Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Ostatní > Zánět a potíže očí > Visine Classic 0.5 mg/ml oční kapky roztok 15ml
VISINE CLASSIC 28%

Visine Classic 0.5 mg/ml oční kapky roztok 15ml

Zmírňuje pocity pálení, podráždění, bolesti očí a nadměrného slzení očí v důsledku alergického zánětlivého onemocnění. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 84570
Cena: 137 Kč
99 Kč
skladem 10 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Zmírňuje pocity pálení, podráždění, bolesti očí a nadměrného slzení očí v důsledku alergického zánětlivého onemocnění. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

sp.zn.:  sukls 
a sp.zn.:sukls  
 
 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  
VISINE CLASSIC  
tetryzolini hydrochloridum 
oční kapky, roztok 
              
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje
.  
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo    
         lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou    
                  uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.   
Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je přípravek Visine Classic a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Visine Classic používat 
3.  Jak se přípravek Visine Classic používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Visine Classic uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Visine Classic a k čemu se používá Léčivá  látka  očních  kapek  Visine  Classic,  tetryzolin-hydrochlorid,  způsobuje  zúžení  průsvitu  cév 
(vazokonstrikci)  spojivkové  tkáně  a  vede  k  vysušení  sliznice  spojivkového  vaku.  Léčebný  účinek 
nastupuje za několik minut po místním podání a přetrvává po dobu 4-8 hodin. 
 
Oční  kapky  Visine  Classic  můžete  používat  při  překrvení  a  otoku  spojivek  s  podrážděním  očí 
vyvolaným  kouřem, prachem,  větrem, chlorovanou vodou, ostrým světlem,  kosmetickými přípravky 
nebo kontaktními čočkami. Dále je lze použít k odstranění obtíží, tj. ke zmírnění pálení, podráždění, 
svědění,  bolesti  a  nadměrného  slzení  u  alergických  zánětlivých  onemocnění,  např.  u  senné  rýmy  
nebo přecitlivělosti na pyl.  
Přípravek mohou používat dospělí a děti od 2 let. 
Oční kapky Visine Classic jsou určeny k léčbě mírnějších forem očních podráždění. 
Pokud se do dvou dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Visine Classic používat  Nepoužívejte přípravek Visine Classic 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na tetryzolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli pomocnou 
látku tohoto přípravku  
- jestliže trpíte zeleným zákalem (glaukomem) s uzavřeným úhlem 
- u dětí do 2 let. Upozornění a opatření   
Používání přípravku je zapotřebí ukončit a poradit se s lékařem v případě, že do 2 dnů nedojde ke 
zmírnění obtíží, nebo podráždění nebo překrvení spojivek přetrvávají nebo se zhoršují, nebo se dostaví 
bolest očí nebo změny vidění. 
Dlouhodobé používání nebo nadměrné používání může způsobovat zvýšení překrvení spojivek.   
Používání přípravku může způsobovat přechodné rozšíření zornic. 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Visine Classic je zapotřebí 
- Jestliže trpíte závažnějším srdečně-cévním onemocněním např. ischemickou chorobou 
srdeční, vysokým krevním tlakem, nádorem dřeně nadledvin (feochromocytomem) a 
narušeným metabolizmem (např. zvýšenou činností štítné žlázy, cukrovkou) 
- Jestliže užíváte některé léky proti depresi (inhibitory monoaminooxidázy) včetně období do 
10 dnů po ukončení jejich užívání  
- Jestliže užíváte jiné léky potenciálně zvyšující krevní tlak,  
- Jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice, zánětem rohovky a spojivky a zeleným 
zákalem 
můžete používat oční kapky Visine Classic pouze na základě porady s lékařem. Oční kapky Visine Classic používejte pouze k léčbě mírnějších forem očních podráždění. 
 
Pokud nedojde k úlevě nejpozději do 48 hodin, nebo pokud podráždění nebo zarudnutí očí přetrvává 
nebo se dokonce zhoršuje, je zapotřebí aplikaci kapek přerušit a poradit se s lékařem. Rovněž jakékoli 
podráždění nebo zarudnutí očí v důsledku závažnějších příčin, jako je infekční onemocnění, 
přítomnost cizího tělesa nebo poškození rohovky chemikálií vyžaduje lékařské vyšetření a odborné 
ošetření. Dostaví-li se silnější bolesti očí nebo hlavy, ztráta vidění, pohyblivé skvrny v zorném poli, 
bolest při vystavení ostrému světlu nebo dvojité vidění, je rovněž zapotřebí obtíže neprodleně 
konzultovat s odborným lékařem. 
Dlouhodobé používání nebo nadměrné používání může způsobovat zvýšenou nebo reaktivní 
hyperemii.   
Používání přípravku může způsobovat přechodnou mydriázu. Děti a dospívající 
- Přípravek Visine Classic nepoužívejte u dětí do 2 let.  Další léčivé přípravky a přípravek Visine Classic 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  v nedávné  době 
užíval/a, nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  může  ojediněle  vyvolat  rozšíření  zornic  a  rozmazané  vidění.  Schopnost  řídit  nebo 
obsluhovat  stroje  je  v  takovém  případě  zhoršena,  proto  tuto  činnost  byste  měl(a)  vykonávat  je  na 
základě výslovného souhlasu lékaře. 
 
