Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Křeče končetin > Gingio tablety por.tbl.flm.100x40mg

Gingio tablety por.tbl.flm.100x40mg

GINGIO 35%

Gingio tablety por.tbl.flm.100x40mg

Přípravek Gingio tablety je určen k léčbě příznaků při některých poruchách prokrvení mozku a končetin. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 122188
skladem
Cena: 306 Kč
199 Kč 306 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek Gingio tablety je určen k léčbě příznaků při některých poruchách prokrvení mozku a končetin. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták


sp.zn.sukls 
 Příbalová informace: informace pro uživatele  GINGIO TABLETY 
potahované tablety 
Ginkgo bilobae extractum siccum normatum 


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,   
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy  užívejte  tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého  
lékaře  nebo lékárníka.  
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo  
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.
- Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 Co naleznete v této příbalové informaci

1.  Co je přípravek Gingio tablety a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gingio tablety  užívat   
3.  Jak se přípravek Gingio tablety  užívá   
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Gingio tablety uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Gingio tablety a k čemu se používá  Gingio  tablety  je  fytofarmakum,  lék  vyvolávající  rozšíření  cév,  antidementivum  (lék  proti  úbytku 
duševních  funkcí  a  schopností),  nootropikum  (lék  zlepšující  funkci  mozku  a  jeho  metabolismus)  v 
potahovaných tabletách k perorálnímu podání. 
Přípravek  Gingio  tablety  je  určen  k  léčbě  příznaků  při  některých  poruchách  prokrvení  mozku  a 
končetin. 
Přípravek se používá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí, jako jsou poruchy paměti, 
snížená schopnost soustředění, deprese, závratě, hučení v uších a bolesti hlavy, které vedou ke snížení 
duševních schopností jedince. Užívání přípravku vede k jejich celkovému zlepšení. 
Přípravek  je  určen  především  pro  pacienty,  jejichž  poruchy  jsou  vyvolány  degenerativními  nebo 
cévními změnami anebo kombinací obou forem. 
Dále  lze  na doporučení  lékaře  přípravek  použít  při  zužování  končetinových  tepen  (při  tzv.  periferní 
arteriální  okluzívní  chorobě  periferních  artérií),  a  to  ve  stadiu  I  až  II  podle  Fontaina  (se  střídavými 
stavy  kulhání  pro  bolest  v  nohou  po  ujití  určité  vzdálenosti).  V  těchto  případech  spolu  s  fyzikální 
terapií,  zejména  s  tréninkem  chůze,  přípravek  může  prodloužit  délku  trasy,  kterou  pacient  ujde  bez 
bolesti. 
Stránka 1 z 5
Dále je přípravek možno užívat při závratích, hučení v uších, ať již cévního původu nebo vyvolaných 
změnami ve vyšším věku. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gingio tablety užívat   Neužívejte přípravek Gingio tablety
- Přípravek  Gingio  tablety  nesmíte  užívat,  pokud  je  Vám  známo,  že  trpíte  přecitlivělostí  vůči 
výtažku z jinanu anebo vůči kterékoli jiné složce přípravku. 
- Přípravek neužívejte v těhotenství. Upozornění a opatření  

Před  užitím přípravku Gingio tablety  se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.  
Depresivní  rozlady  anebo  častý  výskyt  závratí  a  hučení  v  uších  jsou  poruchy  zásadně  vyžadující 
objasnění  příčiny.  Přípravek  Gingio  tablety  je  určen  především  pro  pacienty  s příznaky  poruch 
degenerativního nebo cévního původu. 
Jestliže poruchy paměti, poruchy schopnosti soustředění anebo bolesti hlavy přetrvávají déle než tři 
měsíce  i  přesto,  že  užíváte  přípravek  Gingio  tablety  předepsaným  způsobem,  poraďte  se,  prosím, 
určitě se svým lékařem o dalším postupu; potíže by totiž mohly být způsobeny jiným onemocněním, 
vyžadujícím zvláštní diagnózu a léčbu. 
Jestliže  léčba  Vašeho  onemocnění  trvá  již  3  měsíce,  lékař  zkontroluje,  zda  je  pokračování  v  léčbě 
přípravkem Gingio tablety vhodné. 
Přípravek není vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku. 
Jakmile  by  se  objevily  kožní  vyrážky,  trávicí  obtíže  (nechutenství,  zvracení,  průjmy,  zácpa)  anebo 
trvalé bolesti hlavy, musíte se poradit se svým lékařem o dalším postupu. 
Dále se musíte okamžitě poradit s lékařem, jestliže se Vám prudce zhorší sluch.   Při patologicky zesíleném sklonu ke krvácení (krvácivé stavy) a při současné léčbě antikoagulancii se 
tento léčivý přípravek smí používat pouze po poradě s lékařem.   Jelikož existují ojedinělé důkazy, že přípravky obsahující jinan by mohly zesilovat sklon ke krvácení, 
musí se jako bezpečnostní opatření tento přípravek před chirurgickým zákrokem vysadit. Pokud 
užíváte extrakty z listů Ginkgo biloba, informujte prosím včas svého lékaře, aby mohl přijmout další 
rozhodnutí.   O použití těchto přípravků u dětí a dospívajících není k dispozici dostatek studií. Přípravky se proto 
nemají používat u dětí a dospívajících mladších než 18 let. 

