Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Dětské potíže > Horečka a bolest > Nurofen pro děti por.sus.1x100ml trub
NUROFEN PRO DĚTI 30%

Nurofen pro děti por.sus.1x100ml trub

Nurofen pro děti se užívá ke snížení horečky (včetně horečky vzniklé po očkování), dále k tlumení mírných až středně těžkých bolestí, jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů nebo uší, bolesti v krku, bolesti spojené s podvrknutím nebo zhmožděním. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 52307
Cena: 141 Kč
99 Kč
skladem 3 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Nurofen pro děti se užívá ke snížení horečky (včetně horečky vzniklé po očkování), dále k tlumení mírných až středně těžkých bolestí, jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů nebo uší, bolesti v krku, bolesti spojené s podvrknutím nebo zhmožděním. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

sp.zn.sukls 

(dávkovací trubička)  

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE  NUROFEN PRO DĚTI 
ibuprofenum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Nurofen pro děti podávejte pečlivě 
podle návodu, aby Vašemu dítěti co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud  se  příznaky  Vašeho  dítěte  zhorší  nebo  se  nezlepší  do  3 dnů,  neprodleně  navštivte 
lékaře.
- Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1.  Co je přípravek Nurofen pro děti a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nurofen pro děti užívat 
3.  Jak se přípravek Nurofen pro děti užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Nurofen pro děti uchovávat  
6.  Další informace a obsah balení  
1. CO JE PŘÍPRAVEK NUROFEN PRO DĚTI A K ČEMU SE POUŽÍVÁ  
Nurofen  pro  děti  obsahuje  léčivou  látku  ibuprofen,  která  patří  do  skupiny  tzv.  nesteroidních 
protizánětlivých  léčiv.  Zabraňuje  tvorbě  látek  zodpovědných  za  vznik  bolesti  a  zánětu.  Svým 
působením snižuje horečku, zmírňuje záněty různého původu a tlumí mírné až středně těžké bolesti. Nurofen pro děti se užívá ke snížení horečky (včetně horečky vzniklé po očkování) a k tlumení mírných 
až  středně  těžkých  bolestí,  jako  jsou  bolesti  hlavy,  bolesti  zubů  nebo  uší,  bolesti  v krku  a  bolesti 
spojené s podvrknutím nebo zhmožděním.  
2. ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  NUROFEN  PRO DĚTI UŽÍVAT  
Nepodávejte přípravek Nurofen pro děti dítěti: 

- jestliže je přecitlivělé (alergické) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku; 
- jestliže se u dítěte v současnosti nebo v minulosti vyskytl žaludeční nebo dvanáctníkový vřed 
nebo jiné závažné onemocnění trávicího ústrojí; 
- jestliže  se  u dítěte  v minulosti  objevily  alergické  reakce  po  užití  ibuprofenu,  kyseliny 
acetylsalicylové  nebo jiných protizánětlivých nesteroidních léčiv (léků proti bolesti, horečce a 
zánětu), projevující se jako astma, rýma nebo kopřivka;
- jestliže dítě již užívá jiné léky proti bolesti, horečce a zánětu;
- jestliže trpí závažným onemocněním srdce, jater nebo ledvin. Přípravek nepodávejte dětem mladším 3 měsíců. Pokud by přípravek užil dospělý, platí pro něho stejná omezení jako pro děti.   
Přípravek nesmí užívat ženy ve třetím trimestru těhotenství. 

Léky, jako je Nurofen pro děti, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních 
příhod.  Riziko  je  více  pravděpodobné  při  užívání  vysokých  dávek  a  dlouhé  době  léčby.  Proto 
nepřekračujte doporučenou dávku 20 – 30 mg/kg tělesné hmotnosti ani dobu léčby 3 dny. Pokud  máte  srdeční  obtíže,  prodělali  jste  v minulosti  cévní  mozkovou  příhodu  nebo  máte  rizikové 
faktory  pro  rozvoj  cévních  příhod  (např.  vysoký  krevní  tlak,  cukrovku,  vysoký  cholesterol  nebo 
kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nurofen pro děti je zapotřebí: 

