Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Nachlazení a chřipka > Co na bolest v krku > Bromhexin Berlin-Chemie 8mg tbl.obd.25x8mg

Bromhexin Berlin-Chemie 8mg tbl.obd.25x8mg

BROMHEXIN BERLIN-CHEMIE

Bromhexin Berlin-Chemie 8mg tbl.obd.25x8mg

Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou hustého, vazkého hlenu. Bromhexin mění složení hlenu, zkapalňuje ho a tím ulehčuje jeho vykašlávání. Účinek se projeví po 5 hodinách po požití. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 51621
skladem
Cena:
85 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou hustého, vazkého hlenu. Bromhexin mění složení hlenu, zkapalňuje ho a tím ulehčuje jeho vykašlávání. Účinek se projeví po 5 hodinách po požití. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

sp.zn. sukls  PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Bromhexin 8 Berlin-Chemie 8 mg, obalené tablety 
(Léčivá látka: bromhexini hydrochloridum) 
 Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.  

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4.  - Pokud se do 4–5 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. Co je Bromhexin 8 Berlin-Chemie a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bromhexin 8 Berlin-Chemie užívat 
3. Jak se Bromhexin 8 Berlin-Chemie užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Bromhexin 8 Berlin-Chemie uchovávat 
6. Obsah balení a další informace  1.  Co je Bromhexin 8 Berlin-Chemie a k čemu se používá 
Bromhexin 8 Berlin-Chemie obsahuje bromhexin  hydrochlorid, což je bronchosekretolytikum (lék k 
uvolnění hlenu při onemocněních dýchacích cest s úporným zahleněním). 
Bromhexin 8 Berlin-Chemie se používá k uvolnění hlenu u akutních a chronických onemocnění 
průdušek a plic s úporným zahleněním. 
Bromhexin 8 Berlin-Chemie je určen pro děti od 6 let, dospívající a dospělé.  Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
  1/

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BROMHEXIN 8 BERLIN CHEMIE UŽÍVAT Neužívejte Bromhexin 8 Berlin-Chemie:  
-  jestliže jste alergický(á) na bromhexin hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
Děti 
Nepodávejte Bromhexin 8 Berlin-Chemie dětem mladším 6 let, protože obsah léčivé látky v přípravku 
je pro ně příliš vysoký.  
Upozornění a opatření
 
Před užitím přípravku Bromhexin 8 Berlin-Chemie se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
V  souvislosti  s  použitím  bromhexinu  byl  velmi  vzácně  hlášen  výskyt  závažných  kožních  reakcí, 
jako je Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Jestliže se objeví nové změny kůže nebo 
sliznic, je třeba okamžitě vyhledat lékaře a ukončit užívání přípravku Bromhexin 8 Berlin-Chemie. 
Přípravek Bromhexin 8 Berlin-Chemie užívejte pouze po konzultaci se svým lékařem: 
-  jestliže  trpíte  nebo  jste  v  minulosti  trpěl(a)  žaludečním  nebo  dvanáctníkovým  vředem,  protože 
Bromhexin 8 Berlin-Chemie může narušit slizniční bariéru v žaludku a střevech. 
- při některých vzácných onemocněních průdušek, která jsou provázena nadměrným hromaděním 
sekretu  (např.  primární  ciliární  dyskineze).  Vzhledem  k  možnému  hromadění  sekretu  by 
Bromhexin 8 Berlin-Chemie měl být užíván pouze pod lékařským dohledem. 
- při porušené funkci ledvin nebo závažných onemocněních jater (Bromhexin 8 Berlin-Chemie se v 
takových případech užívá podle pokynů lékaře v delších intervalech nebo ve snížených dávkách). 
Při  závažných  poruchách  funkce  ledvin  je  nutno  očekávat  hromadění  látek  vzniklých  rozkladem 
bromhexinu, které se tvoří v játrech. 
 
Zejména při dlouhodobé léčbě by měly být příležitostně kontrolovány funkce jater. 
 
