Mujlekarnik.cz > Interní kategorie > Ostatni > Stodal sir.1x200ml

Stodal sir.1x200ml

STODAL 32%

Stodal sir.1x200ml

STODAL je tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle. Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 2 let. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 60073
do 2 dnů
Omlouváme se, ale produkt není aktuálně v prodeji.
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
STODAL je tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle. Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 2 let. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

 
sp.zn.sukls  PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  STODAL, sirup   
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 

Tento  přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  STODAL  musíte  užívat 
pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u 
dětí, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.  
V příbalové informaci naleznete
:  
1.  Co je STODAL a k čemu se používá. 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete STODAL užívat.  
3.  Jak se STODAL užívá.  
4.  Možné nežádoucí účinky. 

Jak STODAL uchovávat. 
6.  Další informace.  
1. CO JE STODAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle. 
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 2 let. Děti od 2 do 4 let mohou přípravek 
užívat pouze po poradě s lékařem. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití.  
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STODAL UŽÍVAT Neužívejte STODAL 
−  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku 
přípravku 
−  jestliže trpíte zánětem žaludku 
−  jestliže máte žaludeční vředy. 
 
 

 1 / 4 
 
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku STODAL je zapotřebí 
v případě nesnášenlivosti některých cukrů, diety s nízkým obsahem cukru nebo u diabetiků, 
neboť tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Tento léčivý přípravek obsahuje 1,74% V/V ethanolu (alkohol). 
Užití  tohoto  přípravku  je  škodlivé  pro  alkoholiky.  Obsah  ethanolu  je  nutno  vzít  v úvahu 
u těhotných  a  kojících  žen,  dětí  a  vysoce  rizikových  skupin,  jako  jsou  pacienti  s  jaterním 
onemocněním, mozkovým onemocněním, poraněním mozku nebo epilepsií. Pokud  se  u  Vás  objeví  horečka,  dušnost  nebo  hnisavý  hlen  během  užívání  přípravku,  poraďte  se 
s lékařem.  
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Není známo. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Protože  nejsou  k  dispozici  dostatečné  údaje  o  používání  přípravku  u  těhotných  a  kojících  žen,  a 
protože přípravek obsahuje ethanol, jeho užívání v období těhotenství a kojení se nedoporučuje. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Studie  na  ovlivnění  schopnosti  řídit  a  obsluhovat  stroje  nebyly  provedeny.  Ovlivnění  se 
nepředpokládá. Důležité informace o některých složkách přípravku STODAL 
Přípravek obsahuje sacharózu a ethanol. 
½ čajové lžičky (2,5 ml) obsahuje 0,0345 g ethanolu a 1,875 g sacharózy. 
1 čajová lžička (5 ml) obsahuje 0,069 g ethanolu a 3,75 g sacharózy. 
1 polévková lžíce (15 ml) obsahuje 0,206 g ethanolu a 11,25 g sacharózy. Množství alkoholu 
v této dávce odpovídá 2,18 ml vína nebo 5,22 ml piva. Vzhledem k obsahu ethanolu je přípravek škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem a dále je 
nutno  tuto  skutečnost  vzít  v  úvahu  u  dětí,  těhotných  a  kojících  žen  a  vysoce  rizikových 
pacientů (viz bod 2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku STODAL je zapotřebí). 
 
Pokud vám lékař řekl, že trpíte intolerancí (nesnášenlivostí) některých cukrů, poraďte se s ním 
předtím, než začnete tento přípravek užívat.  
3. JAK SE STODAL UŽÍVÁ Vždy užívejte STODAL přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.    2 / 4 
 
