Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Zažívání > Co na nevolnost, plynatost > Kinedryl 25mg/30mg tbl.nob.10

Kinedryl 25mg/30mg tbl.nob.10

KINEDRYL

Kinedryl 25mg/30mg tbl.nob.10

Přípravek se používá k předcházení a léčbě nevolnosti při cestování dopravními prostředky. Na doporučení lékaře při nevolnostech nejrůznějšího původu. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 17996
skladem 3 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena:
102 Kč 136 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek se používá k předcházení a léčbě nevolnosti při cestování dopravními prostředky. Na doporučení lékaře při nevolnostech nejrůznějšího původu. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 2  k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELEKinedryltablety
(moxastini teoclas, coffeinum anhydricum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Kinedryl musíte 
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
-
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, 
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete
1.
Co je přípravek Kinedryl a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kinedryl používat
3.
Jak se přípravek Kinedryl užívá
4.
Možné nežádoucí účinky
5
Jak přípravek Kinedryl uchovávat
6.
Další informace
1.CO JE PŘÍPRAVEK KINEDRYL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek  Kinedryl  se  používá  bez  doporučení  lékaře  k  předcházení  a  léčbě  nevolnosti  a 
zvracení při cestování dopravními prostředky (auto, vlak, letadlo, loď). Na doporučení lékaře 
lze  přípravek  použít  také  při  nevolnostech  a  závratích  nejrůznějšího  původu  (při  Meniérově 
nemoci). Používá se také při léčbě nevolnosti způsobené poruchou vestibulárního aparátu.

2.ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK KINEDRYL POUŽÍVATNepoužívejte přípravek Kinedryl
-
jestliže jste přecitlivělý/á na moxastin teoklát nebo kofein nebo na kteroukoli další složku 
přípravku Kinedryl
-
jestliže máte zelený zákal (glaukom)
-
jestliže máte zvětšenou prostatu
-
jestliže máte závažné onemocnění žaludku a střev
-
v případě, že se  léčíte  inhibitory  monoaminooxidázy  nebo v období 14 dnů po ukončení 
léčby
-
v případě akutní otravy alkoholem nebo léky tlumícími centrální nervovou soustavu (léky 
na spaní a uklidnění)
-
v případech, kde je nežádoucí ospalost
-
nepodávejte dětem mladším než 2 roky
-
během užívání přípravku Kinedryl je třeba vyvarovat se pití alkoholických nápojů
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Kinedryl je zapotřebí
-
jestliže máte závažné onemocnění srdce a krevního oběhu
-
jestliže trpíte zvýšenou funkcí štítné žlázy
-
jestliže máte chronické onemocnění plic
-
jestliže trpíte poruchou ledvinových funkcí
-
jestliže máte epilepsii
Ve všech těchto případech můžete přípravek Kinedryl používat pouze se souhlasem lékaře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé  jiné  léky  mohou  ovlivnit  účinek  přípravku  Kinedryl  nebo  přípravek  Kinedryl  může 
ovlivnit jejich účinek. Přípravek zvyšuje účinek alkoholu, léků na spaní a na uklidnění, léků 
proti  křečím  a  snižuje  účinek  léků  proti  nadměrné  srážlivosti  krve,  tablet  proti  cukrovce  a 
antikoncepčních přípravků.

Tlumivý  účinek  přípravku  Kinedryl  zvyšuje  zejména  alkohol  a  různé  léky  ovlivňující 
psychiku  (léky  na  spaní,  na  uklidnění,  inhibitory  monoaminooxidázy,  inhibitory 
acetylcholinesterázy).
Účinek přípravku Kinedryl může být snížen barbituráty a pyrazolonovými deriváty.
Lék může ovlivnit výsledky alergenových kožních testů, proto je potřeba ho několik dní před 
testy neužívat.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Přípravek Kinedryl nesmí být používaný v těhotenství.
Kojení
Přípravek Kinedryl nesmí být používaný během kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Kinedryl může mít vliv na schopnost řídit dopravní prostředek, obsluhovat stroje a 
na činnosti vyžadující rychlé rozhodování a práci ve výškách.
Důležité informace o některých složkách přípravku
Přípravek  obsahuje  monohydrát  laktózy.  Bylo-li  u  Vás  zjištěno,  že  trpíte  nesnášenlivostí 
některých cukrů, kontaktujte svého lékaře, než začnete přípravek užívat. 
3.JAK SE PŘÍPRAVEK KINEDRYL UŽÍVÁPrevence a terapie nevolnosti při jízdě dopravními prostředky
Dospělí
1  tableta  60  minut  před  začátkem  cesty.  Při  dlouhotrvajícím  cestování  stačí  podávat  ½  –  1 
tabletu  v  intervalu 2  –  3  hodin.  V terapii  akutně  vzniklé  kinetosy  se  užívají  2  tablety 
jednorázově,  při  nedostatečném  účinku  potom  v intervalech  30  minut  ½  –  1  tabletu  až  po 
maximálně  4  tablety.  Při  náhlém  zvracení  je  účelnější  počáteční  dávku  2  tablet  nepodat
najednou, ale rozdělenou do 4 dávek v intervalu několika minut.

