Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Co na bolest hlavy a migrénu > Saridon 250mg/150mg/50mg tbl.nob.10

Saridon 250mg/150mg/50mg tbl.nob.10

SARIDON 9%

Saridon 250mg/150mg/50mg tbl.nob.10

Saridon je kombinace analgetických a antipyretických léčivých látek s malým množstvím kofeinu. Tyto látky jsou pečlivě vyváženy, aby pomohly od bolestí a snižovaly horečku. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 41778
skladem 1 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena: 100 Kč
91 Kč 100 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Saridon je kombinace analgetických a antipyretických léčivých látek s malým množstvím kofeinu. Tyto látky jsou pečlivě vyváženy, aby pomohly od bolestí a snižovaly horečku. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

  
                                     Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls 
 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE                                                                      SARIDON
tablety  
                                            paracetamolum,propyphenazonum,coffeinum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě jakýchkoli  nežádoucích účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. 
  Pokud se do 3 dnů v případě horečky nebo do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítiti lépe nebo pokud 
se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
Co naleznete v této příbalové informaci  
1.  Co je SARIDON a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SARIDON  užívat  
3.  Jak se  SARIDON užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak SARIDON uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace  
1. CO JE SARIDON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ  
Saridon  je kombinace analgetických a antipyretických léčivých látek s malým množstvím 
kofeinu. Tyto látky jsou pečlivě vyváženy, aby pomohly od  bolestí a snižovaly horečku. 
Saridon je určen k mírnění bolesti při bolestech hlavy, zubů, menstruační bolesti a  bolesti po operačních 
zákrocích. 
Saridon je určen k mírnění bolesti a tlumění horečky při akutním zánětu horních cest dýchacích a chřipce. 
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let. 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SARIDON UŽÍVAT  Neužívejte Saridon  
  jestliže jste alergický(a) na léčivé  látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 
  jestliže jste alergický(á) na některé léky tlumící bolest a horečku jako jsou pyrazolony a 
příbuzné látky(fenazon, aminofenazon, metamizol), na některé přípravky k léčbě 
revmatického onemocnění, které obsahující fenylbutazon nebo na acetylsalicylovou 
kyselinu 
  jestliže trpíte enzymatickou poruchou-nedostatečností glukózo-6-fosfátdehydrogenázy 
(projevuje se hemolytickou anémií-rozpadem červených krvinek) 
  jestliže trpíte hepatální porfyrií (enzymatické onemocnění) 
  jestliže máte vážně poškozena játra 
Stránka 1 z 4    jestliže máte akutní zánět jater (akutní hepatitidu) 
  jestliže máte významně sníženou funkci ledvin  
Saridon se nesmí podávat dětem mladším 12 let. 
 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím SARIDONU se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem v následujících případech: 
  máte-li sníženou funkci jater- např. při chronickém alkoholismu nebo hepatitidě (zánět jater) 
  máte-li sníženou funkci ledvin 
  mate-li Gilbertův syndrom (žloutenka při enzymatické poruše) 
  máte-li poruchu krvetvorby 
  máte-li astma, chronickou rýmu, chronickou kopřivku (kožní onemocnění s výsevem 
svědivých pupenů) 
  trpíte-li přecitlivělostí na jiné protizánětlivé léky Nepřekračujte doporučené dávkování ani neužívejte přípravek delší dobu, než je doporučováno, a přípravek 
používejte jen k léčbě bolestivých a horečnatých stavů. 
Užívání vyšších než doporučených dávek nebo dlouhodobé užívání může vést k riziku závažného 
poškození jater, jako například k jaterní cirhóze.  
Dlouhodobé užívání vysokých dávek může vést k poškození ledvin 
Současně s přípravkem Saridon neužívejte jiné léčivé přípravky, které obsahují paracetamol. 
 
 
Další léčivé přípravky a SARIDON 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích , které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Po dobu užívání přípravku Saridon, stejně tak jako u ostatních analgetik, nesmí pacient  požívat alkohol.  
Porada s lékařem je nutná, pokud budete souběžně s přípravkem Saridon užívat následující léčivé přípravky: 
-léky tlumící  nervovou soustavu (hypnotika), léky na epilepsii (antiepileptika), rifampicin (antibiotikum) 
-chloramfenikol (antibiotikum) 
-isoniazid (antibiotikum) 
-metoklopramid (lék na zažívací obtíže) 
-některé léky proti srážlivosti krve 
- zidovudin (přípravek k léčbě HIV) 
 
