Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujících v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Prodávající se zavazuje, že data bude uchovávat výhradně on a že data nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za níže uvedených podmínek.

Kupující odesláním objednávky prodávájícímu vyslovuje souhlas s tím, aby údaje jím poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě objednávky, byly zpracovány prodávajícím, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu kupujícím.

Zpracováním osobních údajů kupujícího je správce oprávněn pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění závadného stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující je oprávněn žádat prodávajícího, aby osobní údaje, které mu poskytl, byly opraveny.