Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Bolest kloubů, svalů a zad > Nurofen 200mg por.tbl.obd.24x200mg
NUROFEN

Nurofen 200mg por.tbl.obd.24x200mg

Nurofen se používá u mírných až středně silných bolestí jako jsou bolesti hlavy (včetně migrény), bolesti zad, bolesti zubů, neuralgie, bolesti při menstruaci, bolesti svalů a kloubů a bolesti po operaci. Rovněž potlačuje zánět a horečku. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 62543
Cena:
55 Kč
do 2 dnů
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Nurofen se používá u mírných až středně silných bolestí jako jsou bolesti hlavy (včetně migrény), bolesti zad, bolesti zubů, neuralgie, bolesti při menstruaci, bolesti svalů a kloubů a bolesti po operaci. Rovněž potlačuje zánět a horečku. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

 
sp.zn.sukls 
 
 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  Nurofen 200 mg 

obalené tablety 
ibuprofenum 
 
 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci,  protože  obsahuje  pro  Vás  důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Nurofen 200 mg musíte užívat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud  se  Vaše  příznaky  zhorší  nebo  se  nezlepší  do  3  dnů v případě  horečky  a  do 5 dnů 
v případě bolesti, musíte se poradit s lékařem. Pokud podáváte Nurofen 200 mg dítěti do 
12 let,  vyhledejte  lékaře  vždy  již  po  3 dnech.  Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků 
vyskytne  v závažné  míře  nebo  pokud  si  všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  
 
V příbalové informaci naleznete:
  
1.  Co je Nurofen 200 mg a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen 200 mg užívat  
3.  Jak se Nurofen 200 mg užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak Nurofen 200 mg uchovávat  
6.  Další informace 
 
 
1. CO JE NUROFEN 200 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Nurofen 200 mg patří mezi léky označené jako analgetika, antipyretika, nesteroidní antirevmatika 
(léky určené k tlumení bolesti, horečky a zánětu).  Obsahuje  léčivou  látku  ibuprofen,  která  tiší  bolest,  má  protizánětlivé  účinky  a  snižuje  zvýšenou 
teplotu. Ibuprofen brání tvorbě určitých látek (prostaglandinů), které se v organismu podílejí na 
vzniku bolesti, zvýšené teploty a zánětu. Nurofen  200 mg  se  užívá  při  mírných  až  středně  silných  bolestech  hlavy,  zad,  menstruačních 
bolestech, bolestech zubů, bolestech svalů a kloubů, horečce a bolestech při chřipce a nachlazení.  Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let s hmotností nad 20 kg.  
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NUROFEN 200 MG UŽÍVAT   
Neužívejte Nurofen 200 mg: 

-  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku přípravku 
Nurofen 200 mg;  -  jestliže  jste  přecitlivělý/á  (alergický/á)  na  kyselinu  acetylsalicylovou  nebo  některé  jiné  léky 
proti bolesti, což se může projevit jako průduškové astma, rýma nebo kopřivka; 
-  jestliže máte nebo jste v minulosti měl/a vřed žaludku, dvanáctníku  nebo se  u Vás objevilo 
krvácení z trávicího traktu; 
-  jestliže trpíte vážným onemocněním jater, ledvin nebo srdce; 
-  jestliže jste v posledním trimestru těhotenství. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nurofen 200 mg je zapotřebí: 
-  jestliže  trpíte  poruchou  imunitního  systému  (systémové  lupus  erytematodes)  nebo  jiným 
onemocněním pojivové tkáně; 
-  jestliže  trpíte  chronickým  zánětlivým  onemocněním  střev  (ulcerózní  kolitida,  Crohnova 
choroba), Váš stav by se mohl po užití tohoto přípravku zhoršit; 
-  jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin,  
-  jestliže  máte  srdeční  obtíže,  prodělali  jste  v minulosti  cévní  mozkovou  příhodu  nebo  máte 
rizikové  faktory  pro  rozvoj  cévních  příhod  (např.  vysoký  krevní  tlak,  cukrovku,  vysoký 
cholesterol nebo kouříte); 
-  jestliže máte astma. 
 
Pokud  se  Vás  týká  některý  z výše  uvedených  bodů,  poraďte  se  vždy  o užívání  přípravku 
s lékařem. 
 
Jestliže  jste  v prvních  šesti  měsících  těhotenství  nebo  kojíte,  užívejte  Nurofen  200 mg  jen  na 
výslovné doporučení lékaře. Ženy,  které  chtějí  otěhotnět,  se  musí  o možnosti  užívání  přípravku  rovněž  poradit  s lékařem. 
Přípravek  patří  do  skupiny  léků  (nesteroidních  antirevmatik),  které  mohou  poškodit  plodnost 
u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě. 
 
Přípravek užívejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k potlačení 
příznaků onemocnění. 
 
