Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Imunita a alergie > Alergie > Nasenspray AL spr.nas.1x10ml/10mg

Nasenspray AL spr.nas.1x10ml/10mg

NASENSPRAY AL

Nasenspray AL spr.nas.1x10ml/10mg

Přípravek se používá při akutní rýmě, při náhlé rýmě s bohatou řídkou sekrecí z nosu, a ke krátkodobému zásahu při alergické rýmě. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 75021
skladem
Cena:
91 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek se používá při akutní rýmě, při náhlé rýmě s bohatou řídkou sekrecí z nosu, a ke krátkodobému zásahu při alergické rýmě. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

                              Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls  
 
 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  Nasenspray AL  spray 

Xylometazolini hydrochloridum   
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento  přípravek  je  dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však  Nasenspray AL   musíte používat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.  
- Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.  
V příbalové informaci naleznete
:  
1.  Co je Nasenspray AL a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nasenspray AL používat 
3.  Jak se Nasenspray AL používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak Nasenspray AL uchovávat  
6.  Další informace 1. CO JE NASENSPRAY AL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Nasenspray AL se používá do nosu a obsahuje xylometazolin (alfa-sympatomimetikum). 
 
Xylometazolin zužuje cévy a tím snižuje otok nosní sliznice. 
 
Nasenspray AL se používá: 
- Na  snížení  otoku  nosní  sliznice  při  běžné  rýmě,  tekuté  rýmě  (vasomotorická  rhinitida), 
alergické rýmě (alergická rhinitida) Nasenspray AL je určen pro dospělé a děti starší 6 let. 
 
 
2. ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  NASENSPRAY  AL 
POUŽÍVAT
 Nepoužívejte NASENSPRAY AL 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na  xylometazolin (léčivá látka), benzalkonium-chlorid nebo 
na kteroukoli další složku Nasenspray AL 
- jestliže trpíte chronickou suchostí nosní sliznice (rhinitis sicca) 
- jestliže jste prodělal/a operaci podvěsku mozkového či jinou mozkovou operaci prováděnou přes nos 
- u dětí do 6 let 
 
  Zvláštní opatrnosti při použití NASENSPRAY AL je zapotřebí 
Ve výjimečných případech byl hlášen závažný nežádoucí účinek, zejména apnoe (krátkodobé 
zastavení dýchání), po doporučených dávkách. Je nezbytné vyvarovat se předávkování. 
 
Pouze po poradě s lékařem mohou Nasenspray AL použít:  
- pacienti se zvýšeným nitroočním tlakem, zejména glaukomem (zeleným zákalem) s úzkým úhlem 
- pacienti s těžkým onemocněním srdce a krevního oběhu (např. onemocnění věnčitých tepen) nebo 
zvýšeným krevním tlakem (hypertenze) 
-  pacienti  užívající  inhibitory  monoaminooxidázy  (MAO-inhibitory),  tricyklická  antidepresiva  nebo 
jiné léky, které mohou zvyšovat krevní tlak 
- pacienti s feochromocytomem (nádor dřeně nadledvin);  
- pacienti s poruchami látkové výměny např. hypertyreóza (zvýšená funkce štítné žlázy), cukrovka 
- pacienti se zvětšenou prostatou 
- pacienti s porfyrií (metabolická porucha) 
- pacienti s chronickou rýmou 
 
Dlouhodobé používání může vést k chronickému otoku a nevratnému poškození nosní sliznice. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Vysoký  krevní  tlak  se  může  vyskytnout  při  současném  používání  přípravku  Nasenspray  AL  a 
některých antidepresiv (např. tranylcypromin či tricyklická antidepresiva), a to i v období 2 týdnů po 
přerušení  léčby  antidepresivy,  nebo  léčiv  zvyšujících  krevní  tlak  díky  účinku  na  kardiovaskulární 
systém. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem  dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Bezpečnost  používání  přípravku  Nasenspray  AL  v těhotenství  a  kojení  nebyla  dostatečně  ověřena, 
proto lze podávat přípravek Nasenspray AL pouze na doporučení lékaře po pečlivém zvážení přínosu 
a  rizika.  Doporučená  dávka  nesmí  být  během  těhotenství  a  kojení  překročena,  neboť  předávkování 
může ovlivnit zásobení plodu krví či snížit množství mateřského mléka. 
 
