Mujlekarnik.cz > Volně prodejné léky > Pohybové ústrojí > Osteoporóza > Calcii Carbonici 0.5 tbl.MVM por.tbl.nob.50x0.5g

Calcii Carbonici 0.5 tbl.MVM por.tbl.nob.50x0.5g

CALCII CARBONICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA

Calcii Carbonici 0.5 tbl.MVM por.tbl.nob.50x0.5g

Přípravek je indikován k preventivnímu i terapeutickému použití při těchto stavech a poruchách: těhotenství a kojení, hojení fraktur, zmírnění traumatických stavů při nedostatečném přívodu vápníku. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 89775
skladem
Cena:
115 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek je indikován k preventivnímu i terapeutickému použití při těchto stavech a poruchách: těhotenství a kojení, hojení fraktur, zmírnění traumatických stavů při nedostatečném přívodu vápníku. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 2b k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.: sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELECalcii carbonici 0,5 tbl. Medicamentatablety
calcii carbonas
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Calcii carbonici 
0,5 tbl
  musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete
1.
Co je Calcii carbonici 0,5 tbl a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcii carbonici 0,5 tbl užívat 
3.
Jak se Calcii carbonici 0,5 tbl užívá 
4.
Možné nežádoucí účinky
5
Jak Calcii carbonici 0,5 tbl uchovávat 
6.
Další informace
1.CO JE CALCII CARBONICI 0,5 TBL A K ČEMU SE POUŽÍVÁCalcii carbonici 0,5 tbl je kalciový přípravek – doplňuje hladinu vápníku v organismu. 
Používá se k prevenci i léčbě hypokalcémie (nedostatku vápníku) při jeho nedostačujícím 
přívodu při těchto stavech a poruchách: těhotenství a kojení, hojení zlomenin a u starších osob 
jejich prevence (podávat s vitamínem D), eliminace traumat, dlouhodobá léčba kortikoidy, 
poruchy vápníkového metabolismu, alergické choroby vzniklé zejména v důsledku vrozené 
dispozice, jako např. atopický ekzém, tetanie – tj. zvýšená nervosvalová dráždivost (křeče), 
křivice (rachitis), měknutí kostí (osteomalácie), řídnutí kostí (osteoporóza), alergické otoky 
hrtanu a hltanu, chronická zánětlivá onemocnění, různé kožní choroby (dermatózy).
Přípravek mohou užívat dospělí, děti i mladiství.
2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CALCII 
CARBONICI 0,5 TBL UŽÍVAT Neužívejte přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl
-     jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku 
přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl.
-
jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v organismu (hyperkalcémii),
-
jestliže trpíte ledvinovou nedostatečností, 
-
jestliže máte ledvinové nebo žlučové kameny.
Zvláštní opatrnosti při použití Calcii carbonici 0,5 tbl je zapotřebí

