Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Co na bolest v krku > Jox spr.1x30ml

Jox spr.1x30ml

JOX

Jox spr.1x30ml

Přípravek je určen na lehčí onemocnění sliznice dutiny ústní, jazyka, hltanu a mandlí a jako doplňková léčba při angíně apod. Čtěte podrobně příbalový leták.
Kód: 1674
skladem 48 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena:
121 Kč 169 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek je určen na lehčí onemocnění sliznice dutiny ústní, jazyka, hltanu a mandlí a jako doplňková léčba při angíně apod. Čtěte podrobně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

sp.zn.sukls 
 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  
 Jox orální sprej koncentrát pro přípravu kloktadla 
povidonum iodinatum, allantoinum 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Jox musíte užívat pečlivě podle 
návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.  
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete:  
1.  Co je Jox a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Jox užívat  
3.  Jak se Jox užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak Jox uchovávat  
6.  Další informace 
1. CO JE JOX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Hlavní léčivou látkou je jodovaný povidon. Tato látka uvolňuje při kontaktu s kůží a se sliznicemi jód, 
který  ničí  řadu  choroboplodných  zárodků  (baktérie,  plísně,  některé  viry)  a  proto  je  Jox  vhodný 
k dezinfekci dutiny ústní a hltanu. Dále Jox  obsahuje allantoin, který působí protizánětlivě. 
 
Bez  porady  s  lékařem  můžete  Jox  používat  pouze  u  lehčích  onemocnění  sliznice  dutiny  ústní  (afty 
apod.), jazyka, hltanu a mandlí. 
Jox  se  používá  jako  doplňková  léčba  při  zánětlivých  a  infekčních  onemocněních  v  dutině  ústní 
a hltanu – angína, zánět hltanu, zánět mandlí, současný zánět hltanu a mandlí, zánět jazyka a afty, při 
chirurgických  výkonech  v  dýchacích  a  polykacích  cestách,  při  prvních  příznacích  chřipkových 
onemocnění (škrábání v krku) a k předcházení infekcí v dutině ústní u pacientů léčených cytostatiky 
a po ozáření. Dále se používá u angín, vyvolaných streptokoky, a to jako podpůrná léčba při současné 
léčbě antibiotiky. Vhodnost použití přípravku Jox u těchto stavů určí Váš lékař. 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE JOX UŽÍVAT 
Neužívejte Jox 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jód nebo na kteroukoli další složku přípravku Jox. 
- při zvýšené funkci štítné žlázy 
- při srdeční nedostatečnosti 
- 2 týdny před a po plánovaném vyšetření nebo léčbě radioaktivním jódem 
- při závažné poruše funkce ledvin 
- v těhotenství 
- jestliže kojíte 
- ve formě orálního spreje u dětí do 8 let, ve formě koncentrátu pro přípravu kloktadla u dětí do 
6 let 
Stránka 1 z 4 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Jox je zapotřebí 
- u zánětu hrtanu, který se projevuje především chrapotem, sípáním a štěkavým kašlem. V tomto 
případě užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře. 
- u  pacientů  s nedostatečnou  funkcí  jater.  V tomto  případě  užívejte  přípravek  pouze  na 
doporučení lékaře. 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Účinky přípravku Jox a účinky jiných současně používaných léků k místnímu použití v dutině ústní 
a hltanu se mohou navzájem ovlivňovat. 
Jox se nesmí používat současně s jinými léky k dezinfekci dutiny ústní a hltanu, zejména s peroxidem 
vodíku. 
 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Těhotenství a kojení 
Přípravek Jox se nesmí podávát v těhotenství a při kojení. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá vliv na schopnost obsluhovat stroje a řídit dopravní prostředky. 
Důležité informace o některých složkách přípravku Jox 
Přípravek obsahuje 18,6 % ethanolu. 
Přípravek obsahuje 0,44 mg sodíku v 1 ml. 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK JOX POUŽÍVÁ 
Koncentrát pro přípravu kloktadla mohou používat děti od 6 let i mladiství a dospělí. 
Orální sprej mohou používat děti starší 8 let i mladiství a dospělí. 
Dětem od 6 do 12 let je vždy možno Jox podávat pouze na doporučení lékaře. 
Sprej lze použít u dětí od 8 let pouze tehdy, pokud se nebrání cizímu předmětu (aplikátoru) v ústech 
a pokud jsou schopny spolupráce, t.j. jsou schopny zadržet dech a nepolykat při vstřikování přípravku. 
 
Orální sprej 
Dospělí a děti od 8 let: 
Dávkování  určí lékař.  Obvykle  se  používá  (aplikuje) 2  až  4krát  denně,  v  případě  potřeby  a  dobrém 
léčebném  efektu  možno  aplikovat  i  častěji  (po  4  hodinách)  až  3  vstřiky  vpravo  i  vlevo,  maximálně 
však 6krát denně. Mezi jednotlivými aplikacemi musí být časový odstup nejméně 4 hodiny.  
Při použití spreje chraňte oči! 
 