Jestliže patříte mezi starší pacienty, je možné, že se u Vás projeví více nežádoucích účinků nebo 
budou závažnější, než je tomu u mladších osob. U pacientů  s vysokým  krevním  tlakem  a/nebo  srdečním  selháním,  může  léčba  přípravkem 
Nurofen 200 mg způsobit zadržování tekutin a otoky. Objeví-li se bolesti břicha,  černě  zbarvená stolice, zvracení, průjem  nebo  jiné poruchy trávicího 
traktu, dále vyrážka nebo jakékoliv projevy přecitlivělosti, přestaňte lék užívat a vyhledejte lékaře. 
 
Léky,  jako  je  Nurofen 200 mg,  mohou  způsobit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových 
cévních  příhod.  Riziko  je  více  pravděpodobnejší,  pokud  jsou  používány  vysoké  dávky  a  dlouhá 
doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
 
Neužívejte  tento  přípravek,  jestliže  již  užíváte  jiný  lék  ze  skupiny  nesteroidních  protizánětlivých 
léčiv  (včetně  inhibitorů  COX-2,  jako  je  celekoxib  nebo  etorikoxib)  nebo  jakýkoliv  jiný  lék  proti 
bolesti včetně léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou (je-li užívána jako lék proti bolesti). 
  Při  současném  užívání  přípravku  Nurofen  200  mg  a  některých  jiných  léků  může  docházet 
k vzájemnému ovlivnění jejich účinku; mezi takové léky patří: 
-  nízké dávky léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou (např. 100 mg jednou denně); 
-  léky proti vysokému tlaku nebo močopudné léky (diuretika); 
-  léky snižující srážlivost krve (antikoagulancia, protidestičkové léky); 
-  kortikosteroidy jako prednisolon nebo dexamethason. 
 
Čeho byste se měli vyvarovat, užíváte-li tento přípravek: 
Některé léky, které se řadí mezi takzvaná antikoagulancia (působí proti srážení krve)  například 
kyselina acetylosalicylová, warfarin, tiklopidin; některé léky k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE 
inhibitory  například  kaptopril,  léky  blokující  beta  receptory,  antagonisté  angiotensinu II)  a 
dokonce i některé další léky mohou mít vliv na léčbu ibuprofenem anebo jejich účinek může být 
naopak ibuprofenem ovlivněn. Poraďte se svým lékařem předtím, než začnete ibuprofen společně 
s jinými léky užívat.  Užívání přípravku Nurofen 200 mg s jídlem a pitím: 
Tablety se mohou užívat nezávisle na době jídla. Objeví-li se trávicí obtíže, doporučuje se užívat 
je během jídla.  
 
Během léčby se nedoporučuje pít alkoholické nápoje a kouřit. 
 
Těhotenství a kojení: 
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. V první  a  druhé  třetině  těhotenství  a  při  kojení  užívejte  přípravek  Nurofen  200 mg  jen  na 
výslovné doporučení lékaře. Přípravek nesmí užívat ženy v třetí třetině těhotenství. Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o možnosti užívání přípravku poradit s lékařem. Při krátkodobém užívání doporučené dávky léku není třeba přerušit kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
V případě  jednorázového  anebo  krátkodobého  užívání  přípravku  není  třeba  žádné  zvláštní 
opatření. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Nurofen 200 mg: 
Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete 
Nurofen 200 mg užívat. 
 
 
3. JAK SE NUROFEN 200 MG UŽÍVÁ  
Vždy užívejte Nurofen 200 mg přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud 
si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Přípravek Nurofen 200 mg je určen pouze ke krátkodobému užití. 
 
Užívejte  co  nejnižší  možné  dávky  po  co  nejkratší  dobu,  která  je  nutná  k potlačení  příznaků 
onemocnění. Tím snížíte pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.  
  Dospělí a dospívající od 12 let s tělesnou hmotností ≥ 40 kg:  
Jako  počáteční  dávka  se  užívají  1  až  2 tablety;  dále  se  v případě  potřeby  užívají  1  až  2 tablety 
každých  4 - 6 hodin;  nejvýše  však  6 tablet  denně.  Interval  mezi  jednotlivými  dávkami  závisí  na 
příznacích onemocnění.   
Děti od 6 do 12 let:  
 
s tělesnou  hmotností  30 – 39 kg:  první  dávka  1 tableta;  dále  podle  potřeby  1 tableta 
každých 6 - 8 hodin; nejvýše 4 tablety denně; 
 
s tělesnou  hmotností  20 – 29 kg:  první  dávka  1 tableta;  dále  podle  potřeby  1 tableta 
každých 6-8 hodin; nejvýše 3 tablety denně. 
Interval mezi jednotlivými dávkami závisí na příznacích onemocnění, maximální doporučená denní 
dávka nesmí být překročena. 
 