Pacienti s achlorhydrií (nepřítomností kyseliny chlorovodíkové v žaludeční šťávě, bývá 
spojena s vleklým zánětem žaludku) by měli přípravek užívat mezi jídlem.
Při dlouhodobém užívání jsou nutné laboratorní kontroly vápníku v krvi a v moči.
Bez porady s lékařem neužívejte žádné přípravky obsahující vápník nebo vitamín D.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Perorální podávání vápníku (podání ústy) snižuje vstřebávání některých antibiotik, zejména 
tetracyklinu a vitamínů rozpustných v tucích (např. vitamín A a D). Při současném podávání 
těchto přípravků musíte zachovat tříhodinový odstup.
Vápník zesiluje účinek srdečních glykosidů např. digoxinu.
Neužívejte společně s preparáty fluoru, zejména fluoridem sodným. 
Vstřebávání vápníku z trávicí soustavy snižuje kyselina šťavelová, fytová a soli draslíku a 
sodíku.
Užívání přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl s jídlem a pitím
Tablety užívejte po jídle a zapijte dostatečným množstvím tekutiny, polykají se celé nebo 
rozdělené.  
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem  dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat na základě doporučení lékaře. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl
Přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, 
že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat.
3.JAK SE PŘÍPRAVEK CALCII CARBONICI 0,5 TBL UŽÍVÁ
Obvyklá dávka přípravku je pro dospělé 2 – 4 tablety denně při preventivním podávání, při 
léčebném lze dávkování zvýšit podle doporučení lékaře. 
Dětem se podává  – 1 tableta denně.
Bez porady s lékařem neužívejte (nepodávejte dětem) současně další přípravky obsahující 
minerály.
Tablety se polykají celé nebo rozdělené a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.
Preventivně bez doporučení lékaře se tablety užívají 7 – 10 dnů, pak je vhodné poradit se 
s lékařem o další léčbě.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl, než jste měl(a)
Předávkování  přípravkem  může  způsobit  příznaky,  jako  jsou  pocit  na  zvracení,  zvracení, 
bolest  břicha  nebo  zácpa.  Pokud  máte  podezření  na  předávkování,  vyhledejte  ihned  svého 
lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl nežádoucí účinky, 
které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, někdy se však mohou vyskytnout potíže jako zácpa, při 
dlouhodobém podávání vysokých dávek existuje možnost poškození ledvin. Při nadměrných 
dlouhodobých dávkách podávaných během těhotenství hrozí hyperkalcémie plodu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5.JAK PŘÍPRAVEK CALCII CARBONICI 0,5 TBL UCHOVÁVAT 
Uchovávejte při teplotě 10 až 25 °C. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na 
krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.
6.DALŠÍ INFORMACECo přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl obsahuje
-
Léčivou látkou je calcii carbonas (uhličitan vápenatý) 0,5 g v 1 tabletě
-
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, pšeničný škrob, želatina, mastek, 
magnesium-stearát
Jak přípravek Calcii carbonici 0,5 tbl vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé,  kulaté,  ploché  tablety  se  zkosenými  hranami,  o  průměru  asi  13  mm,  v blistrech  po  10 
tabletách. Balení obsahuje 50 nebo 100 tablet (5 nebo 10 blistrů) v krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova b, 140 78  Praha 4, Česká republika
Tel.:  +420 227 629 525
Fax:  +420 227 629 509
e-mail: info@glenmarkpharma.com

Výrobce: 
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění 
Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika
Tel.: +420 465 457 218
Fax: +420 465 457 457
e-mail: vyroby@glenmarkpharma.com
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci:
Česká republika
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Hvězdova b
140 78  Praha 4
Tel:  +420 227 629 525
e-mail:  info@glenmarkpharma.com
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 28.4.2010
Podrobné informacie o tomto léku jsou dostupné na internetové stránce www.sukl.cz

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 65 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poradíme - lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu CALCII CARBONICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA

ENZYCOL DNA tob.100+40
ENZYCOL tob.100+40
Enzycol je doplněk stravy vhodný pro osoby se zvýšenou hladinou kyseliny močové. Obsahuje uniká
558 Kč
skladem 6 ks
HYALAC-BOOST PharmaSuisse tbl.30
HYALAC-BOOST PharmaSuisse tbl.30
HYALAC-BOOST je doplněk stravy obsahující kolagen typu II (BioCell Collagen®) s vysokým obsahem
391 Kč
skladem
Koňská mast s rašelinou chladivá 250ml
Koňská mast s rašelinou chladivá 250ml
Koňská mast s rašelinou je vyrobena z pravé rašeliny a také bylinných extraktů. Tyto extrakty o
225 Kč
skladem 2 ks
GS Condro DIAMANT tbl.120
GS Condro DIAMANT tbl.120
Přípravek je vhodný pro všechny, kteří chtějí pečovat o svůj pohybový aparát – vazy, šlachy i k
773 Kč
skladem 2 ks

Nedávno prohlížené produkty

URIVAC cps.30
URIVAC cps.30
Přípravek Urivac® je bakteriální lyzát připravený speciální technologií z bakteriálních kmenů n
508 Kč
skladem 6 ks
Panthenose nosní sprej s aloe vera 20ml Dr.Müller
Panthenose nosní sprej s Aloe vera 20ml Dr.Müller
Panthenose nosní sprej s panthenolem jemně čistí nosní dutinu, snižuje tvorbu hlenů při rýmě a
103 Kč
skladem 1 ks
Dávkovač léků cestovní
Dávkovač léků OBZOR typ 02 týdenní bílý
Slouží k přehlednému uspořádání a spolehlivému dávkování léků či potravinových doplňků doma i n
89 Kč
skladem 2 ks
COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM
Coldrex Horký nápoj Citron med por.plv.sol.scc.10
Lék ve formě horkého nápoje proti chřipce a nachlazení. Snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy, k
239 Kč
skladem 2 ks