Děti do 15 let
Dětem ve věku 2 – 6 let se podává ¼ tablety, ve věku 6 – 15 let ¼ - ½ tablety. První dávka se 
užije  60  minut  před  začátkem  cesty,  při  dlouhotrvajícím  cestování  se  může  podání  dvakrát 
zopakovat v intervalu 2 – 3 hodin.
Děti do 2 let
Přípravek Kinedryl se nemá podávat dětem do 2 let.
Meniérova choroba a další vestibulární poruchy
Dospělí ležící pacienti užívají 2 – 4 tablety 2 – 3 krát denně. U ostatních se podává až 8 tablet 
denně.
Tabletu je potřebné zapít dostatečným množstvím tekutiny.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Kinedryl, než jste měl(a)
Předávkování  přípravkem  Kinedryl  se  projevuje  závratěmi,  spavostí,  slabostí  až  ztrátou 
vědomí. 
Jestliže  jste  užil(a)  více  tablet,  okamžitě  informujte  svého  lékaře  nebo  vyhledejte  nejbližší 
pohotovostní službu.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kinedryl
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  Kinedryl  nežádoucí  účinky,  které  se  ale 
nemusí  vyskytnout  u  každého.  Při  případném  výskytu  nežádoucích  účinků  nebo  jiných 
neobvyklých  reakcí  nebo  změn  zdravotního  stavu  se  o  dalším  užívání  přípravku  poraďte  se 
svým lékařem.
Přípravek Kinedryl je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout útlum, ospalost, slabost, 
prouchy koncentrace nebo podrážděnost. Dále se  může objevit sucho v ústech,  bolest hlavy, 

těžkosti  s  močením  a  zadržování  tekutin.  Mohou  se  vyskytnout  také  poruchy  zraku 
(neschopnost zornice oka přizpůsobit se pohledu  do dálky  nebo na blízko), snížení krevního 
tlaku  a  zrychlení  pulsu  zejména  u  starších  pacientů.  Vzácně  se  mohou  vyskytnout  reakce 
z přecitlivělosti,  zčervenání  kůže,  vyrážka  a  poruchy  krvetvorby.  V  ojedinělých  případech 
může  přípravek  Kinedryl  u  citlivějších  osob  vyvolat  místní  podráždění  trávícího  systému 
projevující  se  jako  průjem  nebo  naopak  zácpa,  případně  nevolnost  nebo  bolesti  břicha. 
Zejména  u  mladších  dětí  může  dojít  k  paradoxnímu  neklidu  a  ojediněle  ke  vzniku 
epileptických křečí.
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo jiných 
nepříznivých změn zdravotního stavu, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5.JAK PŘÍPRAVEK KINEDRYL UCHOVÁVAT 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek  Kinedryl  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  blistru  a 
krabičce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a 
vlhkostí.
Léčivé přípravky se  nesmí  vyhazovat do odpadních  vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 
6.DALŠÍ INFORMACECo přípravek Kinedryl obsahuje
Léčivými látkami jsou moxastini teoclas 25 mg a coffenium anhydricum 30 mg
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mastek a stearan vápenatý
Jak přípravek Kinedryl vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety  jsou  bílé,  kulaté,  ploché  se  zkosenými  hranami,  opatřené  na  jedné  straně  čtvrtícím 
znakem.
Tabletu lze dělit na čtyři stejné části nebo na dvě stejné poloviny.
Kinedryl tablety se dodávají v blistrech v papírové krabičce s vloženou příbalovou informací; 
velikost balení 10 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Noventis, s. r. o.
Filmová 174
761 79 Zlín
Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
15.12. 2010

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 65 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poradíme - lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu KINEDRYL

LINEX Forte stabilní složení cps.28
LINEX Forte stabilní složení cps.28
Linex obsahuje bakterie Lactobacilus acidophilus a Bifidobacterium animalis lactis. Optimalizuj
196 Kč
skladem 50 ks
GASPAN
Gaspan 90mg/50mg cps.etm.14
Gaspan 14 měkkých tobolek je léčivý přípravek určený k úlevě od trávicích potíží spojených s bo
147 Kč
skladem 30 ks
ESPUMISAN
Espumisan 40mg cps.mol.50x40mg
Espumisan je léčivý přípravek, který účinně odstraňuje pocit tlaku v břiše, pocit plnosti a ply
106 Kč
skladem 5 ks
Fan Samaritan 8x5g
Fan Samaritan 8x5g
Lehce perlivý nápoj v prášku pro speciální účely vhodný pro sportovce, osoby těžce fyzicky prac
54 Kč
skladem 2 ks

Nedávno prohlížené produkty

Chránič sluchu E.A.R.Supersoft cylin/pár 4112
Chránič sluchu E.A.R.Comfort Plug 1pár
Chránič sluchu E.A.R.Comfort/pár je chránič sluchu proti hluku. Vhodné pro cestování, sportovní
5 Kč
skladem 1 ks
VICHY Deo antiperspirant 48h 50ml 17214651
VICHY DEO Roll-on soothing 50ml
48 hodinový ANTIPERSPIRANT PROTI NADMĚRNÉMU POCENÍ, určený pro citlivou pokožku nebo pokožku po
314 Kč
skladem 5 ks
Panthenol Swiss PREMIUM spray aloe 150+25ml Zdarma
Panthenol 10% Swiss Premium spray 150+25ml ZDARMA
Panthenol Swiss s vysokým obsahem účinných látek poskytuje rychlou úlevu, účinnou regeneraci a
222 Kč
skladem 2 ks
-150 Kč
LA ROCHE Anthelios stick zones sensible NM 9ml M6030301
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS Tyčinka 50+ 9ml
LRP ANTHEL STICK ZONES SENSIBLE NM, 9ml, Tyčinka na citlivé partie. Bez parabenů, bez parfemace
292 Kč
skladem 4 ks