Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Nervy a spánek > Poruchy spánku, chrápání > Persen forte cps.dur.20

Persen forte cps.dur.20

PERSEN FORTE

Persen forte cps.dur.20

Přípravek Persen patří do skupiny léčiv nazývaných fytofarmaka - sedativa (zklidňující léky), anxiolytika (léky odstraňující úzkost), hypnotika (léky navozující spánek). Jedná se o směs suchých rostlinných extraktů s uklidňujícím účinkem. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 60111
skladem 2 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena:
200 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek Persen patří do skupiny léčiv nazývaných fytofarmaka - sedativa (zklidňující léky), anxiolytika (léky odstraňující úzkost), hypnotika (léky navozující spánek). Jedná se o směs suchých rostlinných extraktů s uklidňujícím účinkem. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls, sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELEPersen
Obalené tablety
Persen forte 
Tvrdé tobolky
(Valerianae extractum siccum, Melissae folii  extractum siccum a Menthae piperitae folii extractum 
siccum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento  přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  přípravky  Persen  a  Persen  forte 
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěly.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
 Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co jsou přípravky PERSEN a PERSEN forte a k čemu se používají
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravky PERSEN a PERSEN forte užívat
3. Jak se přípravky PERSEN a PERSEN forte užívají 
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravky PERSEN a PERSEN forte uchovávat
6. Další informace
1. CO JSOU PŘÍPRAVKY PERSEN A PERSEN FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVAJÍ
Přípravky  PERSEN  a  PERSEN  forte  patří  do  skupiny  léčiv  nazývaných  fytofarmaka - sedativa 
(zklidňující léky), anxiolytika (léky odstraňující úzkost), hypnotika (léky navozující spánek).
Jedná  se  o směs  suchých  rostlinných  extraktů  s uklidňujícím  účinkem,  která  příznivě  působí  i při 
mírných poruchách usínání a spánku.
Přípravky PERSEN a PERSEN forte se užívají při psychovegetativních poruchách nejrůznější povahy, 
projevujících  se  zvýšeným  napětím,  podrážděností,  neklidem,  rozladěností,  strachem,  úzkostí, 
poruchami  koncentrace,  poruchami  usínání  a spánku,  pocitem  únavy  po  probuzení  nebo  i minimální 
námaze, pocením dlaní a třesem rukou.
Přípravky PERSEN a PERSEN forte mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let.
2. ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVKY  PERSENA PERSEN FORTE UŽÍVATNeužívejte přípravky PERSEN a PERSEN forte
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jakoukoli složku přípravku nebo na menthol.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PERSEN a PERSEN forte je zapotřebí

− jestliže trpíte gastroezofageálním refluxem (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu), 
měl/a byste se vyvarovat užívání přípravků s obsahem máty peprné, protože ty mohou 
zesílit obtíže s pálením žáhy
− při  žlučníkových  kamenech  či  jiných  onemocněních  žlučových  cest konzultujte
užívání přípravku s lékařem
− podávání dětem mladším 12 let se nedoporučuje.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval/a 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek se smí užívat v kombinaci s jinými syntetickými uklidňujícími přípravky (sedativy) pouze 
na doporučení lékaře po stanovení Vaší diagnózy a pod lékařským dohledem. .
Užívání přípravků PERSEN a PERSEN forte s jídlem a pitím
Každou dávku je třeba zapít malým množstvím tekutiny.
Těhotenství a kojení
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Užívání přípravku těhotnými a kojícími ženami se nedoporučuje, neboť nebyla stanovena bezpečnost 
užívání během těhotenství a kojení. Přípravek rovněž obsahuje meduňku, jejíž užívání v těhotenství a 
během kojení by mělo být omezeno na minimum.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek obsahuje rostliny kozlík a meduňku, které mohou způsobit ospalost a snížit schopnost řídit a 
obsluhovat stroje. Pokud je Vaše pozornost tímto přípravkem ovlivněna neřiďte vozidlo a neobsluhujte
stroje.
3. JAK SE PŘÍPRAVKY PERSEN A PERSEN FORTE UŽÍVAJÍ
Vždy užívejte přípravek PERSEN a PERSEN forte přesně podle pokynů uvedených  v této příbalové 
informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku PERSEN je:Dospělí užívají 1-2 obalené tablety 2-3krát denně. Při poruchách usínání a spánku se užívají 2 obalené 
tablety 1krát denně, a to 1 hodinu před spaním.
Dětem starším 12 let se podává 1 obalená tableta 1-3krát denně.
Mezi jednotlivými dávkami dodržujte interval 4-5 hodin.
Tablety se polykají celé, nerozkousané, každou dávku je třeba zapít malým množstvím tekutiny.
Obvyklá dávka přípravku PERSEN forte je:Dospělí  užívají  jednu  tobolku  2-3 denně. Při  poruchách  usínání  a spánku  se  užívá  1 tobolka  1krát 
denně, a to 1 hodinu před spaním.
Tobolky se polykají celé, nerozkousané, každou dávku je třeba zapít malým množstvím tekutiny.
Délka užívání
K dosažení žádoucího účinku se doporučuje přípravek užívat pravidelně po dobu 2-4 týdnů. 

