Mujlekarnik.cz > Volně prodejné léky > Dýchací soustava > Zahlenění,vykašlávání,  > Sinupret gtt.1x50ml

Sinupret gtt.1x50ml

SINUPRET

Sinupret gtt.1x50ml

Přípravek se užívá při akutních a chronických zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální terapii. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 44561
do 2 dnů
Cena:
146 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek se užívá při akutních a chronických zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální terapii. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták


                            Příloha č. 1 k Usnesení o opravě sdělení sp.zn.sukls 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  Sinupret  perorální kapky, roztok  Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sinupret, perorální kapky, roztok, 
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte  svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po, 7 dnech, musíte kontaktovat svého lékaře.  
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete
:  

1. Co je Sinupret, perorální kapky, roztok, a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinupret, perorální kapky, roztok, užívat 3. Jak se Sinupret, perorální kapky, roztok, užívá 4. Možné nežádoucí účinky  5. Jak Sinupret, perorální kapky, roztok, uchovávat 6. Další informace  1. CO JE SINUPRET, PERORÁLNÍ KAPKY, ROZTOK, A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Sinupret, perorální kapky, roztok, patří do farmakoterapeutické skupiny: Fytofarmakum – 
otorinolaryngologikum, sekretolytikum. 

Sinupret,  perorální  kapky,  roztok,  je  vodně-alkoholový  extrakt  rostlinných  drog  s  obsahem  hořčin, 
saponinů,  flavonoidů,  hydroxyfenylkarbonových  kyselin,esterů  a  steroidních  triterpenů.  Zvyšuje 
tvorbu, rozpouštění a vykašlávání hlenů a působí protizánětlivě a zčásti i proti virovým a bakteriálním 
infekcím. 

Sinupret,  perorální  kapky,  roztok,  se  užívá  při  akutních  a  chronických  zánětech  vedlejších  dutin 
nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální terapii.Obvykle jsou to onemocnění 
horních dýchacích cest jako je zánět vedlejších dutin nosních /sinusitida/ a rinosinusitida. Počínající 
příznaky  těchto  zánětů  se  projevují  výtokem  z nosu,  následně  ucpaným  nosem  a  bolestmi  tváře  a 
pocitem tlaku, hlavně kolem nosu. 
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti starší než 1 rok. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINUPRET, PERORÁLNÍ 
KAPKY, ROZTOK, UŽÍVAT  
Neužívejte Sinupret, perorální kapky, roztok 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli složku přípravku. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sinupret, perorální kapky, roztok je zapotřebí 

-  přípravek není určen dětem do 1 roku 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Doposud nejsou známy žádné interakce s jinými léčivými přípravky. 

Stránka 1 z 4

Prosím, informujte svého lékaře o lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o 
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se  svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Sinupret, perorální kapky, roztok, se v těhotenství a kojení může podávat pouze na základě 
výslovného doporučení lékaře.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek obsahuje 19  objemových % alkoholu. Množství alkoholu přijatého v jedné  dávce je 
katabolizováno osobou se zdravým metabolismem a normální hmotností během několika minut. 
Přípravek je bezpečný, ovlivnění pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je 
nepravděpodobné. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Sinupret, perorální kapky, roztok.  
Sinupret, perorální kapky, roztok obsahují v jedné dávce pro dospělého 0,45 g alkoholu, což odpovídá 
11,4ml piva nebo 4,75 ml vína.  
V jedné dávce pro děti 1 – 5 let je 0,135 g alkoholu, což odpovídá 3,4 ml piva nebo 1,4 ml vína. 

Tento  lék  obsahuje  19  objemových  %  alkoholu,  a  proto  je  škodlivý  pro  osoby závislé na alkoholu. 
Tato skutečnost by měla být brána v úvahu též u těhotných nebo kojících žen, dětí, které užijí vyšší 
dávku než je doporučeno, a u vysoce rizikových skupin pacientů s jaterním onemocněním, epilepsií, 
poškozením nebo onemocněním mozku.

3. JAK SE SINUPRET, PERORÁLNÍ KAPKY, ROZTOK UŽÍVÁ Vždy užívejte Sinupret, perorální kapky, roztok, přesně podle pokynů uvedených v této příbalové 
informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Nedoporučí-li Vám Váš lékař jinak, je denní dávkování následující: 

Děti od 12 let a dospělí 
3krát denně 50 kapek 
Děti 6 - 11 let 
3krát denně 25 kapek 
Děti 1 - 5 let 
3krát denně 15 kapek   
Dávkování je třeba dodržet. Přípravek mohou zvláště děti užívat s ovocnou šťávou nebo s čajem. Pro 
účinek  Sinupret,  perorálních  kapek,  je  podstatné  jeho  pravidelné  užívání  po  dobu  7  –  14  dnů. 
Dostatečný  přívod  tekutin  působí  podpůrně.  Pokud  příznaky  přetrvávají  déle  než  7-14  dní  nebo  se 
opakovaně vracejí, je nutné poradit se s lékařem. 

Po ústupu potíží se doporučuje dobrat obsah balení.  

Při kapání držte lahvičku ve svislé poloze, viz obrázek. 

Při  skladování  se  může  objevit  jemný  zákal  nebo  vyvločkování,  což  však  nemá  vliv  na  účinnost 
přípravku.  