Přípravek Visine Classic obsahuje pomocnou látku 
benzalkonium-chlorid, který může způsobit podráždění očí. 
Je zapotřebí zabránit přímému kontaktu očních kapek Visine Classic s měkkými kontaktními očními 
čočkami, protože by mohlo dojít k jejich zakalení.  
 
3. Jak se přípravek Visine Classic používá Vždy používejte přípravek Visine Classic přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
   
Doporučená dávka pro dospělé a děti od 2 let je jedna kapka dvakrát až třikrát denně do postiženého 
oka (postižených očí). 
 
Pokud nedojde k úlevě nejpozději do 48 hodin, nebo pokud podráždění nebo zarudnutí očí přetrvává 
nebo  se  dokonce  zhoršuje,  je  zapotřebí  podávání  kapek  přerušit  a  poradit  se  s  lékařem.  Rovněž 
jakékoli podráždění nebo zarudnutí očí v důsledku závažnějších příčin, jako je infekční onemocnění, 
přítomnost  cizího  tělesa  nebo  poškození  rohovky  chemikálií  vyžaduje  lékařské  vyšetření  a  odborné 
ošetření. 
 
Bez porady s lékařem můžete léčivý přípravek používat nejdéle po dobu 5dní. 
 
Návod k použití 
Nejdříve  odstraňte  plastikový  bezpečnostní  proužek,  otevřete  uzávěr,  obraťte  lahvičku  otvorem 
směrem  dolů,  jednotlivá  kapka  se  vytvoří  po  stlačení  plastikového  obalu.  Nedotýkejte  se  hrotem 
kapátka povrchu oka ani cizích předmětů. Před použitím přípravku Visine Classic vyjměte kontaktní 
čočky, pokud je používáte, a zpět je umístěte až za 15 minut po použití kapek. Oční kapky používejte 
při záklonu hlavy nebo vleže a vkápněte do vnitřního očního koutku. 
 
Jestliže jste použil/a více přípravku Visine Classic než jste měl/a
 
K  příznakům  předávkování po  požití  přípravku  nedopatřením patří  celkové příznaky  (netečnost, 
ospalost), snížení  krevního  tlaku, zpomalená  srdeční  činnost. Dále  se  po  požití  přípravku může 
dostavit   útlum  a  zástava  dechu.  Mimořádnému  nebezpečí jsou  vystaveny děti,  pokud  oční  kapky 
Visine Classic nedopatřením spolknou. V tomto případě vyhledejte neprodleně lékařskou pohotovost. 
 
Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Visine Classic 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. 
 
4. Možné nežádoucí účinky
 Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Visine Classic nežádoucí účinky, které se však 
nemusí vyskytnout u každého.  
 
Při použití očních kapek Visine Classic se může velmi vzácně (mohou postihnout méně než 1 pacienta 
z 10 000) objevit rozšíření zornic, pálení očí a v oblasti očí, zarudnutí, podráždění, otok, bolest  
a svědění očí.  
V tomto případě ukončete podávání přípravku a poraďte se s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak přípravek Visine Classic uchovávat  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.  
   
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Po prvním otevření lahvičky nepoužívejte déle než 4 týdny. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.  
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte.  
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace  
Co přípravek Visine Classic obsahuje 
 
Léčivou látkou je tetryzolini hydrochloridum (tetryzolin-hydrochlorid) 0,5 mg/ 1 ml. 
Pomocnými látkami jsou: kyselina boritá, dekahydrát tetraboritanu sodného, chlorid sodný, dihydrát 
dinatrium-edetátu, roztok benzalkonium-chloridu, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Visine Classic vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek je vyráběn v lékové formě očních kapek. Bezbarvý, čirý roztok je dodáván v PE lahvičkách 
s kapacím zařízením, šroubovacím uzávěrem a bezpečnostním proužkem  
s obsahem 15 mililitrů. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
  
 
McNeil Products Limited  
c/o Johnson & Johnson, Ltd.  
Foundation Park, Roxborough Way  
Maidenhead, Berkshire  
SL6 3UG, Velká Británie 
 
Výrobce  
Janssen Pharmaceutica N.V. 
Turnhoutseweg 30 
B-2340 Beerse  
Belgie 
 
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o  registraci: 
Johnson & Johnson s.r.o., Karla Engliše , 150 00 Praha 5, tel.: 227 012 111.  
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
23.10.2013   

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu VISINE CLASSIC

VitA POS oční mast 5 g 32%
VitA POS oční mast 5 g
VitA POS® je sterilní oční mast k očnímu použití. Ke zlepšení slzného filmu a na ochranu povrch
175 Kč
119 Kč
ZODAC 24%
Zodac tbl.obd.10x10mg
Přípravek se užívá v léčbě celoroční alergické rýmy, sezónní alergické rýmy a alergického zánět
82 Kč
62 Kč
Protectum Omega 3 cps.60+30 ZDARMA 20%
Protectum Omega 3 cps.90
Protectum Omega 3 poskytuje vyváženou kombinaci omega 3 nenasycených mastných kyselin, vitam
540 Kč
431 Kč
Lutein Premium cps.60 Generica
Lutein Premium cps.60 Generica
Doplněk stravy s obsahem luteinu, zeaxantinu, zinku, vitaminu E a rybího oleje. Vyvážená kombin
371 Kč

Nedávno prohlížené produkty

VISINE CLASSIC 28%
Visine Classic 0.5 mg/ml oční kapky roztok 15ml
Zmírňuje pocity pálení, podráždění, bolesti očí a nadměrného slzení očí v důsledku alergického
137 Kč
99 Kč