Mujlekarnik.cz > Pro zdraví > Vitamíny a minerály > Vitamíny A-Z > Vitamíny skupiny B, kyselina listová > Neuromax Forte por.tbl.flm.20

Neuromax Forte por.tbl.flm.20

NEUROMAX FORTE

Neuromax Forte por.tbl.flm.20

Přípravek NeuroMax forte obsahuje vitaminy skupiny B, které patří mezi vitaminy rozpustné ve vodě. Jsou nezbytné pro udržení životních dějů v organizmu, hrají významnou roli v aktivitě enzymů podílejících se na látkové výměně (metabolizmu). Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 30959
skladem
Cena:
203 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek NeuroMax forte obsahuje vitaminy skupiny B, které patří mezi vitaminy rozpustné ve vodě. Jsou nezbytné pro udržení životních dějů v organizmu, hrají významnou roli v aktivitě enzymů podílejících se na látkové výměně (metabolizmu). Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 a) k rozhodnutí o prodloužení  registrace spzn.: sukls 
 NeuroMax forte  Potahované tablety Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto jej však musíte užívat pečlivě 
podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému  lékaři nebo lékárníkovi.  
V příbalové informaci naleznete
1.  Co je NeuroMax forte a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NeuroMax forte užívat 
3.  Jak se NeuroMax forte používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek NeuroMax forte uchovávat 
6.  Další informace 1. CO JE NEUROMAX FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Indikační skupina:  
Multivitamínový přípravek 
Vitamíny skupiny B. 
 
Charakteristika:  
Kombinace vitamínů B1+ B6+B12. Přípravek NeuroMax forte neobsahuje laktózu, sacharózu a ani sladidla. 
Přípravek  NeuroMax  forte  obsahuje  vitamíny  skupiny  B,  které  patří  mezi  vitamíny 
rozpustné ve vodě. Jsou nezbytné pro udržení životních dějů v organismu, hrají významnou 
roli  v  aktivitě  enzymů  podílejících  se  na  látkové  výměně  (  metabolismu)  –  na  buněčném 
dýchání,  odbourávání  sacharidů,  tuků  a  aminokyselin,  účastní  se  v  procesech  využití 
energie. Tyto vitamíny jsou nezbytné pro správnou funkci tkání – kůže, nervstva, zažívacího 
traktu,  obranyschopnosti  organismu  apod.  Při  zvýšené  námaze  a  ve  stáří  je  spotřeba 
vitamínů B vyšší. 
 
Indikace:  
Přípravek  NeuroMax  forte  používají  dospělí  a  mladiství  pro  léčbu  stavů  spojených  s 
nedostatkem vitamínů skupiny B v organizmu. Zvýšená potřeba vitamínů skupiny B je při 
dlouhodobých horečnatých stavech, rozsáhlých popáleninách, při prudkém váhovém úbytku 
a u pacientů s jednostrannou výživou, u alkoholiků. 
 
Po  poradě  s  lékařem  je  možno  přípravek  NeuroMax  forte  také  užívat  při  infekcích,  při 
zvýšené funkci štítné žlázy, po chirurgickém odstranění žaludku, při vleklých onemocněních 
zažívacího traktu a poruše vstřebávání ze střev, při chronických zánětech jater. Dále také při 
Strana 1 (celkem 3) 
užívání některých léků, např. při léčení tuberkulózy izoniazidem, při léčbě širokospektrými 
antibiotiky  potlačujícími  střevní  mikroorganismy,  které  vytvářejí  vitamíny  skupiny  B,  u 
některých kožních a nervových onemocněních. 
 
2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  LÉK  NEUROMAX FORTE UŽÍVAT 
Neužívejte NeuroMax forte: 
- při známé přecitlivělosti na některou ze složek přípravku. 
- nepodávejte dětem mladším 4 let.  
Neuromax  Forte  obsahuje  pomocnou  látku  dibutyl-ftalát,  který  má  toxické  účinky  na 
reprodukci u zvířat. Potenciální riziko pro člověka není známo. 
 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku NeuroMax forte je zapotřebí: 
Vitamin  B12 - cyanocobalamin  mírně zhoršuje kožní  projevy lupenky, proto  by přípravek 
měli užívat pacienti trpící tímto onemocněním pouze na doporučení lékaře. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: 
V  případě,  že  užíváte  jiné  léky,  a  to  na  lékařský  předpis  nebo  i  bez  něj,  poraďte  se  o 
vhodnosti současného užívání přípravku NeuroMax forte s lékařem a bez porady s ním ho 
nepoužívejte. V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte NeuroMax 
forte.Přípravek  NeuroMax  forte  lze  na  doporučení  lékaře  užívat  v  kombinaci  s  jinými 
přípravky obsahující jednotlivé vitaminy skupiny B. 
 
Při současném užívání vitamínů skupiny B ve vyšších dávkách a jiných léků může dojít k 
vzájemnému ovlivnění jejich účinku. Některá cytostatika snižují účinky thiaminu (vitaminu 
B1),  alkohol  zhoršuje  vstřebávání  thiaminu,  thiamin  zesiluje  účinek  látek  k místnímu 
znecitlivění.  Pyridoxin  (vitamin  B6)  snižuje  účinky  levodopy  (látka  používaná  při  léčbě 
Parkinsonovy  nemoci),  dále  snižuje  účinnost  hydralazinu  (používaný  při  léčbě  vysokého 
krevního  tlaku)  a  phenytoinu  (používaný  u  léčby  epilepsie).  Některé  léky  snižují 
využitelnost pyridoxinu – např. antikoncepce obsahující estrogeny a dlouhodobě podávaný 
theofylin (při terapii astmatu). Současné podávání penicilaminu (používaný u revmatických 
onemocnění)  a  pyridoxinu  může  způsobit  chudokrevnost.  Pyridoxin  může  ovlivňovat 
účinnost některých léků proti depresi. Pyridoxin může snižovat výskyt vedlejších účinků při 
chemoterapii.  Vitamíny  B  řady  nesmí  být  užívány  zároveň  s tetracykliny  (antibiotika), 
protože dochází ke snížení účinnosti antibiotika. 
 
