Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Zažívání > Co na nevolnost, plynatost > Lactulosa Biomedica 667mg/ml sir.250ml

Lactulosa Biomedica 667mg/ml sir.250ml

LACTULOSA BIOMEDICA

Lactulosa Biomedica 667mg/ml sir.250ml

Přípravek se užívá při chronické zácpě způsobené především porušením vyprazdňovacího reflexu vlivem špatných návyků. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 17190
skladem 2 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena:
150 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek se užívá při chronické zácpě způsobené především porušením vyprazdňovacího reflexu vlivem špatných návyků. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

sp.zn. sukls  Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
 
 LACTULOSA BIOMEDICA 

(lactulosi solutio)  
sirup  
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. 
  Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Lactulosa Biomedica a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lactulosa Biomedica užívat 
3. Jak se přípravek Lactulosa Biomedica užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Lactulosa Biomedica uchovávat 
6. Obsah balení a další informace   
1.  Co je přípravek Lactulosa Biomedica a k čemu se používá 
 Indikační skupina 

Osmoticky působící laxativum (projímadlo).  Charakteristika 
Přípravek  je  účinné  projímadlo,  které  působí  místně  v tlustém  střevě  a  nevstřebává  se.  Zvyšuje 
kyselost  střevního  obsahu,  snižuje  tvorbu  amoniaku  a  dusičnanů,  způsobuje  změknutí  stolice. 
Nenarušuje fyziologickou činnost střev. 
Laktulóza  rovněž  vykazuje  prebiotický  účinek  (prebiotika  jsou  látky  selektivně  podporující  růst  a 
aktivitu zdraví prospěšných bakterií žijících v tlustém střevě).  Indikace 
Přípravek  se  užívá  při  chronické  zácpě  způsobené  především  porušením  vyprazdňovacího  reflexu 
vlivem  špatných  návyků  či  při  potřebě  měkké  stolice.  Na  doporučení  lékaře  se  přípravek  užívá  při 
portosystémové encefalopatii (poruchách centrálního nervového systému, které doprovázejí poškození 
jater).  
1 / 4 Přípravek je vhodný pro dospělé i děti, dětem se podává pouze na doporučení lékaře, pro podání dětem 
do jednoho roku musí být zvlášť závažné důvody.   
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lactulosa Biomedica užívat  Neužívejte přípravek Lactulosa Biomedica:  Jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6).  Při neprůchodnosti střev.  Při nesnášenlivosti laktózy a při galaktosemii (vzácné závažné dědičné onemocnění, při němž je 
vyloučena mléčná strava), protože přípravek obsahuje menší množství laktózy a galaktózy.  Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Lactulosa Biomedica se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem. 
Opatrnosti je třeba u diabetických pacientů, protože přípravek obsahuje menší množství přidružených 
volných cukrů (max. 12 g galaktózy a max. 8 g laktózy ve 100 ml sirupu). Při dávkování obvyklém při 
zácpě nepředstavuje toto množství cukrů pro diabetiky riziko. Obsah galaktózy a laktózy je však třeba 
vzít v úvahu při jaterních onemocněních, kde se používají vyšší dávky. 
V průběhu léčby se doporučuje pít dostatečné množství tekutin. 
Bez  porady  s lékařem  neužívejte  přípravek  déle  než  2  týdny,  zácpa  může  být  příznakem  jiného 
závažného onemocnění.  Další léčivé přípravky a přípravek Lactulosa Biomedica 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
Léky, jejichž uvolňování z lékové formy je závislé na hodnotě pH v tlustém střevě, nemusí dosáhnout 
plné biologické dostupnosti, protože laktulóza toto pH snižuje. 
Při nadměrném používání může podávání laktulózy vést ke zvýšení ztrát draslíku, způsobených jinými 
přípravky (thiazidová diuretika, kortikoidy, srdeční glykosidy, karbenoxolon, amfotericin).  Přípravek Lactulosa Biomedica s jídlem a pitím 
Sirup lze podávat s vodou, čajem nebo ovocnou šťávou, viz také bod 3.   
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Lactulosa  Biomedica  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat 
stroje. 
  
