Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Nachlazení a chřipka > Kašel > Vykašlávání a zahlenění > Neo-bronchol 15mg pastilky 20
NEO-BRONCHOL

Neo-bronchol 15mg pastilky 20

NEO-BRONCHOL se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění průdušek a plic doprovázených vlhkým kašlem (např. zánět průdušek, průdušnice, hrtanu). Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 85949
Cena:
169 Kč
do 5 dnů
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
NEO-BRONCHOL se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění průdušek a plic doprovázených vlhkým kašlem (např. zánět průdušek, průdušnice, hrtanu). Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

PŘÍBALOVÁ IFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE

NEO-BRONCHOL

pastilky

ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však NEO-BRONCHOL musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4-5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovy.

V příbalové informaci naleznete

Co je NEO-BRONCHOL a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NEO-BRONCHOL užívat

Jak se NEO-BRONCHOL užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak NEO-BRONCHOL uchovávat

Další informace

Co je NEO-BRONCHOL a k čemu se používá

NEO-BRONCHOL je lék snižující viskozitu hlenu při onemocnění dýchacího ústrojí doprovázených viskózním hlenem (usnadňuje vykašlávání).

Indikace:

Mukolytická léčba akutních a chronických onemocnění průdušek a plic doprovázených viskózním hlenem. Bez porady s lékařem se přípravek NEO-BRONCHOL užívá k léčbě akutních onemocnění průdušek a plic, která jsou doprovázena viskózním hlenem.Po poradě s lékařem je možné přípravek NEO-BRONCHOL užívat k léčbě chronických onemocnění průdušek a plic doprovázených viskózním hlenem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NEO-BRONCHOL užívat

Neužívejte NEO-BRONCHOL

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ambroxoli hydrochloridum nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku NEO-BRONCHOL je zapotřebí

Velmi vzácně byl v časové spojitosti s užíváním ambroxoli hydrochloridum zaznamenán vznik kožních reakcí jako jsou Stevens-Johnsononův syndrom a Lyellův syndrom.

V případě, že zaznamenáte vznik změn na kůži nebo sliznicích, musíte okamžitě kontaktovat svého lékaře a přerušit užívání přípravku NEO-BRONCHOL.

Pacienti se sníženou funkcí ledvin nebo vážným onemocněním jater

Jestliže trpíte sníženou funkcí ledvin, nebo vážným onemocněním jater, musíte NEO-BRONCHOL užívat s obzvláštní opatrností (např. delší intervaly mezi jednotlivými dávkami nebo nižší dávky). (viz bod 3.) Vážně snížená funkce ledvin může mít za následek kumulaci metabolitů ambroxolu, které se tvoří v játrech.

Při zhoršené bronchomotorické odpovědi a velkém množství sekretu (např. při vzácném maligním ciliárním syndromu), musí být NEO-BRONCHOL užíván pod dohledem lékaře z důvodu možné retence(zadržování) sekretu.

Děti

NEO-BRONCHOL nesmí být kvůli vysoké koncentraci léčivé látky užíván dětmi do 6 let. Pro malé děti jsou k dispozici další lékové formy jako sirup a kapky, které obsahují nižší koncentraci léčivé látky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Při současném užívání přípravku NEO-BRONCHOL a léků užívaných k tlumení kašle může díky potlačení reflexu kašle dojít k nebezpečnému zadržování sekretu(hlenu). Současně se proto tyto léky mohou užívat jen na radu lékaře.

Užívání přípravku s jídlem a pitím

Pastilky NEO-BRONCHOL byste měli užívat po jídle, tak že je necháte rozpustit v ústech. Účinek neo-broncholu posílíte konzumací tekutin.

Těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici dostačující údaje při použití ambroxolu u těhotných žen. Během těhotenství může být NEO-BRONCHOL užíván pouze po poradě s lékařem a to pouze po pečlivém zvážení poměru rizika ku přínosu.

U zvířat léčivá látka přechází do mateřského mléka. Protože s užíváním neo-broncholu u lidí během kojení není dostatek zkušeností, může být užíván pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Žádná zvláštní opatření nemusí být zvažována.

Důležité informace o některých složkách přípravku NEO-BRONCHOL

NEO-BRONCHOL obsahuje sorbitol. Víte-li, že trpíte intolerancí cukrů, užívejte NEO-BRONCHOL pouze po konzultaci s lékařem.