Těhotenství a kojení: 
NeuromaxForte se nesmí užívat  u těhotných a kojících žen. 
Neuromax Forte obsahuje pomocnou látku dibutyl ftalát, o které je známo, že má u zvířat 
vliv na rozmnožování a/nebo vývoj. Možné riziko pro člověka v současné době není známo. 
 
3. JAK SE NEUROMAX FORTE UŽÍVÁ 
 
Neurčí- li lékař jinak, dospělí a mladiství užívají 1 tabletu  NeuroMax forte jednou denně.  
Bez porady s lékařem užívejte přípravek nejdéle po dobu 3 týdnů.  
Děti od 4 do 15 let mohou užívat NeuroMax forte jen po poradě s lékařem.  
 
Strana 2 (celkem 3) 
O užívání přípravku NeuroMax forte déle než 3 týdny   musí rozhodnout lékař, užívání by 
mělo probíhat pod jeho dohledem.   
 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Může  se  objevit  přecitlivělost  na  kteroukoli  složku  přípravku.  Zcela  výjimečně  se  při 
podávání vyšších dávek může dočasně objevit pálení žáhy či nevolnost, případně alergická 
reakce, kožní vyrážka, zarudnutí kůže či jiné kožní reakce spojené se svěděním a kopřivka. 
V ojedinělých případech byly popsány záchvaty  silného pocení  a zrychlený puls.  Může se 
také dostavit akné. Při dlouhodobém podávání vysokých dávek pyridoxinu může vzniknout 
syndrom  pyridoxinové  závislosti,  který  se  po  vysazení  terapie  projevuje  bolestmi  hlavy, 
předrážděností, případně zrychlením pulsu a bušením srdce. Při výskytu těchto nežádoucích 
účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte o dalším užívání přípravku s lékařem . 
 
5. JAK NEUROMAX FORTE UCHOVÁVAT
 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před  
vlhkostí. 
Nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek NeuroMax forte obsahuje 
Léčivé látky:Thiamini hydrochloridum ( vitamin B1)100mg, Pyridoxini hydrochloridum 
(vitamin B6) 200mg, Cyanocobalaminum ( vitamin B12) 0,2 mg v 1 tabletě . 
Pomocné  látky:  mikrokrystalická  celulóza,  panenský  ricinový  olej,  ethylcelulóza,  koloidní 
bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, kyselina stearová, hypromelóza, dibutyl ftalát, 
mastek, oxid titaničitý. 
 
Jak přípravek NeuroMax forte vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety jsou bílé až světle červené, potahované, kulaté, konvexní s půlící rýhou.  
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení 
dávky. 
 
Velikost balení: 20 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13 500 Hämeenlinna, Finsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 5.12.2012. 
 
 
Strana 3 (celkem 3) 

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 65 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poradíme - lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu NEUROMAX FORTE

Favea Riboflavin s postupným uvolňováním tbl.30
Favea Riboflavin s postupným uvolňováním tbl.30
Přípravek je určený k doplnění vitaminu B2 do organismu. Postupné uvolňování vitaminu B2 z tabl
94 Kč
skladem 18 ks
Riboflavin Generica tbl.60
Riboflavin Generica tbl.60
Doplněk stravy s obsahem vitaminu B2. Vitamin B2 (riboflavin) patří mezi vitaminy, které jsou r
108 Kč
skladem 4 ks
Pyridoxin Generica tbl.60
Pyridoxin Generica tbl.60
Doplněk stravy s obsahem vitaminu B6. Vitamin B6 (pyridoxin) patří mezi vitaminy, které jsou ro
108 Kč
skladem 5 ks
Pangamin dražé pro děti 300ks
Pangamin dražé pro děti 300ks
Dražované tablety usnadní aplikaci především dětem, ale i těm, kteří hůře tolerují kvasničnou c
122 Kč
skladem 1 ks

Nedávno prohlížené produkty

Glucadent+ zubní pasta 95g
Glucadent+ zubní pasta 95g
Zubní pasta s kombinací laktátu hlinitého, beta-glukanu, esenciálních olejů a xylitolu je vhodn
85 Kč
skladem 7 ks
Koňská mast s konopím chladivá 250 ml
Koňská mast s konopím chladivá 250 ml
Koňská m. je bylinný balzám vyrobený z 25 druhů bylinných extraktů. Kombinuje účinky silic s př
205 Kč
skladem 1 ks
sleva
EUCERIN VOLUME-FILLER noční krém 50ml
Eucerin VOLUME-FILLER noční krém 50ml
Remodelační noční krém z řady EUCERIN Anti-age. Obnova objemu pleti. Krém obsahuje magnolol, ol
678 Kč
skladem 1 ks
Refresh Contacts oční kapky 15ml
Refresh Contacts oční kapky 15ml
!!!Poslední kusy, expirace 31.5.2024.!!! Refresh jsou oční kapky, jež nahrazují vlastní slzy a
184 Kč
skladem 1 ks