Užíváte-li některý z výše uvedených léků, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku Nasenspray AL 
s lékařem.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Po  delším  používání  nebo  při  zvýšeném  dávkování  léků  proti  rýmě,  které  obsahují  xylometazolin, 
nelze vyloučit účinky na srdce a na krevní oběh a nervový systém.  To může ovlivnit způsobilost řídit 
motorová vozidla a obsluhovat stroje.  Chybí pohotová a rychlá reakce na nenadálé okolnosti.  Neřiďte 
v takových případech dopravní prostředky a nepoužívejte stroje s elektrickým pohonem.  
  
Důležité informace o některých složkách NASENSPRAY AL 
 
Nasenspray AL obsahuje benzalkonium chlorid (konzervační látka), který může způsobit otok nosní 
sliznice, zejména pokud je používán delší dobu. Je-li podezření na tuto reakci (trvale blokovaný nos), 
měl  by  být  používán  přípravek  nez  konzervačních  látek,  je-li  to  možné.  Není-li  přípravek  bez 
konzervačních látek k dispozici, je nutné zvážit jinou metodu podání. 
 
3. JAK SE NASENSPRAY AL POUŽÍVÁ   
Vždy  používejte  Nasenspray  AL  dle  pokynů  uvedených  v této  příbalové  informaci.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud není předepsáno jinak, obvyklá dávka 
přípravku je pro dospělé a děti od 6 let 1 vstřik do každého nosního otvoru 2 až 3 krát denně v případě 
potřeby. 
 
Způsob podání 
Nasenspray AL je určen pro použití do nosu. 
Z hygienických důvodů a kvůli riziku přenosu infekce by měl být přípravek používán pouze jedním 
pacientem. 
Lahvičku  při  aplikaci  držte  vzhůru.  Zmáčkněte  několikrát  lahvičku  před  prvním  použitím,  dokud 
nevystříkne roztok. Pak už používejte sprej přímo bez předchozího zmáčknutí. 
 
Do  nosního  otvoru  se  zavede  špička  dávkovače,  lahvička  se  drží  svisle  a  silně  a  prudce  se  jednou 
zmáčkne. V průběhu vstřiku jemně vdechujte. 
 
Délka léčby 
Nasenspray  AL  by  se  neměl  bez  porady  s  lékařem  podávat  déle  7  dnů.  Opakované  použití  má 
následovat až po vícedenní pauze. V případě chronické rýmy je v průběhu užívání nezbytná kontrola 
nosní sliznice kvůli riziku jejího poškození.  
 
Máte-li  podezření,  že  účinek  přípravku  Nasenspray  AL  je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý,  zeptejte  se 
svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku NASENSPRAY AL, než jste měl(a) 
Otrava  se  může  vyskytnout  po  závažném  předávkování  či  po  polknutí.  V tomto  případě  okamžitě 
kontaktujte lékaře. 
 
Klinickými  projevy  otravy  přípravkem  Nasenspray  AL  mohou  být  zmatenost,  fáze  stimulace  se 
mohou střídat s fázemi útlumu centrálního nervového systému či kardiovaskulárního systému. 
 
U  dětí  je  postižen  při  předávkování  zejména  centrální  nervový  systém,  např.  epileptický  záchvat, 
kóma, pomalá srdeční činnost, zástava dechu (apnoe), stejně jako zvýšení krevního tlaku, což může 
být následkem hypotenze (snížení tlaku krve). 
Příznaky  stimulace  centrálního  nervového  systému  zahrnují  úzkost,  neklid,  halucinace  a  epileptické 
záchvaty.  Příznaky  útlumu  centrálního  nervového  systému  zahrnují  pokles  tělesné  teploty,  letargie, 
ospalost, kóma. 
Dalšími  příznaky,  které  se  mohou  vyskytnout,  jsou:  zúžení  zorniček  (mióza),  rozšíření  zorniček 
(mydriáza),  horečka,  pocení,  bledost,  modré  zabarvení  kůže  způsobené  nedostatkem  kyslíku 
(cyanóza),  bušení  srdce  (palpitace),  dýchací  potíže  až  zástava  dechu  (apnoe),  nevolnost  a  zvracení, 
psychické  poruchy,  zvýšení  nebo  snížení  krevního  tlaku,  nepravidelná  činnost  srdce,  zvýšení  nebo 
snížení srdeční frekvence. 
V případě otravy je třeba informovat lékaře, neboť je nezbytná nemocniční kontrola a léčba. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít NASENSPRAY AL 
 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání přípravku 
dle instrukcí. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY   
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Nasenspray  AL  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Frekvence nežádoucích účinků se vyjadřuje následovně: 
Velmi časté (u více než 1 z 10 léčených pacientů) 
Časté (u 1 z 10 až 100 léčených pacientů ) 
Méně časté (u 1 z 100 až 1000 léčených pacientů) 
Vzácné (u 1 z 1000 až 10000 léčených pacientů) 
Velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 léčených pacientů, včetně jednotlivých případů) 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
 