- jestliže  dítě  trpí  onemocněním  imunitního  systému  (systémové  lupus  erythematodes  či 
smíšená kolagenóza = choroba pojivové tkáně);  
- jestliže dítě trpí průduškovým astmatem, poruchou krevní srážlivosti, vysokým krevním tlakem 
nebo onemocněním ledvin, jater nebo srdce; 
- jestliže dítě trpí chronickým zánětlivým onemocněním střev; 
- jestliže dítě užívá pravidelně nějaké další léky. Jestliže  Vaše  dítě  trpí  některým  z výše  uvedených  onemocnění  či  užívá-li  nějaké  další  léky,  jako 
například  diuretika  (léky  na  odvodnění),  kortikosteroidy,  antikoagulancia  (léky  proti  sráživosti  krve), 
musíte se o možnosti podávání přípravku Nurofen pro děti poradit s lékařem! Projeví-li  se  u dítěte  bolesti  břicha,  černě  zbarvená  stolice,  zvracení,  průjem  nebo  jiné  poruchy 
trávicího  traktu,  dále  vyrážka  nebo  jakékoliv  projevy  přecitlivělosti,  přestaňte  dítěti  lék  podávat  a 
vyhledejte lékaře. Přípravek podávejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k potlačení 
příznaků onemocnění. Pokud by přípravek užívali dospělí, platí pro ně stejná omezení. U  starších  pacientů  se  mohou  častěji  vyskytovat  nežádoucí  účinky  a  jejich  následky  mohou  být 
závažnější. Přípravek  patří  do  skupiny  léků  (nesteroidních  antirevmatik),  které  mohou  mít  negativní  vliv  na 
plodnost žen. Po přerušení užívání však tento vliv vymizí. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: 

Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  Vaše  dítě  užívá  nebo  užívalo 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Přípravky snižující srážlivost krve v kombinaci s ibuprofenem zvyšují riziko krvácení.  Kyselina  acetylsalicylová  a  jiné  protizánětlivé  léky  (léky  proti  bolesti,  horečce  a  zánětu)  včetně 
kortikoidů  a  některé  léky  užívané  k léčbě  depresí  (SSRI)  zvyšují  riziko  výskytu  nežádoucích  účinků 
ibuprofenu v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu.  Ibuprofen  může  snižovat  účinek  močopudných  léků  a  léků  používaných  k léčbě  vysokého  krevního 
tlaku. Proto musí Vaše dítě přijímat dostatečné množství tekutin. Čeho byste se měli vyvarovat, užíváte-li tento přípravek: 
Některé  léky,  které  se  řadí  mezi  takzvaná  antikoagulancia  (působí  proti  srážení  krve)  (například 
kyselina  acetylsalicylová,  warfarin,  tiklopidin),  některé  léky  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  (ACE 
inhibitory, například kaptopril, léky blokující beta receptory, antagonisté angiotensinu II) a dokonce i 
některé  další  léky  mohou  mít  vliv  na  léčbu  ibuprofenem  anebo  jejich  účinek  může  být  naopak 
ibuprofenem  ovlivněn.  Poraďte  se  svým  lékařem  předtím,  než  začnete  ibuprofen  užívat  společně 
s jinými léky.  Prosím informujte lékaře nebo lékárníka, pokud Vaše dítě užívá dlouhodobě jakékoliv léky! 

Užívání přípravku Nurofen pro děti s jídlem a pitím: 