Stránka 2 z 4 


Návod k použití: 
Produkt 
je 
dávkován 
z lékovky 
mechanickým 
rozprašovačem a aplikátorem (viz obrázek A1) 
1.  Zkontrolujte celistvost aplikátoru. V případě, že je 
aplikátor jakkoliv poškozen nelze jej používat. 
2.  Sejměte 
ochranný 
kryt 
z mechanického 
rozprašovače.  3.  Nasaďte aplikátor na lahvičku (viz obrázek A2). 
4.  Stiskněte  asi  2  až  3x  než  se  roztok  nasaje  do 
rozprašovače a po stisku začne vystřikovat. 
5.  Vložte  konec  aplikátoru  do  úst  a  při  zadrženém 
dechu  2x  stiskněte  tlačítko  aplikátoru  tak,  aby 
jedna  dávka  směřovala  vpravo  a  jedna  vlevo. 
Sprej při užití držte svisle.   
Rozprášený roztok se nevdechuje ani nepolyká! Ústní aplikátor před použitím omyjte horkou vodou 
a vždy zkontrolujte celistvost aplikátoru. Jakkoliv poškozený aplikátor nelze používat. 
 
Koncentrát pro přípravu kloktadla 
Dospělí a děti od 6 let: 
Po naředění vodou v poměru 1:20 nebo 1:40 (tj. 2,5 až 5 ml podle přiložené odměrky nebo  až 1 
čajovou lžičku do 100 ml vody) se ústa vyplachují nebo se zředěným roztokem kloktá. Dávkování určí 
lékař. Obvykle se výplachy nebo kloktání provádí 2 - 4krát denně, a to vždy s odstupem min. 4 hodin 
od předchozí aplikace. Maximálně je možno výplachy provádět 6krát denně. Roztok nepolykejte. 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Jox, než jste měl(a) 
Při náhodném požití většího množství přípravku Jox (zvláště dítětem) okamžitě vyhledejte lékaře. 
Jestliže jste zapomněl(a)  užít přípravek Jox 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  Jox  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Stránka 3 z 4 
Jox je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, pocit 
horka, zarudnutí). V ojedinělých případech můžete pozorovat pálení v místě použití zejména po spreji 
(převážně u dětí) a sucho v ústech, které obvykle mají přechodný charakter. 
Při vzácném výskytu vážných reakcí z přecitlivělosti (dušnost, popř. otoky rtů, jazyka, očních víček, 
dlaní nebo pohlavních orgánů) přerušte podávání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře! 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 5. JAK JOX UCHOVÁVAT 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25 °C.  Uchovávejte  v  původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem. 
 
Jox  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí. 
6. DALŠÍ INFORMACE Co Jox obsahuje 
-  Léčivými látkami jsou povidonum iodinatum 85 mg a allantoinum 1 mg v 1 ml přípravku. 
-  Pomocnými látkami jsou: levomenthol, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát citronanu 
sodného, ethanol 96%, propylenglykol, čištěná voda. 
Jak přípravek Jox vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirá až slabě opalizující červenohnědá tekutina neomezeně se mísící s vodou. 
 
Velikost balení: 
Koncentrát pro přípravu kloktadla: 50, 100 ml  
Orální sprej: 30 ml 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Teva Czech Industries s.r.o. 
Ostravská 29, č. p. 305 
747 70 Opava, Komárov 
Česká republika 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:    19.6.2013  
 

Stránka 4 z 4 

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 65 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poradíme - lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu JOX

STREPSILS MED A CITRON
Strepsils Med a Citron 0.6mg/1.2mg pas.24
Pastilky Strepsils Med a Citron obsahují léčivé látky amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol, kt
142 Kč
skladem 96 ks
SEPTOFORT
Septofort 2mg pas.36
Pastilky s příchutí máty na desinfekci dutiny ústní a krku. Přípravek neobsahuje cukr, je vhodn
152 Kč
skladem 8 ks
Müllerovy pastilky se šalvějí 24ks ZP
Müllerovy pastilky se šalvějí 24ks ZP
Pastilky jsou určené k mírnění symptomů, doprovázejících nachlazení, infekce dutiny ústní, krku
100 Kč
skladem 2 ks
PARALEN
Paralen 125mg tbl.nob.20
Paracetamol, léčivá látka přípravku PARALEN 125 tablety, působí proti bolesti a snižuje zvýšeno
40 Kč
skladem 2 ks

Nedávno prohlížené produkty

SunVital Bronz opalovací máslo 200ml
SUNVITAL Bronz opalovací máslo 200ml
Promašťující opalovací máslo s vzácným bio-arganovým olejem a betakarotenem pro intenzivní, ryc
136 Kč
skladem 2 ks
TOPVET Mandlový pleťový olej 100ml
TOPVET Mandlový pleťový olej 100ml
Mandlový kosmetický olej vhodný zejména na suchou kůži se sklony k olupování, svědění a praskán
196 Kč
skladem 1 ks
VICHY DEO roll-on DUO Anti traces 14 VCZ90847
VICHY DEO roll-on DUO Roll-on proti skvrnám 2x50ml
VICHY DEO ANTI TRACES INT, 2x50ml. Deodorant antiperspirant roll-on proti nadměrnému pocení se
514 Kč
skladem 3 ks
-150 Kč
VICHY Cap.Sol. Family Milk SPF50 300ml M2977200
VICHY CAPITAL SOLEIL Ochranné mléko SPF50 300ml
VICHY CAPITAL SOLEIL Ochranné mléko SPF50 300ml Pro milovníky pláží, kteří rá
475 Kč
skladem