Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Co na bolest kloubů, svalů a zad > Mazání na klouby a svaly > Condrosulf 400mg cps.dur.60

Condrosulf 400mg cps.dur.60

CONDROSULF

Condrosulf 400mg cps.dur.60

Přípravek se užívá u degenerativních onemocnění kloubů zejména kolenního (gonartróza), kyčelního (koxartróza) a u artrózy kloubů prstů. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 14817
skladem 20 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena:
387 Kč 537 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek se užívá u degenerativních onemocnění kloubů zejména kolenního (gonartróza), kyčelního (koxartróza) a u artrózy kloubů prstů. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

                                        Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
CONDROSULF 400
Tvrdé tobolky 
(Chondroitini natrii sulfas)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek CONDROSULF 
400, tvrdé tobolky musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 týdnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo  všimnete-li si
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CONDROSULF 400, tvrdé
tobolky užívat
3. Jak se přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky uchovávat
6. Další informace
1.  CO  JE  PŘÍPRAVEK  CONDROSULF  400, TVRDÉ  TOBOLKY  A  K ČEMU  SE 
POUŽÍVÁTYP LÉČIVA (FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA)
Condrosulf 400 je specifické nesteroidní protizánětlivé  a protirevmatické léčivo.
Léčivou  látkou  přípravku  CONDROSULF  400,  tvrdé tobolky  je  chondroitinsulfát,  který    je 
jednou z hlavních součástí mezibuněčné hmoty chrupavky a má charakteristickou význačnou 
schopnost vázat ve tkáni vodu. Zabezpečuje tím mechanické a elastické vlastnosti chrupavky. 
Při  artrotických  degenerativních  procesech  dochází  ke  snižování  obsahu  chondroitinsulfátu 
v chrupavce působením specifických enzymů (lytických enzymů), které  vedou k degeneraci 
chrupavky.  Následkem  snížené  schopnosti  vázat  vodu  dochází  pak  k postupné  degeneraci 
chrupavky  a  ke  zhoršení  funkce  kloubu.  Chondroitinsulfát  potlačuje  aktivitu  enzymů,  které 
poškozují  chrupavku,  podporuje  látkovou  výměnu  v  chrupavce  a  zlepšuje  mechanicko-
elastické  vlastnosti  chrupavky. Podávání  přípravku  Condrosulf  400,  tvrdé  tobolky vede 
přívodem chondroitinsulfátu k obnovení metabolické rovnováhy základních buněčných složek 
chrupavky (chondrocytů).
Přípravek  Condrosulf  400,  tvrdé  tobolky    je  určen  k léčbě  degenerativních  onemocnění 
kloubů,  zejména  kolenního    (gonartrózy)  nebo  kyčelního (koxartrózy) mírného  až  středního 
stupně a artrózy kloubů prstů ruky. 

Osteoartróza  je  onemocnění,  které  způsobuje  bolesti  a  funkční  omezení  kloubů.   Typickým 
příznakem  osteoartrózy  kolene  je  námahová  bolest,  která  vzniká  při  chůzi  a  tzv.  startovací 
bolest (ranní a po klidu vznikající ztuhlost spojená s bolestivostí). V klidu se obtíže zmenšují. 
U osteoartrózy kyčle může bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke koleni nebo do křížové 
oblasti  zad.  Pacient  má  obtíže  se ohnout,  aby  si  zavázal  tkaničky,  oblékl  ponožky  apod. 
Zhoršuje se chůze, zvláště po schodech, pacient kulhá. Jestliže je charakter bolesti odlišný od 
typických příznaků uvedených výše, vyhledejte svého  lékaře. Pokud se vaše příznaky  zhorší 
nebo  se  nezlepší  do  3 týdnů,  vyhledejte svého  lékaře. Při  výskytu  klidových  bolestí  kloubů,  
otoku nebo zarudnutí kloubu, teploty či úbytku tělesné hmotnosti vyhledejte svého lékaře.
U artrózy kloubů prstů ruky a při artróze dalších kloubů se před zahájením léčby poraďte se 
svým lékařem. 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
CONDROSULF 400, TVRDÉ TOBOLKY UŽÍVATNeužívejte přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky:


jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku  přípravku
Condrosulf  400, tvrdé tobolky
Přípravek Condrosulf  400, tvrdé tobolky není určen pro děti a mladiství do 18 let.
Vzájemné působení  s dalšími léčivými přípravky
Dosud není známé vzájemné působení  (interakce) s jinými léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, 
které jsou dostupné bez  lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste přípravek  Condrosulf 400, tvrdé tobolky užívat. 
Řízení dopravních prostředků  a obsluha strojů:
Přípravek  Condrosulf  400,  tvrdé tobolky  neovlivňuje  schopnost    řídit  dopravní  prostředky 
nebo obsluhovat stroje.
Pokud  se  ovšem  cítíte  unavený/á  nebo  máte  bolesti  hlavy,  neměl/a  byste  tyto  činnosti 
vykonávat.
Důležité informace o některých složkách přípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky
Tento přípravek obsahuje 35 mg sodíku v jedné tobolce. Nutno vzít úvahu u pacientů na dietě 
s nízkým obsahem sodíku.
3.  JAK SE PŘÍPRAVEK CONDROSULF 400, tvrdé tobolky  UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Condrosulf 400 přesně podle pokynů této příbalové informace. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se užívá 
přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky následovně:
Zahajovací léčba po dobu 2 týdnů: 
2krát denně  2 tvrdé tobolky po 400 mg.
Udržovací léčba po dobu 2 až 3 měsíců: 