Přípravek  se  užívá  nezávisle  na  době  jídla.  Pokud  se  vyskytnou  trávicí  obtíže,  doporučuje  se  užívat 
během jídla. Těhotenství: 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Ženy  v prvním  a  druhém  trimestru  těhotenství  mohou  užívat  přípravek  jen  se  souhlasem  lékaře. 
V posledním trimestru těhotenství se přípravek nesmí užívat vůbec. Kojení: 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Kojící ženy by neměly užívat přípravek bez souhlasu lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Pokud přípravek užije dospělý, nemá vliv na jeho schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Nurofen pro děti: 
Přípravek  obsahuje  roztok  maltitolu.  Pokud  Vám  Váš lékař  řekl,  že  Vaše  dítě  nesnáší  některé  cukry, 
musíte se před užitím přípravku poradit s lékařem.  
3. JAK SE PŘÍPRAVEK NUROFEN PRO DĚTI UŽÍVÁ  
Vždy  podávejte  přípravek  dítěti  přesně  podle  pokynů  uvedených  v této  informaci.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek podávejte v co nejnižší účinné dávce 
a po co nejkratší dobu. Před každým použitím je třeba obsah lahvičky řádně protřepat. Lékovka je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak, že uzávěr 
stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Po použití je třeba uzávěr pevně 
zašroubovat. Součástí každého balení je dávkovací trubička, pomocí níž lze přesně odměřit dávku od 0,5 do 5 ml 
suspenze po 0,5 ml. Jak se pracuje s dávkovací trubičkou: 
1.  Zatlačte trubičku pevně do hrdla lahvičky. 
2.  Obsah lahvičky pečlivě protřepejte. 
3.  K naplnění dávkovací trubičky otočte lahvičku dnem vzhůru a vytahováním pístu natáhněte do 
trubičky požadované množství suspenze podle značení na trubičce. 
4.  Otočte lahvičku opět hrdlem vzhůru a vyjměte dávkovací trubičku z hrdla lahvičky. 
5.  Konec dávkovací trubičky vložte do úst dítěte a jemným tlakem na píst vpravte suspenzi dítěti 
do úst.   
Po  použití  opět  lahvičku  pečlivě  uzavřete.  Dávkovací  trubičku  omyjte  teplou  vodou  a  nechte 
vyschnout. Uchovávejte dávkovací trubičku i lahvičku s přípravkem mimo dosah dětí. Dávkování při horečnatých a bolestivých stavech: 
Doporučená  denní  dávka  přípravku  je  20 – 30 mg/kg  hmotnosti  během  jednoho  dne  v oddělených 
dávkách. Dávkování podle věku dítěte: 
3 – 12 měsíců 
2,5 ml suspenze 
3x denně 
1 – 2 roky 
2,5 ml suspenze 
3x – 4x denně 
3 – 7 let 
5 ml suspenze 
3x - 4x denně 
8 - 12 let 
5 ml - 10 ml suspenze 
3x - 4x denně Orientační příklad dávkování podle hmotnosti dítěte: 
(v tabulce jsou vypočítány denní dávky s použitím spodní hranice doporučeného množství ibuprofenu 
20 mg/kg/den) 
Hmotnost (kg) Dávka ibuprofenu/den Množství suspenze/den  (mg) (ml) 

120 


160 

10 
200 
10 
12 
240 
12 
14 
280 
14 
16 
320 
16 
18 
360 
18 
20 
400 
20 
30 
max 500* 
max 25 ml* 
*Maximální  denní  dávka  podaná  dítěti  o tělesné  hmotnosti  30 kg  nesmí  přesáhnout  25 ml  suspenze 
(500 mg ibuprofenu). Celkovou  denní  dávku  rozdělte  do  3  až  4 dílčích  dávek,  přičemž  odstup  mezi  jednotlivými  dávkami 
musí být 6 hodin. Nepodávejte dětem do 3 měsíců. Dávkování při horečce vzniklé po očkování: 
V případě  horečky  po  očkování  je  možné  podat  2,5 ml  suspenze.  Pokud  horečka  neklesá,  může  se 
podat po 6-ti hodinách dalších 2,5 ml suspenze. Nepodávejte více než 2 x 2,5 ml suspenze během 24 hodin. Neklesne-li horečka ani po druhé dávce, další dávku  již nepodávejte a o dalším postupu se poraďte 
s lékařem. Jestliže  máte  pocit,  že  účinek  přípravku  Nurofen  pro  děti  je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý,  řekněte  to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. Pokud  horečka  nebo  bolesti  při  léčbě  přípravkem  přetrvávají  déle  než  3 dny,  poraďte  se  o dalším 
postupu s lékařem. Pokud podáváte přípravek kojenci, poraďte se s lékařem co nejdříve. 