Pokud se do 2 týdnů od zahájení léčby příznaky nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem. 
Jestliže jste užil/a více přípravku PERSEN nebo PERSEN forte, než jste měl/a
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek PERSEN nebo PERSEN forte
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, mohou mít i přípravky PERSEN a PERSEN forte nežádoucí účinky, které 
se ale nemusí vyskytnout u každého.
Po  užití  přípravků  obsahujících  kořen  kozlíku  lékařského  se  mohou  vyskytnout  zažívací  obtíže 
(nevolnost, křeče v břiše).
U přecitlivělých osob se mohou vyskytnout alergické reakce. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému  lékaři 
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVKY PERSEN A PERSEN FORTE UCHOVÁVAT 
Přípravek  PERSEN,  obalené  tablety,  je  nutno  uchovávat  při  teplotě  do  30°C  v původním  vnitřním 
obalu.
Přípravek PERSEN forte, tvrdé tobolky, je nutno uchovávat při teplotě do 30°C v původním vnitřním 
obalu, aby byl chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravky  nesmějí  být  používány  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu  za  Použitelné 
do/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACECo přípravky PERSEN a PERSEN forte obsahujíPERSENLéčivé látky: Valerianae extractum siccum (kozlíkový extrakt suchý) 4-7 : 1, extrahováno ethanolem 
70% (V/V) 35 mg, Melissae folii extractum siccum (meduňkový extrakt suchý) 3-6 : 1, extrahováno 
ethanolem 50% (V/V) 17,5  mg a Menthae piperitae folii extractum siccum (mátový extrakt suchý) 3-6 
: 1, extrahováno ethanolem 40% (V/V) 17,5 mg v jedné obalené tabletě.
Pomocné látky: tekutá glukosa – suchý zbytek  (součást Valerianae  extractum siccum),  maltodextrin 
(součást  Melissae  folii  extractum  siccum  a  Menthae  piperitae  folii  extractum  siccum),  aroma  máty 
peprné  (součást  Menthae  piperitae  folii  extractum  siccum),  mikrokrystalická  celulosa,  monohydrát 
laktosy, sacharosa, mastek, magnesium-stearát, krospovidon, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý,  hypromelosa,  sodná  sůl  karmelosy,  povidon,  uhličitan  vápenatý,  oxid  titaničitý  (E  171), 
hnědý oxid železitý (E 172), glycerol, montanglykolový vosk. 

PERSEN forteLéčivé látky: Valerianae extractum siccum (kozlíkový extrakt suchý) 4-7 : 1, extrahováno ethanolem 
70% (V/V) 87,5 mg, Melissae folii extractum siccum (meduňkový extrakt suchý) 3-6 : 1), extrahováno 
ethanolem 50% (V/V) 17,5 mg a Menthae piperitae folii extractum siccum (mátový extrakt suchý) 3-6 
: 1, extrahováno ethanolem 40% (V/V) 17,5 mg v jedné tvrdé tobolce.
Pomocné látky:Obsah  tobolky:  tekutá  glukosa  –  suchý  zbytek  (součást  Valerianae  extractum  siccum),  maltodextrin 
(součást  Melissae  folii  extractum  siccum  a  Menthae  piperitae  folii  extractum  siccum),  aroma  máty 
peprné (součást Menthae piperitae folii extractum siccum), lehký oxid hořečnatý, magnesium-stearát, 
monohydrát laktosy, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý.
Tobolka: želatina, červený oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172).
Jak přípravky PERSEN a PERSEN forte vypadají a co obsahují baleníPERSEN: hnědé, lesklé obalené tablety.
PERSEN  forte: tobolky  s  cihlově  červenou  vrchní  a  cihlově  červenou  spodní  částí,  uvnitř  hnědý 
mramorovaný prášek nebo komprimovaný prášek.
Balení:PERSEN: 40 obalených tablet
PERSEN forte: 20 tvrdých tobolek.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz 
s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5.10.2011.

Document Outline

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 56 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu PERSEN FORTE

Bioaktivní Q10 Super 30mg cps.60+50% EXTRA 10%
Bioaktivní Q10 Super 30mg cps.60+50% EXTRA
Kapsle s obsahem 30 mg koenzymu Q10 a 1,4 mg vitaminu B2. Přírodní koenzym Q10 s vitaminem B2,
680 Kč
609 Kč
skladem
NERVOVÁ ČAJOVÁ SMĚS
Megafyt Nervová čajová směs por.spc.20x1.5gm
Tradiční rostlinný léčivý přípravek při stavech celkového neklidu a předrážděnosti, při nervově
52 Kč
skladem
MEDUŇKOVÝ ČAJ
Megafyt Meduňkový čaj por.spc.20x15gm
Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný k úlevě mírných příznaků psychického vypětí (neklid
43 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

BIODERMA Photoderm AR SPF 50+ 30 ml 39%
BIODERMA Photoderm AR SPF 50+ 30 ml
Krém s velmi vysokou sluneční ochranou SPF50 (UVA 33), určený na zarudnutou, reaktivní a citliv
464 Kč
284 Kč
skladem
Heřmánek koupelový 50g MEGAFYT 13%
Megafyt Koupelový heřmánek 50g
Používá se k osvěžujícím koupelím, výplachům dutiny ústní, jako součást bylinných pleťových mas
45 Kč
39 Kč
skladem
ACYLCOFFIN
Acylcoffin por.tbl.nob.10
Acylcoffin se užívá při bolestech hlavy, pohybového ústrojí, zubů, nervů a při bolestech spojen
59 Kč
skladem
ERDOMED
Erdomed 225mg por.gra.sus.20x225mg
Přípravek obsahuje léčivou látku erdostein, která snižuje viskozitu hlenů v průduškách, což usn
250 Kč
skladem