Možné nežádoucí účinky: 
 
Poruchy imunitního systému 
Méně časté: reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, svědění, otoky kůže a sliznice) 
 
Poruchy nervového systému 
Velmi vzácné: neklid, nespavost, únava (ospalost, útlum), bolest hlavy, halucinace (zejména u dětí) 
 
Srdeční a cévní poruchy 
Vzácné: bušení srdce, zvýšení srdeční frekvence (tachykardie), zvýšený tlak krve 
Velmi vzácné: poruchy srdečního rytmu 
 
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
Časté: pocit pálení a suchost nosní sliznice, kýchání 
Méně  časté:  po  odeznění  účinku  zvýšené  překrvení  sliznice  nosu  (reaktivní  hyperemie)  s  pocitem 
ucpaného nosu, krvácení z nosu 
 
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
Velmi vzácné: křeče (zejména u dětí) 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
5. JAK NASENSPRAY AL UCHOVÁVAT  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Nasenspray AL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro skladování. 
 
Přípravek je možné používat  6 měsíců po otevření, pokud je skladován dle instrukcí. 
 
6. DALŠÍ INFORMACE  
Co NASENSPRAY AL obsahuje 
 
Léčivou  látkou  je  xylometazolin-hydrochlorid.  1  ml  roztoku  obsahuje  1,0  mg  xylometazolin- hydrochloridu.  Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, monohydrát kyseliny citronové, glycerol, dihydrát 
natrium-citrátu, čištěná voda.  
 
Jak NASENSPRAY AL vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirý bezbarvý roztok, bez viditelných cizích částic, bez zápachu.  
Nasenspray AL je dostupný v balení obsahující 10 ml roztoku. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
ALIUD PHARMA GmbH  
Gottlieb-Daimler-Straße 19  
D-89150 Laichingen, Německo 
Website: www.aliud.de  
E-mail: info@aliud.de 
 
Výrobce 
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
1.11.2012 

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 65 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu NASENSPRAY AL

ZODAC 23%
Zodac 10mg tbl.flm.100
Přípravek Zodac se u dospělých, dospívajících a u dětí do 6 let věku užívá ke zmírnění nosních
219 Kč
168 Kč
skladem 10 ks}
ZODAC 18%
Zodac tbl.obd.10x10mg
Přípravek se užívá v léčbě celoroční alergické rýmy, sezónní alergické rýmy a alergického zánět
95 Kč
78 Kč
skladem 6 ks}
STOPVIRUS Medical sirup Dr. Weiss 200+100ml NAVÍC 12%
STOPVIRUS Medical sirup Dr. Weiss 200+100ml NAVÍC
Zdravotnický prostředek vytváří antivirovou a antibakteriální bariéru, omezuje průnik virů a ba
226 Kč
199 Kč
skladem 5 ks}
EXCIPIAL U LIPOLOTIO
Excipial U Lipolotio 40mg/ml drm.eml.200ml
Přípravek je určen speciálně pro velkoplošné použití k ochraně a ošetřování citlivé nebo mírně
298 Kč
skladem 5 ks}

Nedávno prohlížené produkty

VICHY DERCOS Šampón proti lupům citl.200ml M533100 20%
VICHY DERCOS Šampon proti lupům 200ml
VICHY DERCOS, Vyživující šampón proti lupům pro citlivou vlasovou pokožku, 200 ml. Lehká, svěží
429 Kč
344 Kč
skladem 3 ks}
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS Krém SPF50+ 50ml
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS Krém SPF50+ 50ml
ANTHELIOS - Gel-krém, SPF 50+/PPD 31. ZMATŇUJÍCÍ. Citlivá pokožka. Pokožka se sklonem ke sluneč
528 Kč
skladem 1 ks}
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS AGE krém zabar.SPF50 50ml
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS AGE Krém zabar.SPF50 50ml
LA ROCHE-POSAY Anthelios fotokorekční denní CC krém s velmi vysokým SPF faktorem tónovaný. Nová
584 Kč
skladem 14 ks}
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS Krém tónovaný SPF50+ 50ml
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS Krém tónovaný SPF50+ 50ml
Anthelios UVMUNE 400 hydratační tónovaný krém SPF50+. Velmi vysoká, antioxidační UVA/UVB ochran
536 Kč
skladem 11 ks}