Před použitím protřepat! Stránka 2 z 4
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinupret, perorální kapky, roztok, než jste měl(a) 
V případě , že jste užil(a) více Sinupret, perorální kapky, roztok. než jste měl(a), poraďte s lékařem.  

Jestliže jste zapomněl(a) užít Sinupret, perorální kapky, roztok 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě 
přípravkem Sinupret, perorální kapky, roztok, podle předpisu Vašeho lékaře nebo podle pokynů v této 
příbalové informaci.  

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Sinupret, perorální kapky, roztok,  nežádoucí účinky, které se 
ale nemusí vyskytnout vždy.  

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujícím rozdělení frekvence výskytu: 

Velmi časté
Časté: 
Více než u 1 z 10 léčených osob 
Více než u 1 ze 100 léčených osob 
Méně časté
Vzácné: 
Více než u 1 z 1000 léčených osob 
Více než u 1 z 10 000 léčených osob 
Velmi vzácné
méně než u 1 z 10 000 léčených osob včetně jednotlivých hlášených případů Důležité nežádoucí účinky anebo příznaky, kterým byste měli věnovat pozornost a v případě jejich 
výskytu přijmout opatření.  

Ve  velmi  vzácných  případech  se  mohou  vyskytnout  žaludeční  potíže  (mezi  jinými  bolesti  břicha, 
nevolnost)  reakce  z  přecitlivělosti  (vyrážka,  zarudnutí  kůže,  svědění,  otok  vznikající  na  různých 
místech organismu, dušnost, otok obličeje).  

Opatření v případě nežádoucích účinků 
Jestliže zpozorujete nežádoucí účinek nebo příznaky hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti)  
přerušte užívání Sinupret, perorální kapky, roztok, a ihned informujte svého lékaře tak, aby mohl(a) 
vyhodnotit závažnost příznaků a rozhodnout o nezbytných opatřeních. Pokud se známky 
hypersenzitivity vyskytly, znovu již preparát neužívejte.   

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 

5. JAK SINUPRET, PERORÁLNÍ KAPKY, ROZTOK, UCHOVÁVAT Uchovávejte Sinupret, perorální kapky, roztok, mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo štítku. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Stránka 3 z 4
Co Sinupret, perorální kapky, roztok, obsahuje 

100 g roztoku obsahuje: 
Herbarum extractum pro Sinupret 29,0 g ex: 
Gentianae radice   
0,2 g; 
Primulae flore  0,6 g; 
Rumicis herba  0,6 g; 
Sambuci flore   0,6 g; 
Verbenae herba    
0,6 g.  Pomocné látky: ethanol 60% (V/V) (součást herbarum extractum pro Sinupret)., čištěná voda. 

1 ml = 0,98 g = 17 kapek.  
1 ml obsahuje 0,15 g alkoholu. 
100 g kapek obsahuje 19 objemových procent alkoholu. 


Jak Sinupret, perorální kapky, roztok, vypadá a co obsahuje toto balení 

Sinupret, perorální kapky, roztok, jsou žlutohnědá, čirá až lehce zakalená tekutina. 
V menší  míře se může v roztoku tvořit usazenina. 

Je dodáván v balení po 50, 100, 200 a 500 ml.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Bionorica SE 
Kerschensteinerstrasse 11 – 15 
92318 Neumarkt 
Německo 
Tel: +49 9181 231 90 
Fax: +49 9181 231 265 
e-mail: info@bionorica.de  

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Schwabe Czech Republic s.r.o. 
Čestmírova 1 
140 00 Praha 4 
Česká republika 
Tel: +420 241 740 447 
email: info@schwabe.cz 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 30.5.2012 

Stránka 4 z 4

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 56 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu SINUPRET

KALOBA 23%
Kaloba por.gtt.sol.1x20ml
Rostlinný výtažek ve formě kapek, je zařazen mezi léky proti kašli a nachlazení. Přípravek se u
160 Kč
124 Kč
skladem
SINUPRET 4%
Sinupret sirup 100 ml
Sinupret sirup je rostlinný léčivý přípravek, který se užívá k léčbě akutních a chronických zán
195 Kč
188 Kč
skladem
ERDOMED
Erdomed 225mg por.gra.sus.20x225mg
Přípravek obsahuje léčivou látku erdostein, která snižuje viskozitu hlenů v průduškách, což usn
250 Kč
skladem
NISITA nosní mast 10g
Nisita nosní mast 10g
Nosní mast k podpůrné léčbě ucpaného nosu k čištění a zvlhčování suché sliznice k uvolňování za
163 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

Alpa francovka 160ml
Alpa francovka 160ml
Lihový roztok silic, některých jejich obsahových látek (mentolu, linaloolu, nerolu aj.), ale i
33 Kč
skladem
Ajona zubní pasta koncentr.dásně 25g 9%
Dr.Liebe Ajona Stomaticum koncentr.zub.pasta 25ml
Antibakteriálnízubní pasta bez fluoru, mimořádně šetrná. Odpovídá cca 200ml běžné zubní pasty,
69 Kč
63 Kč
skladem
Campherol masážní krém 50g
Campherol masážní krém 50g
Campherol je masážní krém na nohy, vhodný i k aplikaci na celé tělo, má velmi dobré protirevmat
54 Kč
skladem
Alpa-dent pro čištění uměl.chrupu 150g
Alpa dent pro čištění umělého chrupu 150g
ALPA-dent přípravek na čištění umělého chrupu. Obsahuje enzymatické přísady, které zabezpečí od
37 Kč
34 Kč
skladem