Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Nervy a spánek > Co na paměť a poruchy soustředění > Geratam 1200 tbl.obd.100x1200mg

Geratam 1200 tbl.obd.100x1200mg

GERATAM

Geratam 1200 tbl.obd.100x1200mg

Přípravek příznivě ovlivňuje funkci mozkových buněk v oblasti učení a paměti, bdělosti a vědomí jak zdravých lidí, tak i nemocných. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 11243
skladem 2 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena:
328 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek příznivě ovlivňuje funkci mozkových buněk v oblasti učení a paměti, bdělosti a vědomí jak zdravých lidí, tak i nemocných. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls, sukls, sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELEGERATAM 800 mgGERATAM 1200 mgNOOTROPIL 20% oral solution(Piracetamum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek musíte užívat pečlivě podle 
návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
-
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
V příbalové informaci naleznete
1.
Co je Geratam / Nootropil a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Geratam / Nootropil užívat
3.
Jak se Geratam / Nootropil užívá 
4.
Možné nežádoucí účinky
5
Jak Geratam / Nootropil uchovávat 
6.
Další informace
1.CO JE GERATAM / NOOTROPIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Geratam / Nootropil obsahuje léčivou látku piracetam. Tato látka přímým účinkem příznivě ovlivňuje 
funkci mozkových buněk v oblasti učení a paměti. U pacientů s nedostatečnými funkcemi centrálního 
nervového systému zvyšuje krátkodobé i dlouhodobé podávání piracetamu bdělost a zlepšuje poznávací 
schopnosti.
Bez porady s lékařem se Geratam / Nootropil používá u dospělých k léčbě psychoorganického 
syndromu. Psychoorganický syndrom je porucha mozkové činnosti, která se projevuje např. ztrátou
paměti, poruchou pozornosti a nedostatkem energie.
U následujících onemocnění se Geratam / Nootropil užívá pouze na doporučení lékaře:
 kortikální myoklonie (mimovolní záškuby jednotlivých svalů)
 vertigo (pocit, že se točíte Vy nebo Vaše okolí, závratě)
 prevence a léčba uzávěru cév u srpkovité anemie (onemocnění červených krvinek).
Děti
Geratam / Nootropil se podává dětem pouze na doporučení lékaře k:
 usnadnění učení a zlepšení paměťových funkcí u vývojové dyslexie (porucha, při níž má dítě poruchy 
řeči a problémy se čtením, které nejsou výrazem postižení inteligence)
 prevence a léčba uzávěru cév u  srpkovité anemie (onemocnění červených krvinek).
Geratam / Nootropil může být podáván dospělým, mladistvým a dětem školního věku.
2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GERATAM / 
NOOTROPIL UŽÍVATNeužívejte Geratam / Nootropil


- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
- v případě krvácení do mozku
- v konečném stádiu onemocnění ledvin
- v předškolním věku.
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Geratam / Nootropil je zapotřebí
Jestliže máte onemocnění ledvin, prosím poraďte se s lékařem před zahájením léčby. V případě potřeby 
budete užívat sníženou dávku přípravku.
Geratam / Nootropil ovlivňuje krevní srážlivost. Poraďte se s lékařem před zahájením užívání tohoto 
přípravku, pokud se Vás týká některý z těchto stavů:
− trpíte závažným krvácením 
− máte zvýšené riziko krvácení – např. vřed trávicího ústrojí
− v minulosti jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku
− máte poruchu krevní srážlivosti
− musíte podstoupit chirurgický výkon včetně zubního zákroku
− užíváte léky zabraňující srážlivosti krve (tzv. antikoagulancia nebo antiagregační přípravky), 
např. kyselinu acetylsalicylovou v nízkých dávkách
− jestliže trpíte vzácným dědičným onemocněním mozku - Huntingtonova nemoc.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 Byl zaznamenán případ vzájemného ovlivnění účinku piracetamu a účinku současně podávaného 
přípravku s hormony štítné žlázy (T3 a T4), při kterém byly pozorovány příznaky zmatenosti, 
podrážděnosti a poruchy spánku.
 Současné užívání antikoagulancia acenokumarolu (lék zabraňující srážení krve) vedlo k zesílení jeho 
účinku.
Užívání přípravku s jídlem a pitím
Piracetam ve formě tablet nebo perorálního roztoku můžete užívat současně s jídlem i bez jídla.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
Geratam / Nootropil by neměl být v průběhu těhotenství užíván, pokud to není nezbytně nutné. 
O vhodnosti užívání přípravku v těhotenství musí rozhodnout lékař.
Piracetam se vylučuje do mateřského mléka. Proto by Geratam / Nootropil neměl být užíván kojícími 
ženami. O vhodnosti užívání přípravku při kojení musí rozhodnout lékař.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem k nežádoucím účinkům, které byly pozorovány po podání přípravku, nelze vyloučit možnost 
ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud u sebe 
pozorujete snížení pozornosti a schopnosti reakce, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje. 
Důležité informace o některých složkách přípravku
Nootropil 20% oral solution, perorální roztok, obsahuje parabeny, které mohou způsobit alergické 
reakce (pravděpodobně opožděné) a glycerol, který může způsobit bolest hlavy, podráždění žaludku a 
průjem. Dále obsahuje asi 3,5 mmol sodíku (odpovídá 80,5 mg sodíku) na 24 g piracetamu. 
Geratam 800 mg a Geratam 1200 mg tablety obsahují asi 2 mmol (odpovídá 46 mg) sodíku na 24 g 
piracetamu. 
Obsah sodíku je třeba vzít do úvahy, pokud jste na dietě s nízkým obsahem sodíku.
3. JAK SE GERATAM / NOOTROPIL UŽÍVÁJak a kdy budete užívat Geratam / Nootropil
Bez porady s lékařem se Geratam / Nootropil může užívat u dospělých k léčbě psychoorganického 
syndromu. Pokud jste od Vašeho lékaře nedostal(a) odlišné pokyny k užívání přípravku, vždy užívejte 

přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Tablety se polykají a zapíjejí sklenicí vody. 
Léčba psychoorganického syndromu u dospělých
Obvyklá denní dávka piracetamu je 2,4-4,8 g. Tato denní dávka odpovídá následujícímu dávkování:
Geratam 800 mg, tablety: Užívají se 1,5- 3 tablety 2x denně nebo 1-2 tablety 3x denně. Neužívejte více 
než 6 tablet za den. 
Geratam 1200 mg, tablety: Jednotlivá dávka je 1-2 tablety. Tuto jednotlivou dávku užívejte 2x denně. 
Neužívejte více než 4 tablety za den. 
Nootropil 20% oral solution, perorální roztok: Užívá se 6-12 ml 2x denně nebo 4-8 ml 3x denně.
Neužívejte více než 24 ml roztoku za den. 
V následujících indikacích se Geratam / Nootropil užívá pouze po poradě s lékařem. Vždy užívejte 
přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. 
Dávkování a délku léčby určí lékař.
Kortikální myoklonie (mimovolní záškuby jednotlivých svalů)
Dávkování stanovuje lékař u každého pacienta individuálně. Denní dávka je na začátku léčby zpravidla 
7,2 g piracetamu, tj. 9 tablet přípravku Geratam 800 mg nebo 6 tablet přípravku Geratam 1200 mg 
nebo 36 ml přípravku Nootropil 20% oral solution; tato denní dávka se užívá rozdělená do 2-3 dávek. 
Denní dávka Vám bude lékařem postupně zvyšována (každé tři až čtyři dni) až do celkové denní dávky 
24 g, která se opět užívá rozdělená do 2-3 dávek (tj. užívá se 12 g piracetamu 2x denně nebo 8 g 
piracetamu 3x denně). V případě akutních příhod Vám lékař dávku upraví.
Geratam / Nootropil je třeba užívat, dokud přetrvávají příznaky Vašeho onemocnění.
Vertigo (závratě)
Doporučená denní dávka piracetamu je v rozsahu 2,4-4,8 g denně, tj. 3-6 tablet přípravku Geratam
800 mg nebo 2-4 tablety přípravku Geratam 1200 mg nebo 12-24 ml přípravku Nootropil 20% oral 
solution. Denní dávka se užívá rozdělená do dvou až tří dávek.
Srpkovitá anemie
Preventivní dávka je 160 mg/kg/den rozděleně ve 4 dílčích dávkách. Přesné dávkování určí Váš lékař. 
Toto preventivní podávání u srpkovité anemie musí být trvalé.
Podávání piracetamu dětem s indikací srpkovité anemie je doporučeno ve stejných dávkách jako pro 
dospělé.
Děti školního věku u vývojové dyslexie
Doporučená dávka u dětí školního věku a dospívajících je 3,2 g piracetamu denně, tj. 2 tablety 
přípravku Geratam 800 mg 2x denně (ráno a večer) nebo 8 ml přípravku Nootropil 20% oral solution 
2x denně, obvykle po celou dobu školního roku.
Pokud trpíte onemocněním ledvin, přípravek užívejte pouze na doporučení lékaře. Lékař Vám může 
předepsat jinou dávku.
Délka léčby
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 8 týdnů. Jestliže se do 4 týdnů příznaky onemocnění 
nezlepší nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte 
se o dalším užívání přípravku s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku, než jste měl(a), informujte prosím svého 
lékaře nebo lékárníka, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léčivé látky může mít i Geratam / Nootropil nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků je určena takto: 
časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100), méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000), vzácné 
(postihují 1 až 10 pacientů z 10 000), velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000).
Časté: nervozita, hyperkineze (zvýšená pohybová aktivita), zvýšení tělesné hmotnosti
Méně časté: deprese, ospalost, tělesná slabost
Není známo: krvácivé poruchy, anafylaktoidní reakce (závažné alergické reakce), přecitlivělost, neklid, 
úzkost, zmatenost, halucinace, porucha koordinace pohybů, poruchy rovnováhy, zhoršení epilepsie, 
bolesti hlavy, nespavost, závratě, bolesti břicha, bolesti nadbřišku, průjem, nevolnost, zvracení, 
angioedém (otok na různých místech organismu), záněty kůže, svědění, kopřivka.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.
5. JAK GERATAM / NOOTROPIL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Tyto léčivé přípravky nevyžadují žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravky neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a vnitřním obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
6. DALŠÍ INFORMACECo Geratam / Nootropil obsahuje
GERATAM 800 mg:
Léčivá látka: Piracetamum 800 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocné látky: Makrogol 6000, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, sodná sůl 
kroskarmelosy, potahová soustava opadry Y-1-7000 bílá, potahová soustava opadry OY-S-29019 
bezbarvá.
GERATAM 1200 mg:
Léčivá látka: Piracetamum 1200 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocné látky:Makrogol 6000, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, sodná sůl 
kroskarmelosy, potahová soustava opadry Y-1-7000 bílá, potahová soustava opadry OY-S-29019 
bezbarvá.
NOOTROPIL 20% oral solution:
Léčivá látka:Piracetamum 0,2 g v 1 ml perorálního roztoku.
Pomocné látky:Glycerol 85%, dihydrát sodné soli sacharinu, trihydrát octanu sodného, methylparaben, 
propylparaben, meruňkové aroma, karamelové aroma, kyselina octová 99%, čištěná voda.
Jak Geratam / Nootropil vypadá a co obsahuje balení
Geratam 800 mg: bikonvexní, bílé, oválné potahované tablety, 8x19 mm, dělené po obou stranách 
tablety půlicí rýhou, na jedné straně označené vyraženým N/N. Tabletu lze dělit na 
dvě stejné poloviny. 
Al/PVC blistr, krabička.
Velikost balení: 60 a 100 potahovaných tablet.