 
Přípravek  SARIDON s jídlem a pitím 
Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje. 
Tablety je vhodné zapít dostatečným množstvím vody nebo jiné tekutiny. 
 Těhotenství a kojení a fertilita 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se , že můžete být těhotná , nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, něž začnete tento přípravek užívat.  
Přípravek  Saridon  by  se  neměl  podávat  během  těhotenství,  zejména  pak  v  prvním  trimestru  a  během 
posledních šesti týdnů těhotenství. 
Během  kojení  se  nedoporučuje  přípravek  Saridon  užívat,  vhodnější jsou  přípravky  obsahující  pouze jednu 
léčivou látku, jejichž účinek je dobře znám. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Saridon obvykle neovlivňuje pozornost. U některých pacientů však může vyvolat spavost nebo 
závratě. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví,  neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné 
přístroje nebo stroje. 
Stránka 2 z 4   
3. JAK SE SARIDON UŽÍVÁ 
Vždy užívejte tento  přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená  dávka přípravku je: 
Dospělí:   
jednotlivá dávka 1-2 tablety 
Mladiství (12-18 let):   
jednotlivá dávka 1 tableta Jednotlivá dávka může být opakována v intervalu 4-6 hodin. 
V případě  potřeby lze užít jednotlivou dávku v průběhu 24 hodin až třikrát. Maximální denní dávka tedy je  
3-6 tablet pro dospělé a 3 tablety pro mladistvé ve věku 12-18 let. 
Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci nebo dávkování doporučené lékařem! 
Neužívejte vyšší dávku než je uvedena v této příbalové informaci. Stejně jako jiná analgetika nesmíte užívat 
Saridon  pravidelně delší dobu. 
Bez porady s lékařem užívejte Saridon nejdéle jeden týden, překročení této doby je možné jen na základě 
doporučení lékaře. 
Pokud bolest nezmizí do 5 dnů a horečka do 3 dnů , případně se objeví nové příznaky, je třeba léčbu ukončit 
a vyhledat lékaře. 
Není nutná úprava dávky u starších pacientů. 
U pacientů s poškozením jater nebo ledvin je třeba konzultovat užívání přípravku s lékařem. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Saridon než jste měl(a) 
Při  předávkování  nebo  náhodném  požití  většího  množství  přípravku  dítětem  je  nutné  poradit  se 
ihned s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Saridon 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek  nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Mohou  se  objevit  poruchy  krve  a  lymfatického  systému  (změny  v  krevním  obrazu),poruchy 
zažívacího  traktu  (nevolnost,  zvracení,  žaludeční  obtíže,  průjem  a  bolest  břicha),  poruchy  jater  a 
žlučových cest (poškození jater, zánět jater, jaterní selhání), poruchy imunitního systému (alergické 
reakce),  poruchy  nervového  systému(závratě,  ospalost),poruchy  ledvin,  poruchy  kůže  (vyrážka, 
svědění, kopřivka, alergický otok), poruchy dýchacího ústrojí (zúžení průdušek a astma). 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci .  
 
5. JAK SARIDON  UCHOVÁVAT   
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Uchovávejte mimo dohled a  dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za: Použitelné do.Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Stránka 3 z 4   
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE  
Co přípravek Saridon obsahuje 
 

  Léčivými látkami jsou paracetamolum 250 mg, propyphenazonum 150 mg a coffeinum 50 mg 
  Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, kukuřičný škrob, mastek, 
magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, formaldehyd-kasein 
 
Jak přípravek Saridon vypadá a co obsahuje toto balení 
Saridon jsou bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, z jedné strany s půlicí rýhou, z druhé 
strany je vyraženo „Saridon“ mezi linkami. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky. 
 
Balení obsahuje 10 nebo 20 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Bayer s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce odpovědný za propouštění šarží: 
Delpharm Gaillard, 33, rue de l’Industrie, 74240 Gaillard, Francie  
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy  revidována :    2.7.2012 
 
 

Stránka 4 z 4 

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 56 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu SARIDON

Veroval CRP domácí test 4%
Veroval CRP domácí test
Veroval - Pomohou vám k léčení antibiotika? Rychlý výsledek do 5 minut. Zjištění potřeby antibi
314 Kč
301 Kč
skladem
PANADOL PRO DĚTI JAHODA
Panadol pro děti Jahoda 24mg/ml por.sus.100ml III
Panadol pro děti jahoda 24 mg/ml snižuje horečku a mírnou až středně silnou bolest. Vhodný pro
160 Kč
156 Kč
skladem
NALGESIN S
Nalgesin S por.tbl.flm.20x275mg II
Léčivou látkou je Naproxenum natricum. Uživá se k léčbě bolesti. Tablety se dobře rozpouštějí,
139 Kč
skladem
NUROFEN RAPID
Nurofen Rapid 400mg cps.mol.30
Přípravek se užívá při mírných až středně silných bolestech jako jsou bolesti hlavy, zad, boles
170 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

AVENE S Poudre compact SPF50 10g - pudr tmavý 48%
AVENE Kompaktní make-up SPF50 tmavý 10g
Tónovací kompaktní pudr s UV filtrem 50 pro intolerantní a citlivou pokožku pro dosažení opálen
678 Kč
351 Kč
skladem
Arthrocann 75ml 28%
Annabis Arthrocann gel klouby svaly 75ml
Konopný gel s koloidním stříbrem určený k masáži kůže v oblasti kloubů, svalů, šlach a zad.
263 Kč
189 Kč
skladem
Bioderma ABC Derm Baby Squam krém 40ml 15%
BIODERMA ABCDerm Babysquam 40ml
Ošetřující krém na šupinaté hlavičky miminek. Odstraní šupiny a intenzivně zvlhčí pokožku. Jedn
407 Kč
344 Kč
skladem
EUCERIN hypertolerantní šampon DermoCapill. 250ml 4%
EUCERIN DermoCapill.hypertolerantní šampon 250ml
Eucerin DermoCapillaire Hypertolerantní šampon - jeho extra jemné složení bez silikonů, barviv,
339 Kč
325 Kč
skladem