Jestliže jste dítěti podal(a) více přípravku Nurofen pro děti, než jste měl(a): 

Pokud  dojde  k předávkování  nebo  náhodnému  užití  většího  než  doporučeného  množství  přípravku 
dítětem, vyhledejte lékaře. Jestliže jste zapomněl(a) dítěti podat Nurofen pro děti: 
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Následky přerušení léčby přípravkem Nurofen pro děti: 
Žádné.   
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  Nurofen  pro  děti  nežádoucí  účinky,  které  se  ale 
nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen, přesto se mohou během léčby objevit zažívací obtíže jako bolesti 
břicha, nucení na zvracení, zvracení nebo průjem. Dále se mohou objevit alergické reakce, jako např. 
kopřivka, svědění kůže a zhoršení příznaků průduškového astmatu. Pokud se u dítěte vyskytnou jakékoliv z těchto obtíží nebo jiné neobvyklé příznaky, přestaňte podávat 
lék a kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. Pokud se objeví závažnější příznaky jako ledvinové obtíže, otok v obličeji, pocit tísně na hrudníku nebo 
dýchací obtíže, bolesti v nadbřišku či černě zbarvená stolice, přerušte užívání přípravku a vyhledejte 
ihned lékaře. Léky,  jako  je  Nurofen  pro  děti,  mohou  způsobit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  nebo  mozkových 
cévních příhod. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.  
5. JAK PŘÍPRAVEK NUROFEN PRO DĚTI UCHOVÁVAT  
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Balení po 50 ml uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Balení po 100 ml, 150 ml a 200 ml nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Neužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. Spotřebujte do 6 měsíců po prvním otevření. Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.  
6. DALŠÍ INFORMACE A OBSAH BALENÍ  
Co přípravek Nurofen pro děti obsahuje: 

- Léčivou látkou je ibuprofenum 100 mg v 5 ml suspenze. 
- Pomocné látky jsou monohydrát kyseliny citronové, dihydrát citronanu sodného, chlorid sodný, 
sodná  sůl  sacharinu,  domifenium-bromid,  polysorbát  80,  roztok  maltitolu,  xanthanová 
klovatina, pomerančové aroma, glycerol, čištěná voda. 

Jak přípravek Nurofen pro děti vypadá a co obsahuje toto balení: 

Nurofen pro děti je téměř bílá sirupovitá suspenze s pomerančovou příchutí. Velikost balení: Přípravek je dodáván v balení po 50 ml, 100 ml, 150 ml nebo 200 ml suspenze. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Tato příbalová informace je určena pro balení suspenze s dávkovací trubičkou.  
Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 
Slough, Velká Británie 

Výrobci: 

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd. 
Hull, Velká Británie BCM Ltd. 
Nottingham, Velká Británie Další  informace  o tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí o registraci: 
Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o. 
Atrium Flora, Budova C 
Vinohradská  
130 00 Praha 3 
Tel.: +420 227 110 141 

Datum poslední revize textu 

17.4.2013   

Document Outline

Příbalová informace – INFORMACE PRO UŽIVATELE NUROFEN PRO DĚTI Nurofen pro děti obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě látek zodpovědných za vznik bolesti a zánětu. Svým působením snižuje horečku, zmírňuje záněty různého původu a tlumí ... Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Držitel rozhodnutí o registraci: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Slough, Velká Británie

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu NUROFEN PRO DĚTI

Probicus Premium cps.30 Generica 40%
Probicus Premium cps.30 Generica
Doplněk stravy s obsahem živých bakteriálních kultur Lactobacillus a Bifidobacterium, fruktooli
236 Kč
141 Kč
IBALGIN 400 11%
Ibalgin 400 400mg tbl.flm.36
Přípravek Ibalgin 400 se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, př
84 Kč
75 Kč
COLDREX JUNIOR CITRON 7%
Coldrex Junior citron por.plv.sol.scc.10
Lék ve formě horkého nápoje proti chřipce a nachlazení určený pro děti ve věku od 6 do 12 let.
128 Kč
119 Kč
PANADOL BABY
Panadol Baby 125mg sup. 10 CZ
Přípravek Panadol Baby čípky obsahuje paracetamol, látku proti bolesti (analgetikum) a ke sníže
68 Kč

Nedávno prohlížené produkty

NUROFEN PRO DĚTI 30%
Nurofen pro děti por.sus.1x100ml trub
Nurofen pro děti se užívá ke snížení horečky (včetně horečky vzniklé po očkování), dále k tlume
141 Kč
99 Kč