Poznámka pro diabetiky: 1 pastilka obsahuje 922,2 mg sušiny z 70 % roztoku sorbitolu nekrystalizujícího, (ekvivalentní přibližně 0,08 sacharidových jednotek)

Jak se NEO-BRONCHOL užívá

Vždy užívejte NEO-BRONCHOL přesně podle rady vašeho lékaře.V případě pochybností byste vždy měli dávkování konzultovat se svým lékařem.

Obvyklé dávkování je:

Pastilky se rozpouštějí v ústech.

Děti od 6ti do 12ti let:

Obvykle 1 pastilka 2-3krát denně (odpovídá 15 mg ambroxol hydrochloridu 2-3krát denně) .

Dospělí a děti nad 12 let:

Obvykle 2 pastilky 3krát denně první 2-3 dny (odpovídá 90 mg ambroxol hydrochloridu), potom 2 pastilky 2krát denně (odpovídá 60 mg ambroxol hydrochloridu).

Dospělí:

Zvýšení účinnosti je případně možné při dávkách 60 mg ambroxol hydrochloridu 2krát denně (odpovídá denní dávce 120 mg ambroxol hydrochloridu).

Jestliže jste užil/a více přípravku NEO-BRONCHOL než jste měl/a

Nebyly pozorovány žádné příznaky intoxikace při předávkování ambroxolem. Může se objevit přechodná nervozita a průjem.

V případě náhodného nebo úmyslného předávkování, se mohou vyskytnout zvýšená salivace (slinění), říhání, zvracení a hypotenze (zvýšený krevní tlak).

Kontaktujte svého lékaře. Okamžitá opatření jako je navození zvracení a výplach žaludku nejsou všeobecně indikována a měla by být použita jen v případech extrémního předávkování. Doporučená je léčba příznaků.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek NEO-BRONCHOL

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek NEO-BRONCHOL

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže se příznaky vašeho akutního nebo chronického onemocnění průdušek a plic zhorší, anebo se nezlepší do 4-5 dnů, musíte se poradit se svým lékařem.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i NEO-BRONCHOL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou posuzovány dle frekvence výskytu:

Velmi často

více než 1 z 10 pacientů

Často

méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů

Méně často

méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů

Vzácně

méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů

Velmi vzácně

méně než 1 z 10000 pacientů, včetně jednotlivých případů

Nežádoucí účinky

Celkové potíže:

méně často: reakce z přecitlivosti (např. kožní vyrážka, otok obličeje, dušnost a svědění) horečka.

velmi vzácně: anafylaktické (vážné alergické) reakce až šok.

Poruchy zažívacího ústrojí:

méně časté: nevolnost, bolest břicha, zvracení.

Protiopatření

Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti, přestaňte NEO-BRONCHOL užívat.

Pokud se kterýkoli z nažádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak NEO-BRONCHOL uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Neužívejte NEO-BRONCHOL po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistrovém obalu. Datum expirace (použitelnosti) se vztahuje k poslednímu dni v měsíci.

NEO-BRONCHOL uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivé přípravky nesmí být vhazovány do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co NEO-BRONCHOL obsahuje:

Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum (15 mg v jedné pastilce).

Pomocnými látkami jsou nekrystalizující sorbitol 70%, sorbitolový složený roztok, arabská klovatina, silice máty peprné, blahovičníková silice, dihydrát sodné soli sacharinu, tekutý parafin.

Jak NEO-BRONCHOL vypadá a co obsahuje balení

Světle hnědé kulaté pastilky s vůní po peprmintu.

Originální balení obsahuje 20 pastilek v blistru.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Divapharma GmbH

122 74 Berlin

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

1.4. 2009

5/5

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu NEO-BRONCHOL

BROMHEXIN BERLIN-CHEMIE 17%
Bromhexin Berlin-Chemie 12mg/ml por.gtt.sol.30ml
Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou husté
98 Kč
81 Kč
ACC LONG HOT DRINK 7%
ACC LONG Hot drink 600mg por.plv.sol.10x600mg
Přípravek se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění dýchacích cest, která jsou prováze
148 Kč
137 Kč
Mllerovy pastilky s isladským lišejníkem 12ks 6%
Müllerovy pastilky s islandským lišejníkem 12ks
Müllerovy pastilky s islandským lišejníkem a dalšími bylinnými extrakty. O účincích obsažených
51 Kč
48 Kč
AMBROSAN
Ambrosan 30mg por.tbl.nob.20x30mg II
Ambrosan 30 mg se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění dýchacích cest, provázených z
65 Kč

Nedávno prohlížené produkty

NEO-BRONCHOL
Neo-bronchol 15mg pastilky 20
NEO-BRONCHOL se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění průdušek a plic doprovázených v
169 Kč