Geratam 1200 mg: bikonvexní, bílé, oválné potahované tablety, 9x21 mm, dělené po obou stranách 
tablety půlicí rýhou, na jedné straně označené vyraženým N/N. Tabletu lze dělit na 
dvě stejné poloviny. 
Al/PVC blistr, krabička.
Velikost balení: 20, 60 a 100 potahovaných tablet.
Nootropil 20% oral solution: čirý bezbarvý roztok charakteristické vůně a chuti.
Lékovka  z hnědého  skla  uzavřená  PP  šroubovacím  uzávěrem  s PE  vnitřní  částí  na  styku  s roztokem 
s LDPE pojistným kroužkem, odměrka, krabička.
Velikost balení: 125 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
UCB Pharma SA, Brusel, Belgie
Výrobce Geratam 800 mg a Geratam 1200 mg
UCB Pharma SA, Braine l´Alleud, Belgie
Výrobce Nootropil 20% oral solution
NextPharma SAS, Limay, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 18.5.2011

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 65 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poradíme - lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu GERATAM

TEBOKAN
Tebokan 120mg por.tbl.flm. 30x120mg
Obsahuje Ginkgonis extr.siccum raf.et quantificatum 35-67:1, extrahováno acetonem 60% m/m, extr
271 Kč
skladem 56 ks
Vitar Ginkgo biloba 60mg+DMAE+vit.B6 EKO cps.60
Vitar Ginkgo biloba 60mg+DMAE+vit.B6 EKO cps.60
Veganské kapsle s vysokou dávkou extraktu z ginkgo biloby 60 mg a kombinací látek ženš
130 Kč
skladem 2 ks
Walmark GinkoPrim MAX tbl.90+30 Promo 2023
Walmark GinkoPrim MAX tbl.90+30 Promo 2023
Vysoce kvalitní extrakt ginkgo biloby pro lepší mozkovou aktivitu obohacený o DMAE a magnesium.
428 Kč
skladem 5 ks
Bioaktivní Biloba tbl.60 (Bio-Biloba tbl.60)
Bioaktivní Biloba tbl.60
Ginkgo biloba pomáhá udržovat dobré kognitivní funkce (paměť, soustředění) a správný krevní obě
697 Kč
skladem 1 ks

Nedávno prohlížené produkty

Koňská mast s konopím chladivá 250 ml
Koňská mast s konopím chladivá 250 ml
Koňská m. je bylinný balzám vyrobený z 25 druhů bylinných extraktů. Kombinuje účinky silic s př
205 Kč
skladem 1 ks
Refresh Contacts oční kapky 15ml
Refresh Contacts oční kapky 15ml
!!!Poslední kusy, expirace 31.5.2024.!!! Refresh jsou oční kapky, jež nahrazují vlastní slzy a
187 Kč
skladem 1 ks
TOPVET Mandlový pleťový olej 100ml
TOPVET Mandlový pleťový olej 100ml
Mandlový kosmetický olej vhodný zejména na suchou kůži se sklony k olupování, svědění a praskán
196 Kč
skladem 1 ks
LA ROCHE Fyziolog.zklidň.tonikum 200ml 17169751
LA ROCHE-POSAY PHYSIO Čisticí tonikum 200ml
Fyziologický čistící roztok. Tonizuje a zklidňuje všechny typy citlivé pleti. Udržuje fyziologi
496 Kč
skladem 3 ks