1krát denně 2 tvrdé tobolky po 400 mg. 
Po skončení kúry se doporučuje tříměsíční přestávka a případné opakování léčebné kúry.
V případě, že se během prvních tří týdnů užívání nedostaví alespoň částečný příznivý účinek 
(snížení bolestivosti kloubů, zlepšení funkce kloubů, zlepšení pohyblivosti) je třeba 
konzultovat další užívání přípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky s lékařem.
Přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky se užívá před, při nebo po jídle. Pacientům se 
zažívacími obtížemi se doporučuje užívání přípravku po jídle.Tobolky se užívají 
nerozkousané a zapijí se vodou.
Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku CONDROSULF 400, tvrdé tobolky, než jste 
měl(a):
Nejsou  známy  žádné  případy  náhodného  nebo  záměrného  předávkování.  Pokud  jste  užil/a 
více  přípravku  Condrosulf  400,  tvrdé tobolky  než  je  doporučeno,  měl/a  byste  informovat 
svého lékaře nebo lékárníka. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít CONDROSULF 400, tvrdé tobolky:
Zapomenete-li  užít  dávku,  nezdvojujte  následující  dávku,  abyste  doplnil(a)  vynechanou 
dávku. Pokračujte dále dle doporučeného podávání.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky nežádoucí 
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky  je obvykle dobře snášen, v ojedinělých případech se 
mohou objevit zažívací potíže (tlak v žaludku, pálení žáhy, nevolnost nebo nucení na 
zvracení), které obvykle nevedou k přerušení léčby. Alergické reakce (např. kožní vyrážky) se 
vyskytují velmi zřídka.
Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu 
lékaři.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK CONDROSULF 400, tvrdé tobolky UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se  nesmí  vyhazovat do odpadních  vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky obsahuje:
Léčivá látka: jedna tvrdá tobolka  obsahuje  chondroitini natrii sulfas 400 mg 
Pomocné látky: želatina, oxid titaničitý (E 171), idigokarmín (E 132), chinolínová žluť 
(E 104), magnesium-stearát (E 470 B).

Jak přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky vypadá a co obsahuje toto balení:
Lékovou formou přípravku jsou tvrdé želatinové tobolky, jejichž spodní část je modrá, vrchní 
část je  zelená a  uvnitř je bílý až téměř bílý prášek.
Velikost balení : 60, 180  tvrdých tobolek
Držitel rozhodnutí o registraci:
IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
Výrobce
IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika (www.ibi.cz),
vyrobeno ve spolupráci s IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švýcarsko;
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
18.2.2011

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 65 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poradíme - lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu CONDROSULF

Hemagel 5g
HemaGel 5g
Hydrofilní gel k ošetření povrchových poranění kůže jako jsou odřeniny, popáleniny, řezné rány
139 Kč
skladem 3 ks
AULIN
Aulin 30mg/g gel 100g
Aulin Gel obsahuje léčivou látku nimesulid, který patří do skupiny látek s protizánětlivými a b
199 Kč
skladem 6 ks
CONDROSULF
Condrosulf 400mg cps.dur.180(3x60)
Přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky je indikován k léčbě degenerativních nemocí kloubních,
1 180 Kč
skladem 2 ks
Neuromedic 60 tobolek
Neuromedic 60 tobolek
Komplexní doplněk stravy ideální při pocitech mravenčení, štípání a brnění končetin. Kyselina a
465 Kč
skladem 6 ks

Nedávno prohlížené produkty

URIVAC cps.30
URIVAC cps.30
Přípravek Urivac® je bakteriální lyzát připravený speciální technologií z bakteriálních kmenů n
508 Kč
skladem 6 ks
FERRUM PHOSPHORICUM DHU
Ferrum phosphoricum DHU D5-D30 tbl.nob.200
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Biochemické tablety podle Dr.
155 Kč
skladem 6 ks
Panthenose nosní sprej s aloe vera 20ml Dr.Müller
Panthenose nosní sprej s Aloe vera 20ml Dr.Müller
Panthenose nosní sprej s panthenolem jemně čistí nosní dutinu, snižuje tvorbu hlenů při rýmě a
103 Kč
skladem 1 ks
COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM
Coldrex Horký nápoj Citron med por.plv.sol.scc.10
Lék ve formě horkého nápoje proti chřipce a nachlazení. Snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy, k
239 Kč
skladem 3 ks