Tablety  se  polykají  celé,  zapijí  se  tekutinou.  Jestliže  se  během  léčby  objeví  zažívací  obtíže, 
užívejte lék během jídla. Pokud při léčbě přípravkem Nurofen 200 mg neustoupí horečka do 3 dnů a bolest do 5 dnů, je 
třeba  se  o dalším  postupu  poradit  s lékařem.  Pokud  podáváte  Nurofen  200 mg  dítěti  do  12 let, 
vyhledejte lékaře vždy již po 3 dnech léčby. 
Pokud  příznaky  onemocnění  ustupují,  může  dospělý  a  dospívající  pacient  (od  12  let)  užívat 
přípravek bez porady s lékařem až 7 dnů. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nurofen 200 mg, než jste měl(a): 
Příznaky předávkování jsou bolesti hlavy, pocity závratě, zmatenost až bezvědomí, bolesti břicha, 
nevolnost  a  zvracení,  ospalost,  neklid,  poruchy  vidění.  Vzácně  může  dojít  ke snížení  krevního 
tlaku nebo ke vzniku metabolické acidózy a selhání ledvin. 
 
Při předávkování nebo při náhodném požití léku dítětem ihned vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nurofen 200 mg: 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  
Podobně  jako  všechny léky, může mít i  Nurofen 200 mg  nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout  u každého.  U starších  lidí  je  pravděpodobnost  výskytu  nežádoucích  účinků  mnohem 
vyšší. 
 
Výskyt nežádoucích učinků je nejnižší, pokud se užívají co nejmenší dávky po co nejkratší možnou 
dobu. Přípravek je při krátkodobém užívání obvykle dobře snášen, přesto se během léčby mohou objevit 
zažívací obtíže jako nevolnost, zvracení, bolesti v nadbřišku, pálení žáhy, průjem, zácpa,  bolesti 
hlavy,  zřídka  se  mohou  objevit  závratě,  neostré  vidění,  otoky.    Při  výskytu  těchto  nežádoucích 
účinků nebo jiných neobvyklých reakcí  přestaňte  Nurofen 200 mg  užívat a poraďte se se  svým 
lékařem. 
  Jestliže se objeví alergická reakce projevující se jako kopřivka, svědění, náhle vzniklý otok kolem 
očí,  pocit  tísně  na  hrudi  nebo  obtíže  s dechem,  vyrážka  nebo  změny  na  sliznicích,  dále  bolesti 
v nadbřišku či černě zbarvená stolice nebo poruchy vidění, přerušte užívání přípravku a okamžitě 
vyhledejte lékaře. Léky,  jako  je  Nurofen  200 mg,  mohou  působit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  nebo  mozkových 
cévních příhod. Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi.  
5. JAK NUROFEN 200 MG UCHOVÁVAT  
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obale.  
 
 
6. DALŠÍ INFORMACE  
Co Nurofen 200 mg obsahuje: 
-  Léčivou látkou je ibuprofenum 200 mg v jedné obalené tabletě. 
-  Pomocnými  látkami  jsou  sodná  sůl  kroskarmelosy,  natrium-lauryl-sulfát,  dihydrát  citronanu 
sodného,  kyselina  stearová,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  sodná  sůl  karmelosy,  mastek, 
arabská  klovatina  usušená  rozprášením,  sacharosa,  oxid  titaničitý,  makrogol 6000,  černý 
inkoust (šelak, černý oxid železitý (E 172), propylenglykol). Jak Nurofen 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení: 
Nurofen 200 mg jsou bílé hladké lesklé bikonvexní obalené tablety s černým nápisem „NUROFEN“ 
na jedné straně. 
 
Velikosti balení:  
Přípravek je dostupný v baleních po 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48 tabletách. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 
Slough, Velká Británie 
 
Výrobce: 

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 
Nottingham, Velká Británie Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci: 

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o. 
Atrium Flóra, Budova C 
Vinohradská   130 00 Praha 3 
Tel.: +420 227 110 141 Tato příbalová informace byla naposledy schválena:    16.5.2013   

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu NUROFEN

Cannaderm Thermolka hřejivé mazání 200ml 25%
Cannaderm Thermolka hřejivé mazání 200ml
Hřejivé konopné mazání s obsahem konopného oleje, jedle sibiřské, vanilky a kapsaicinu. Vhodné
219 Kč
165 Kč
TANTOGRIP CITRÓN 13%
Tantogrip citrón 600mg/10mg por.plv.sol.scc.10
Obsahuje kombinaci léčivých látek účinných pří úlevě od příznaků spojených s nachlazením a chři
160 Kč
139 Kč
TANTUM VERDE LEMON 7%
Tantum Verde Lemon orm.pas.20x3mg
TANTUM VERDE LEMON jsou pastilky, které jsou určeny k pozvolnému rozpuštění v ústech. Mají výr
160 Kč
149 Kč
ANOPYRIN
Anopyrin 400mg tbl.10x400mg
Tablety Anopyrin patří mezi antitrombotika ze skupiny inhibitorů agregace trombocytů, to znamen
29 Kč

Nedávno prohlížené produkty

NUROFEN
Nurofen 200mg por.tbl.obd.24x200mg
Nurofen se používá u mírných až středně silných bolestí jako jsou bolesti hlavy (včetně migrény
55 Kč