2 / 4 
3.  Jak se přípravek Lactulosa Biomedica užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  Obvyklé dávky při zácpě či při potřebě měkké stolice: 
Dávkování se upravuje podle individuální odezvy pacienta, obvykle se začíná s vyšší dávkou, která se 
po třech dnech snižuje. 
Dospělí užívají zpočátku 1-3 polévkové lžíce denně, dlouhodobě 2-5 kávových lžiček denně. 
Děti od 7 do 15 let zpočátku 1 polévkovou lžíci, pak 1-2 kávové lžičky denně. 
Děti od 1 do 6 let 1-2 kávové lžičky denně. 
Děti do 1 roku -1 kávovou lžičku denně. 
Při  nedostatečném  účinku  lze  dávku  zvyšovat.  Po  dosažení  léčebného  účinku  se  podává  přiměřeně 
snížená udržovací dávka. 
Obvykle se užívá celá denní dávka najednou po snídani.  Jaterní onemocnění (užívání přípravku doporučuje lékař): 
Dávkování určuje lékař, dodržujte přesně jeho pokyny! 
Zpravidla se užívá 2-6 polévkových lžic denně, rozděleně ve 3 dávkách po hlavních jídlech; obvykle 
se léčba začíná nižšími dávkami a postupně se zvyšuje na optimální dávku, při které dochází denně ke 
2-3 měkkým stolicím; při vzniku průjmu se dávkování přiměřeně sníží. 
U dětí se dávkování obvykle snižuje na polovinu. 
Sirup lze podávat s vodou, čajem nebo ovocnou šťávou. 
V průběhu léčby se doporučuje pít dostatečné množství tekutin.  Jestliže jste užil(a) více přípravku Lactulosa Biomedica, než jste měl(a) 
Při  předávkování  nebo  náhodném  požití  většího  množství  přípravku  se  ihned  poraďte  se  svým 
lékařem.  
Předávkování se projeví bolestmi břicha a průjmem a následnými ztrátami vody a elektrolytů. Obtíže 
lze odstranit úpravou dávek nebo dočasným přerušením léčby.  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lactulosa Biomedica 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lactulosa Biomedica 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 4.  Možné nežádoucí účinky 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout  u  každého.  Zejména  na  počátku  léčby  se může  objevit nadýmání  a plynatost,  které  však 
většinou v dalším průběhu léčby mizí. 
3 / 4 
Při podávání vyšších dávek se může objevit průjem a bolesti nebo křeče v břiše. V těchto případech 
má  být  dávkování  sníženo.  Při  podávání  vysokých  dávek  laktulózy  po  delší  dobu  může  pacient 
v důsledku průjmů trpět poruchami elektrolytového hospodářství. 
Gastrointestinální poruchy (Zažívací obtíže): 
Plynatost, nadýmání, bolesti nebo křeče v břiše, nevolnost a zvracení. Při vysokých dávkách průjem. 
Abnormální laboratorní nálezy nezařazené jinde: 
Poruchy elektrolytů způsobené průjmy. 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.   5.  Jak přípravek Lactulosa Biomedica uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původní, dobře uzavřené lahvi, aby byl přípravek chráněný před 
světlem a vzdušnou vlhkostí. Chraňte před mrazem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Lactulosa Biomedica obsahuje 

Léčivou látkou je 66,7 g laktulózy ve 100 ml roztoku. 
Přípravek neobsahuje žádné pomocné látky.  Jak přípravek Lactulosa Biomedica vypadá a co obsahuje toto balení 
Lactulosa Biomedica je čirá, nažloutlá až žlutá, sirupovitá kapalina sladké chuti, bez zápachu. 
Velikost balení: 250 ml nebo 500 ml sirupu ve skleněné lahvi. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Biomedica, spol. s r. o. 
Pekařská 8 
155 00 Praha 5  Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 
12.6.2013  4 / 4 

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 65 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poradíme - lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu LACTULOSA BIOMEDICA

Ortis Fructolax 24 žvýkacích kostek CZ/SK
Fructolax Ovoce&Vláknina žvýkací kostky 24ks
Přípravek obsahuje reveň, tamarind a fíky, které ovlivňují průchod střevy a pravidelnou střevní
224 Kč
skladem 1 ks
Laktoleraza tbl.60 Generica
Laktoleraza tbl.60 Generica
Doplněk stravy s obsahem enzymu laktáza. Jedna tableta obsahuje enzym laktázu 4 500 ALU (FCC) -
216 Kč
skladem 2 ks
Lepicol PLUS trávicí enzymy 180g
Lepicol PLUS trávicí enzymy 180g
Lepicol PLUS - formule 4 v 1 (živé kultury, vláknina, inulín a trávicí enzymy), doplněk stravy
299 Kč
skladem 8 ks
TRAVEL GUM
Travel Gum 20mg gum.mnd.10
Přípravek Travel-Gum 20mg je lék proti nevolnosti a zvracení (antihistaminikum, antivertiginosu
120 Kč
skladem 2 ks

Nedávno prohlížené produkty

IBEROGAST
Iberogast por.gtt.sol.50ml
Iberogast je rostlinný léčivý přípravek pro poruchy zažívacího traktu, především poruchy funkce
506 Kč
skladem 22 ks
ESSENTIALE
Essentiale 300mg cps.dur.100
Essentiale se podává pro zlepšení subjektivních obtíží jako je ztráta chuti k jídlu, pocit tlak
334 Kč
skladem 132 ks
Tasectan 500mg tob.15
Tasectan 500mg tob.15
Zdravotnický prostředek pro dospělé, užívaný k normalizaci fyziologické funkce střevní stěny. N
156 Kč
skladem 1 ks
CURAPROX CPS 011 prime 8ks blister refill
CURAPROX CPS 011 prime 8ks blister refill
Mezizubní kartáček je určený k dokonalému vyčištění mezizubních prostor. Řada "prime" je vhodná
164 Kč
skladem 20 ks