Další léčivé přípravky a Bromhexin 8 Berlin-Chemie 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.   Při společném užívání přípravku Bromhexin 8 Berlin-Chemie s léky potlačujícími  kašel (antitusiky) 
může  dojít  k  nebezpečnému  hromadění  sekretu  v  důsledku  narušení  kašlacího  reflexu.  Proto  by 
vhodnost této kombinace léků měla být obzvláště pečlivě posouzena. 
 
Při  užívání  léků,  které  vyvolávají  známky  podráždění  trávicího  traktu,  je  možné,  že  přípravek 
Bromhexin 8 Berlin-Chemie zesílí podráždění žaludeční sliznice. 
 
Přípravek Bromhexin 8 Berlin-Chemie s jídlem a pitím 
Nejsou zapotřebí žádná zvláštní opatření.  2/

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
S použitím tohoto léku během těhotenství u lidí nejsou dosud žádné zkušenosti; Bromhexin 8 Berlin-
Chemie  proto  musí  být  užíván  během  těhotenství  pouze  po  důkladném  posouzení  poměru  rizika  a 
přínosu lékařem, přičemž užívání v prvních třech měsících těhotenství se nedoporučuje. 
 
Bromhexin  prochází  do  mateřského  mléka.  Vzhledem  k  tomu,  že  účinky  na  kojené  děti  nebyly 
dostatečně prozkoumány, Bromhexin 8 Berlin-Chemie se nesmí užívat během období kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nejsou zapotřebí žádná zvláštní opatření.  Přípravek Bromhexin 8 Berlin-Chemie obsahuje laktózu, glukózu a sacharózu 
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se před užitím tohoto přípravku se svým 
lékařem. 3.  JAK SE BROMHEXIN 8 BERLIN-CHEMIE UŽÍVÁ 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dávkování 
Doporučená dávka přípravku je uvedena v následující tabulce. 
 
Pacient Dávkování 
Dospělí a dospívající starší 14 let 
1–2 obalené tablety 3krát denně (což odpovídá 
24–48 mg bromhexin hydrochloridu denně) 
Děti a dospívající ve věku 6–14 let a pacienti s 
1 obalená tableta 3krát denně (což odpovídá 24 
hmotností pod 50 kg 
mg bromhexin hydrochloridu denně)  Pro děti do 6 let jsou k dispozici léčivé přípravky s nižším obsahem léčivé látky. 
Při  porušené  funkci  ledvin  nebo  závažných  onemocněních  jater  by  tento  lék  měl  být  užíván  v 
delších intervalech nebo nižších dávkách. Prosím, zeptejte se na to svého lékaře. 
  
Způsob podání 
Obalené tablety užívejte po jídle a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny. 
Poznámka: 
Je vhodné dbát na dostatečný příjem tekutin. 
 
Délka užívání  3/

Délka  užívání  se  řídí  povahou  a  závažností  onemocnění  a  měla  by  být  stanovena  lékařem,  který 
Vás léčí. 
Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
Pokud  máte pocit, že účinek přípravku Bromhexin 8 Berlin-Chemie je příliš silný nebo příliš slabý, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Bromhexin 8 Berlin-Chemie, než jste měl(a)  
Při  předávkování  lze  obvykle  očekávat  projevy  onemocnění,  které  nepřesahují  rámec  běžných 
nežádoucích  účinků.  Při  závažných  projevech  onemocnění  může  být  nezbytné  monitorování 
krevního oběhu a v případě potřeby léčba zaměřená na projevy onemocnění. 
 
Pokud  dítě  spolkne  větší  množství  přípravku  Bromhexin  8  Berlin-Chemie,  kontaktujte  ihned 
lékaře. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Bromhexin 8 Berlin-Chemie  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Jestliže zapomenete užít Bromhexin 8 Berlin-Chemie nebo užijete příliš malé množství, pokračujte 
v  užívání  přípravku  Bromhexin  8  Berlin-Chemie  v  předepsaném  čase  další  dávky  tak,  jak  je 
uvedeno v pokynech pro dávkování.  Jestliže jste přestal(a) užívat Bromhexin 8 Berlin-Chemie  
Prosím,  nepřerušujte  léčbu  přípravkem  Bromhexin  8  Berlin-Chemie  bez  konzultace  se  svým 
lékařem. V opačném případě by mohlo dojít ke zhoršení Vašeho onemocnění. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže se u Vás vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích účinků, ukončete užívání přípravku 
Bromhexin 8 Berlin-Chemie a je-li to možné, okamžitě vyhledejte svého lékaře.  Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 
- reakce z přecitlivělosti: kožní vyrážka; otok kůže a sliznice (angioedém); dechová tíseň; svědění; 
kopřivka (urtikaria) 
- horečka 
- nevolnost, bolest břicha, zvracení, průjem 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů) 
- anafylaktické reakce až šok (závažná forma reakce z přecitlivělosti) 
-  závažné  kožní  reakce  jako  je  Stevens-Johnsonův  syndrom  a  Lyellův  syndrom  ve  spojitosti  s 
použitím bromhexinu (viz také bod 2) 
  4/