  Pokud víte, že trpíte záchvaty křečí (epilepsií), poraďte se předtím, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat se svým lékařem. 
Lékaře musíte upozornit, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči některé složce přípravku. 

Děti   
Dětem  mladším  než  18  let  se  přípravek  Gingio  tablety  nepodává,  protože  v  této  věkové  skupině 
neexistuje dostatek zkušeností. 
Starší pacienti mohou přípravek užívat stejně jako pacienti středního věku. 
Stránka 2 z 5

Další léčivé přípravky a přípravek Gingio tablety

Informujte svého lékaře nebo lékárníka  o všech lécích, které  užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a)  nebo které možná budete užívat. 
Účinky  přípravku  Gingio  tablety  a  účinky  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  vzájemně 
ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo 
které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s užíváním přípravku 
Gingio tablety užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem. 
Konkrétní případy interakcí dosud nebyly popsány. 

Těhotenství  a  kojení   

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Jelikož existují ojedinělé důkazy, že přípravky obsahující jinan mohou zvyšovat sklon ke krvácení, 
nesmí se tento léčivý přípravek užívat v těhotenství. 

Tento léčivý přípravek se nesmí kvůli nedostatku studií užívat během kojení. 
Není známo, zda známé složky extraktu přestupují do mateřského mléka. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Gingio tablety nemá nepříznivý vliv na schopnost vykonávat tyto činnosti. 

3. Jak se přípravek Gingio tablety užívá  Vždy užívejte  tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, dodržujte, prosím, tento návod k použití  - jinak Vám přípravek 
Gingio tablety nepřinese plný prospěch! 
Dávkování při léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí (poruchy paměti, snížená schopnost 
soustředění,  deprese,  závratě,  hučení  v  uších  a  bolesti  hlavy,  které  vedou  ke  snížení  duševních 
schopností jedince): 
-  užívá  se  3krát  denně  1-2  potahované  tablety  přípravku  Gingio  tablety  (120  až  240  mg  suchého 
extraktu denně, rozděleno do tří jednotlivých dávek). 
Dávkování k prodloužení délky trasy bezbolestné chůze při zužování končetinových tepen:  
-  užívá  se  2krát  denně  1,5-2  potahované  tablety  přípravku  Gingio  tablety  (120  až  160  mg  suchého 
extraktu denně, rozděleno do dvou jednotlivých dávek). 
K léčbě závratí a hučení v uších cévního původu nebo vyvolaných změnami ve vyšším věku: 
-  užívá  se  2krát  denně  1,5-2  potahované  tablety  přípravku  Gingio  tablety  (120  až  160  mg  suchého 
extraktu denně, rozděleno do dvou jednotlivých dávek). 
Jak a kdy máte užívat přípravek Gingio tablety? 
Potahované tablety se polykají nerozkousané, společně s malým množstvím tekutiny. 
Přípravek se užívá v pravidelnou denní dobu po jídle. 
Stránka 3 z 5
Pro půlení tabletu položte na tvrdou podložku zářezem vzhůru a mírně na ni přitlačte palcem. 
Jak dlouho máte přípravek Gingio tablety užívat? 
Při chronických poruchách mozkových funkcí by léčba měla obvykle trvat nejméně 8 týdnů. 
Pro zlepšení chůze při poruše tepenného prokrvení končetin musí léčba trvat nejméně 6 týdnů. 
Při léčbě závrati a hučení v uších léčba delší než 6 až 8 týdnů již nepřináší další prospěch. 
Použití u dětí a dospívajících 
Extrakty z listů Ginkgo biloba nejsou určeny k podávání osobám mladším 18 let věku. Jestliže jste  užil(a) více přípravku Gingio tablety, než jste měl(a)
Příznaky předávkování výtažkem z jinanu dvoulaločného dosud nebyly popsány; mohly by se objevit 
příznaky uvedené níže jako nežádoucí účinky. 
Specifická antidota při intoxikaci nejsou známa. Léčba bude záviset na klinickém obrazu. 
Pokud jste užil(a) větší dávku než je doporučeno nebo než lékař předepsal, anebo pokud lék omylem 
požilo dítě, poraďte se, prosím, s lékařem o dalším postupu. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gingio tablety 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou  dávku. Užijte až další obvyklou 
dávku v obvyklou dobu. 

4. Možné nežádoucí účinky  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Přípravek  Gingio  tablety  se  obvykle  dobře  snáší,  někdy  se  však  mohou  objevit  určité  nežádoucí 
účinky. 