Obvyklé dávkování přípravku je: 
Děti od 2 do 4 let: užívá se ½ čajové lžičky (2,5 ml) 3-5x denně. 
Děti od 2 do 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem. 
Děti od 5 do 11 let: užívá se 1 čajová lžička (5 ml) 3-5x denně. 
Dospělí a mladiství od 12 let: užívá se 1 polévková lžíce (15 ml) 3-5x denně. Přípravek  užívejte  nejdéle  10  dnů.  Pokud  se  příznaky  zhorší  nebo  se  nezlepší  do  5  dnů  u 
dospělých nebo do 3 dnů u dětí, poraďte se s lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) užít STODAL 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
 Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  STODAL  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. U citlivých osob se mohou objevit zažívací obtíže. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  sdělte  to 
prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.  
5. JAK STODAL UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. STODAL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. DALŠÍ INFORMACE  
Co STODAL obsahuje  
Léčivými látkami jsou 
Drosera tinktura ........................................................................................................... 0,95 g 
Pulsatilla 6 CH............................................................................................................. 0,95 g 
Rumex crispus 6 CH .................................................................................................... 0,95 g 
Bryonia 3 CH............................................................................................................... 0,95 g 
Ipecacuanha 3 CH ....................................................................................................... 0,95 g 
Euspongia officinalis 3 CH ......................................................................................... 0,95 g 
 3 / 4 
 
Sticta pulmonaria 3 CH ............................................................................................... 0,95 g 
Kalii stibii tartras 6 CH ............................................................................................... 0,95 g 
Myocardium 6 CH ....................................................................................................... 0,95 g 
Dactylopius coccus 3 CH ............................................................................................ 0,95 g 
Balsami tolutani sirupus ............................................................................................ 19,00 g 
Polygalae sirupus. ...................................................................................................... 19,00 g Pomocnými látkami jsou 
prostý sirup, karamel, kyselina benzoová, ethanol 96% V/V.  
Jak STODAL vypadá a co obsahuje toto balení  
STODAL má formu sirupu. Je zabalený v krabičce obsahující lahvičku o objemu 200 ml.  
Držitel rozhodnutí o registraci 

BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie. Výrobce 
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.  
Zkratky uvedené na krabičce: 
LOT = číslo šarže 
EXP = použitelné do Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci: 
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní , 186 00  Praha 8,  
tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz, http://vpois.boiron.cz.  Tato příbalová informace byla naposledy schválena  
21.8.2013 
 4 / 4 

Document Outline

V příbalové informaci naleznete: 1. CO JE STODAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STODAL UŽÍVAT Zvláštní opatrnosti při užití přípravku STODAL je zapotřebí Těhotenství a kojení Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Důležité informace o některých složkách přípravku STODAL 3. JAK SE STODAL UŽÍVÁ Jestliže jste zapomněl(a) užít STODAL Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i STODAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 5. JAK STODAL UCHOVÁVAT Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 56 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu STODAL

LA ROCHE-POSAY Lipikar Cleansing oil AP+ 750 ml 13%
LA ROCHE-POSAY Lipikar Cleansing oil AP+ 750 ml
Lipikar - Koupelový a sprchový olej AP+. Relipidační čisticí olejpro kojence, děti a dospělé s
534 Kč
464 Kč
skladem
Bio-Folic tbl.60
Bioaktivní Folic tbl.60
Tablety s obsahem 400 µg kyseliny listové. Kyselina listová přispívá k růstu zárodečných tkání
201 Kč
200 Kč
skladem
RF Volumea Šampon pro objem vlasů 200ml
RF Volumea Šampon pro objem vlasů 200ml
René Furterer Volumea Šampon pro objem vlasů 200ml. Rituál pro zvětšení objemu s výtažkem z kar
376 Kč
skladem
NUXE Merveillance Exp.sérum lift.zpev. 30ml Repack 5%
NUXE Merveillance Exp.sérum lift.zpev. 30ml Repack
Sérum se zpevňujícím a liftingovým efektem den za dnem zvyšuje pružnost pleti. Komplex Oléo-Act
1 021 Kč
971 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

STODAL 32%
Stodal sir.1x200ml
STODAL je tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle. Přípravek mohou
189 Kč
129 Kč
není skladem