12 BC 13%
Bromhexin 12 BC sol.1x30ml
Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou husté
93 Kč
81 Kč
MUCOSOLVAN LONG EFFECT 3%
Mucosolvan Long Effect por.cps.pro.20x75mg
MUCOSOLVAN long effect je určen k mukolytické léčbě akutních a chronických bronchopulmonálních
143 Kč
139 Kč