Ohledně četnosti nežádoucích účinků během užívání léčivých přípravků s obsahem Ginkgo biloba 
nelze dát žádné určité informace, protože tyto nežádoucí účinky jsou známy z ojedinělých hlášení 
pacientů, lékařů nebo lékárníků. 

Podle těchto hlášení se během užívání tohoto léčivého přípravku mohou objevit následující nežádoucí 
účinky: 
-  Může se objevit krvácení postihující jednotlivé orgány, zejména pokud se současně užívají 
antikoagulancia, jako je warfarin a jeho deriváty, klopidogrel, kyselina acetylsalicylová nebo jiná 
nesteroidní antirevmatika. U hypersenzitivních pacientů se mohou objevit těžké hypersenzitivní 
reakce (alergický šok); navíc se mohou objevit alergické kožní reakce (zarudnutí kůže, otok kůže, 
svědění). Postihne-li Vás některý z nežádoucích účinků uvedených výše,  GGinkgo biloba znovu neužívejte a 
bezodkladně  se  poraďte  se  svým  lékařem,  který  rozhodne  o  závažnosti  a  případných  nezbytných 
testech.  Dále  se  mohou  objevit  mírné  gastrointestinální  obtíže,  bolesti  hlavy,  závratě/točení  hlavy 
nebo zesílení již existujícího vertiga/točení hlavy. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků stane závažným nebo pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí 
účinky neuvedené v této příbalové informaci, informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 
Stránka 4 z 5
Ojediněle byl pozorován výskyt krvácení při dlouhodobém užívání. Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V*. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

5. Jak  přípravek Gingio tablety uchovávat  Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

6. Obsah balení a další informace  
Co přípravek Gingio tablety obsahuje 

Léčivou látkou je výtažek z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba). 
1 potahovaná tableta obsahuje: 
Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 - 67:1), 
 extrahováno acetonem 60% (V/V) 40 mg 
 Pomocnými  látkami  jsou:  mikrokrystalická  celulosa,  monohydrát  laktosy,  sirup  tekuté  glukosy, 
makrogol  4000,  magnesium-stearát,  kukuřičný  škrob,  hypromelosa,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu 
(typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172). 

Jak přípravek Gingio tablety vypadá a co obsahuje toto balení 
30, 50, 60, 90, 100 a 120 potahovaných tablet. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika 

Výrobce 

Salutas Pharma GmbH, D-39179 Barleben, Německo 
LEK S.A., Domaniewska str. 50C, 02-672, Varšava, Polsko 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována :  3.7.2013 

Stránka 5 z 5

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 65 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu GINGIO

REPARIL N 45%
Reparil-Gel N 10mg/g+50mg/g gel 100g I
Přípravek obsahuje léčivé látky escin a diethylamin salicylát. Lokálním působením těchto látek
252 Kč
138 Kč
skladem 1 ks}
DIOZEN 23%
Diozen 500mg tbl.flm.120
Léčba příznaků a projevů chronické žilní insuficience dolních končetin. Léčba akutní ataky hemo
386 Kč
299 Kč
skladem 1 ks}
GS Probio Glukan cps.60 ČR/SK 6%
GS Probio Glukan cps.60 ČR/SK
Jedinečná kombinace probiotik a přírodního betaglukanu. S vitaminem D3 a selenem. Pro podporu i
554 Kč
518 Kč
skladem 5 ks}
Imunoglukan P4H ACUTE! 100ml
Imunoglukan P4H ACUTE! 100ml
Tekutý doplněk stravy na podporu imunitního systému a dýchacích cest. Pro krátkodobé použití. O
277 Kč
274 Kč
skladem 1 ks}

Nedávno prohlížené produkty

Vitamin C 1000 mg Generica tbl. eff. 20 10%
Vitamin C 1000 mg Generica tbl. eff. 20
Doplněk stravy s obsahem vitamínu C, se sladidly. Jednoduchý způsob podání formou šumivých tabl
100 Kč
90 Kč
skladem 1 ks}
Rychloobvaz COSMOS Sport 6cmx0.5m
COSMOS náplasti Na sport 60x100mm 5ks
Ochrana a antisepse malých poranění. Přilnavá náplast z netkaného textilu na citlivou pokožku.
55 Kč
54 Kč
skladem 1 ks}
Mumiyo tabulettae extractum 10x0.2g
Mumiyo tabulettae extractum Dr.DROZEN 2.87g=10tbl
Doplněk stravy s podpůrnými účinky na zvýšení odolnosti a celkové životaschopnosti, cílenou výž
46 Kč
skladem 2 ks}
Capissan FORTE jemný šampon proti vším 200ml
Capissan FORTE jemný šampon při výskytu vší 200ml
Pro zvýšenou hygienu při výskytu vší. Denní užití přípravku navodí účinnou koncentraci všech úč
330 Kč
skladem 1 ks}