Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Imunita a alergie > Alergie > Zodac gtt.por.sol.1x20ml/0.2g
ZODAC GTT

Zodac gtt.por.sol.1x20ml/0.2g

Přípravek se užívá v léčbě celoroční alergické rýmy, sezónní alergické rýmy a alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 58834
Cena:
176 Kč
skladem 2 ks - IHNED K ODBĚRU
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek se užívá v léčbě celoroční alergické rýmy, sezónní alergické rýmy a alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ZODAC GTT

Perorální kapky, roztok

(cetirizini dihydrochloridum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek ZODAC GTT musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek ZODAC GTT a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZODAC GTT užívat

Jak se přípravek ZODAC GTT užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek ZODAC GTT uchovávat

Další informace

1. CO JE přípravek ZODAC GTT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku ZODAC GTT je cetirizin-dihydrochlorid. ZODAC GTT je přípravek proti alergiím.

ZODAC GTT se u dospělých a u dětí od 2 let věku používá pro

- zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,

- zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE přípravek Zodac GTT UŽÍVAT

Neužívejte přípravek ZODAC GTT

jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.)

jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku přípravku ZODAC GTT, na kteroukoli pomocnou látku (další složku) přípravku ZODAC GTT, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ZODAC GTT je zapotřebí

Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.

Když máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měli byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v běžných dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzhledem k charakteru cetirizinu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné.

Užívání přípravku ZODAC GTT s jídlem a pitím

Jídlo neovlivňuje výrazně vstřebávání cetirizinu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek ZODAC GTT podáván těhotným ženám.

Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání nepokračujte.

Neužívejte přípravek ZODAC GTT během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání léku ZODAC GTT v doporučených dávkách.

Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce.

Důležité informace o některých složkách přípravku ZODAC GTT

Přípravek ZODAC GTT obsahuje methylparaben (E218) a propylparaben (E216), které mohou vyvolávat pravděpodobně opožděnou alergickou reakci.

3. JAK SE přípravek Zodac gtt UŽÍVÁ

Jak a kdy budete užívat přípravek ZODAC GTT

Níže uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od Vašeho lékaře nedostal o užívání přípravku ZODAC GTT pokyny odlišné. V takovém případě užívejte přípravek ZODAC GTT přesně podle pokynů lékaře. Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek přípravku ZODAC GTT může být pouze částečný.

Obvyklá dávka přípravku ZODAC GTT je

pro dospělé a děti starší 12 let:

10 mg (20 kapek) jednou denně,

pro děti ve věku od 6 do 12 let:

5 mg (10 kapek) dvakrát denně,

pro děti ve věku od 2 do 6 let:

2,5 mg (5 kapek) dvakrát denně

Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin

Pacientům se střední až těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg (10 kapek) jednou denně.

Pokud vnímáte účinek přípravku ZODAC GTT jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se svým lékařem.

Délka léčby

Délku léčby stanoví Váš lékař – bude záviset na typu, průběhu a délce trvání potíží.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ZODAC GTT, než jste měl(a)

Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku léku ZODAC GTT než jste měl(a), informujte, prosím, svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.

V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ZODAC GTT

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ZODAC GTT

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny ostatní léky může mít i přípravek ZODAC GTT nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků je určena takto: nežádoucí účinky časté (u 1 pacienta ze 100 až u 1 z 10), méně časté (u 1 pacienta z 1000 až u 1 ze 100), vzácné (u 1 pacienta z 10000 až u 1 z 1000) nebo velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000).

Poruchy krve a lymfatického systému:

velmi vzácné: snížená hladina krevních destiček

Tělo jako celek:

Časté: únava

Srdeční poruchy:

Vzácné: zrychlená srdeční činnost

Oční poruchy:

velmi vzácné: porucha akomodace čočky, neostré/rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční koule

Poruchy zažívacího systému:

Časté: sucho v ústech, nevolnost, průjem;

méně časté: bolesti břicha

Celkové poruchy a reakce v místě podání:

méně časté: astenie (nadměrná únava), malátnost ;

vzácné: edém (otok)

Poruchy imunitního systému:

Vzácné: alergická reakce (reakce přecitlivělosti),

velmi vzácné: těžká alergická reakce (reakce přecitlivělosti)

Poruchy jater a žlučových cest:

Vzácné: abnormální funkce jater

Vyšetření:

Vzácné: zvýšení hmotnosti

Poruchy nervové soustavy:

Časté: závratě, bolesti hlavy,

méně časté: parestezie (zvláštní pocity na kůži),

vzácné: křeče a poruchy hybnosti,

velmi vzácné: synkopa (náhlé mdloby), třes, poruchy chuti

Psychické poruchy:

Časté: ospalost,

méně časté: agitovanost/rozrušení,

vzácné: útočnost, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost,

velmi vzácné: tiky

Poruchy funkce ledvin a močových cest:

velmi vzácné: potíže s močením

Poruchy dýchací soustavy:

Časté: zánět hltanu, rýma

Poruchy pokožky a podkožní tkáně:

méně časté: svědění, vyrážka,

vzácné: kopřivka,

velmi vzácné: otoky, lokalizované kožní erupce.

Jestliže se u Vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři. Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte okamžitě ZODAC GTT užívat a poraďte se s lékařem. Lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.

Pokud si všimnete jakýchkoliv jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK přípravek Zodac gtt UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek ZODAC GTT neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento lék nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se v lékárně, jak máte likvidovat léčivé přípravky, které již nepotřebujete. Pomáháte tak chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ZODAC GTT obsahuje

Léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. Jeden ml (= 20 kapek) obsahuje 10 mg cetirizin-dihydrochloridu. Jedna kapka obsahuje 0,5 mg cetirizin-dihydrochloridu.

Dalšími složkami tohoto přípravku jsou: methylparaben, propylparaben, glycerol 85%, propylenglykol, dihydrát sodné soli sacharinu, trihydrát octanu sodného, kyselina octová 99%, čištěná voda.

Jak přípravek ZODAC GTT vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok

Velikost balení: 20 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

21.10.2009

5/5

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu ZODAC GTT

POSIFORLID oční maska 1 kus 14%
POSIFORLID oční maska 1 kus
Samozahřívací oční maska k léčbě zánětů okrajů víček (blefaritidy), funkčních poruch (Meibomový
219 Kč
188 Kč
RESPIMER - sada pro výplach nosu a dutin 14%
RESPIMER - sada pro výplach nosu a dutin
Respimer je určen dospělým a dětem při příznacích ucpaného nosu a vedlejších nosních dutin při
276 Kč
237 Kč
Ocutein Ginkgo Lutein 15 mg Da Vinci tob.60+30 11%
Ocutein Ginkgo 45mg+Lutein 15mg Da Vinci tob.60+30
OCUTEIN® GINKGO Lutein 15 mg je první doplněk stravy, který obsahuje zcela jedinečné spojení dů
488 Kč
433 Kč
Stérimar Nosní hygiena 100 ml 5%
Stérimar Nosní hygiena 100 ml
STÉRIMAR Nosní hygiena je zdravotnický prostředek pro děti a dospělé. Čistí nos a odstraňuje ne
230 Kč
218 Kč

Nedávno prohlížené produkty

ZODAC GTT
Zodac gtt.por.sol.1x20ml/0.2g
Přípravek se užívá v léčbě celoroční alergické rýmy, sezónní alergické rýmy a alergického zánět
176 Kč