Při  prvních  známkách  reakce  z  přecitlivělosti,  nebo  pokud  se  objeví  nové  změny  kůže  a  sliznic, 
přestaňte přípravek Bromhexin 8 Berlin-Chemie užívat a ihned vyhledejte lékaře.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5.  JAK BROMHEXIN 8 BERLIN-CHEMIE UCHOVÁVAT 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  Podmínky uchovávání 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co Bromhexin 8 Berlin-Chemie obsahuje 
Léčivou látkou je bromhexini hydrochloridum 8 mg v jedné obalené tabletě. 
Pomocnými látkami jsou:  
Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, 
sacharosa, uhličitan vápenatý, hydrát zásaditého uhličitanu hořečnatého, mastek, chinolinová žluť (E 
104), oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, povidon 25, tekutá glukosa (suchá), karnaubský vosk  Jak Bromhexin 8 Berlin-Chemie vypadá a co obsahuje toto balení 
Žluté až zelenožluté, na obou stranách mírně vypouklé obalené tablety, uvnitř téměř bílé 
Velikost balení: 25 nebo 50 obalených tablet 
Na trhu nemusejí být uvedeny všechny velikosti balení.  
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo 
 
Výrobce: 
Berlin-Chemie AG, 12489 Berlín, Německo  5/

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
28.8.2013   
6/

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 65 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poradíme - lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu BROMHEXIN BERLIN-CHEMIE

STREPFEN
Strepfen 8.75mg pas.24ks
Rychle a dlouhodobě uleví od zánětu a otoku v krku. Tlumí bolest v krku až na 3 hodiny. Obsahuj
197 Kč
skladem 47 ks
KALOBA 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Kaloba 20mg por.tbl.flm. 21x20mg
Kaloba 20 mg je fytofarmakum (rostlinný lék). Jeho účinnou látkou je vysušený extrakt z kořene
168 Kč
skladem 2 ks
KALOBA 20 MG/7,5 ML SIRUP
Kaloba 20mg/7.5ml sirup sir. 1x100ml
Přípravek se užívá k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje podávání antibiotik.Přípr
173 Kč
skladem 6 ks
ACC LONG
ACC Long 600mg tbl.eff.10
Šumivé tablety s vůní po ostružinách. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, kter
142 Kč
skladem 30 ks

Nedávno prohlížené produkty

Glucadent+ zubní pasta 95g
Glucadent+ zubní pasta 95g
Zubní pasta s kombinací laktátu hlinitého, beta-glukanu, esenciálních olejů a xylitolu je vhodn
85 Kč
skladem 7 ks
Koňská mast s konopím chladivá 250 ml
Koňská mast s konopím chladivá 250 ml
Koňská m. je bylinný balzám vyrobený z 25 druhů bylinných extraktů. Kombinuje účinky silic s př
205 Kč
skladem 1 ks
sleva
EUCERIN VOLUME-FILLER noční krém 50ml
Eucerin VOLUME-FILLER noční krém 50ml
Remodelační noční krém z řady EUCERIN Anti-age. Obnova objemu pleti. Krém obsahuje magnolol, ol
678 Kč
skladem 1 ks
Refresh Contacts oční kapky 15ml
Refresh Contacts oční kapky 15ml
!!!Poslední kusy, expirace 31.5.2024.!!! Refresh jsou oční kapky, jež nahrazují vlastní slzy a
184 Kč
skladem 1 ks