Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Nachlazení a chřipka > Kašel > Suchý a dráždivý kašel > Tussin por.gtt.sol.1x25ml
TUSSIN

Tussin por.gtt.sol.1x25ml

Přípravek se používá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 14725
Cena:
90 Kč
skladem 21 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek se používá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

sp.zn. sukls 
 Příbalová informace: informace pro uživatele 
TUSSIN 
(Butamirati citras) 
 
Perorální kapky, roztok   Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s 
lékařem. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.   
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1.  Co je přípravek TUSSIN a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TUSSIN užívat  
3.  Jak se přípravek TUSSIN užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek TUSSIN  uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek TUSSIN a k čemu se používá 
Přípravek  TUSSIN  tlumí  dráždění  ke  kašli.  Na  rozdíl  od  přípravků,  obsahujících  kodein, 
nepůsobí útlum dechového centra a nevyvolává návyk při dlouhodobém užívání.  
 
Přípravek se užívá se k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle různého 
původu, např. při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest, při zánětech horních 
cest dýchacích, při zánětu hltanu, hrtanu, průdušek a průdušnice.  
Přípravek TUSSIN  lze na doporučení lékaře podat i u kašle při tuberkulóze nebo při zaprášení 
plic, nebo k utišení kašle před a po operaci nebo před diagnostickým zákrokem v dýchacích 
cestách. 
 
Přípravek mohou používat dospělí, dospívající i děti od 2 měsíců věku. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TUSSIN užívat Neužívejte přípravek TUSSIN 
-  jestliže jste alergický(á) na butamirát-citrát  nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6) 
-  v prvních třech měsících těhotenství. 
-  nepodávejte dětem do 2 měsíců věku. 
 
Upozornění a opatření     1 
 
  jestliže jste v druhém či třetím trimestru (tj. ve 4.-9. měsíci) těhotenství.  poraďte se o 
vhodnosti užívání tohoto přípravku s lékařem.  
  Pokud se u Vás v průběhu užívání tohoto přípravku objeví vyrážka, průjem nebo 
závratě, doporučuje se snížení dávky přípravku.  
Další léčivé přípravky a přípravek TUSSIN  
Interakce nejsou dosud známy. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Neužívejte  přípravek  TUSSIN  v prvních  třech  měsících  těhotenství.  V dalších  měsících 
těhotenství  je  nutná  zvláštní  opatrnost  při  užití  přípravku  TUSSIN,  a  je  rovněž  nutno  vzít 
v úvahu,  že  přípravek  obsahuje  ethanol.  Proto  se  o  vhodnosti  užívání  přípravku  poraďte  s 
lékařem.  
 
V období  kojení  je  možné  přípravek  TUSSIN  užívat,  nicméně  je  nutno  vzít  v úvahu,  že 
přípravek obsahuje ethanol. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  TUSSIN  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat 
stroje. 
 
  
Přípravek Tussin obsahuje alkohol (ethanol). 
Tento přípravek obsahuje 28 % obj. ethanolu, jednotlivá dávka (= 35 kapek) obsahuje do 
0,269 g ethanolu, což odpovídá 7 ml piva (5% obj. ethanolu) nebo 3 ml vína (12% ethanolu).. 
Vzhledem k obsahu ethanolu může být přípravek škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem, a 
dále je třeba tuto skutečnost vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a u vysoce 
rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním, epilepsií, poškozením nebo 
onemocněním mozku.  
 
 
 
3. Jak se přípravek TUSSIN užívá Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  uvedených  v této  příbalové  informaci 
nebo podle pokynů _Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Pokud lékař neurčí jinak, dávkuje se přípravek TUSSIN podle hmotnosti pacienta: 
 
Hmotnost   Počet kapek v jedné dávce  Počet dávek na den 
do 7 kg 

3-4 
8 - 12 kg 

3-4 
13 - 20 kg 
10 
3-4 
 2 
 
21 - 30 kg 
12 
3-4 
31 – 40 kg 
14 
3-4 
41 – 50 kg 
20 

51 – 70 kg 
30 

nad 70 kg 
35 
3 Přípravek  se  užívá  nebo  podává  dětem  po  jídle.  Příslušné  množství  roztoku  se  odkape 
z lahvičky ve svislé poloze, dnem vzhůru a to do vody, čaje nebo ovocné šťávy. Minimální 
příjem tekutiny by měl být při každém podání kapek asi 100 ml.  
 
Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, vyhledejte lékaře. 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.  
Pokud se u Vás během užívání přípravku objeví horečka, dušnost nebo hnisavý hlen, poraďte 
se s lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku TUSSIN více, než jste měl(a) 
Při  náhodném  požití  většího  množství  přípravku  dítětem  či  dospělým,  okamžitě  vyhledejte 
lékaře či lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TUSSIN 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Mohou se vyskytnout zažívací potíže (nevolnost či průjem), závratě a kožní vyrážka. 
V případě  výskytu  kožních  reakcí  z přecitlivělosti,  nebo  pokud  u  vás  přetrvávají  ostatní 
uvedené potíže, přerušte užívání přípravku a vyhledejte lékaře.  
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více 
informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
5. Jak přípravek TUSSIN uchovávat  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 3 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
Chraňte před chladem a mrazem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné 
do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace Co přípravek TUSSIN obsahuje 
 
- Léčivou látkou je butamirati citras 4,62 mg v 1 ml roztoku (1 ml = 34 kapek), tj. 0,127-
0,133 mg v jedné kapce 
- Pomocnými  látkami  jsou  ethanol  96%,  propylenglykol,  polysorbát  80,  aroma  alpských 
květin, tekutý lékořicový extrakt a čištěná voda. Jak přípravek TUSSIN vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirá žlutá až žlutohnědá kapalina, nasládlé, mírně hořké chuti. 
 
Velikost balení: 10 ml a 25 ml. 
Na trhnu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava, Komárov, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:16.10.2013.   4 

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu TUSSIN

ROBITUSSIN ANTITUSSICUM NA SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL 35%
Robitussin Antitussi.suchý kaš.7.5mg/5ml sir.100ml
Antitusikum ke zmírnění úporného suchého kašle. Sirup. Čirá červená tekutina s charakteristicko
162 Kč
105 Kč
STODAL 32%
Stodal sir.200ml
Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle. Přípravek mohou používat d
189 Kč
129 Kč
KALOBA 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5%
Kaloba 20mg por.tbl.flm. 21x20mg
Kaloba 20 mg je fytofarmakum (rostlinný lék). Jeho účinnou látkou je vysušený extrakt z kořene
198 Kč
188 Kč
STOPTUSSIN
Stoptussin tablety por.tbl.nob.20
Přípravek je určen k léčbě suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle různého původu. Čtět
110 Kč

Nedávno prohlížené produkty

TUSSIN
Tussin por.gtt.sol.1x25ml
Přípravek se používá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infe
90 Kč