Mujlekarnik.cz > Volně prodejné léky > Vylučovací a pohlavní orgány > Antikoncepce > Lokální antikoncepce > Pharmatex vaginální krém 12mg/g vag.crm.72g

Pharmatex vaginální krém 12mg/g vag.crm.72g

PHARMATEX

Pharmatex vaginální krém 12mg/g vag.crm.72g

Přípravek slouží jako lokální antikoncepce určená k ochraně před početím. Tato kontracepční metoda značně snižuje riziko otěhotnění, ale nevylučuje jej úplně. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 12423
skladem 5 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena:
247 Kč 349 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek slouží jako lokální antikoncepce určená k ochraně před početím. Tato kontracepční metoda značně snižuje riziko otěhotnění, ale nevylučuje jej úplně. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. suklsPŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELEPHARMATEX vaginální krém
Benzalkonii chloridum
Vaginální krém
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité 
údaje.
Tento  přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  přípravek 
Pharmatex vaginální krém musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce 
prospěl.
-
Ponechte si  příbalovou  informaci pro případ, že  si  ji  budete potřebovat přečíst 
znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud 
si  všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této 
příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete
1.
Co je přípravek Pharmatex vaginální krém a k čemu se používá
2.
Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Pharmatex  vaginální 
krém používat
3.
Jak se přípravek Pharmatex vaginální krém používá 
4.
Možné nežádoucí účinky
5
Jak přípravek Pharmatex vaginální krém uchovávat 
6.
Další informace
1.      CO JE PŘÍPRAVEK PHARMATEX VAGINÁLNÍ KRÉM A K ČEMU SE 
POUŽÍVÁ

Přípravek  Pharmatex  vaginální  krém  je  určen  pro  lokální  (místní)  kontracepci. Tato 
kontracepční  metoda  značně  snižuje  riziko  otěhotnění,  ale  nevylučuje  jej  úplně:  účinnost 
metody  se  zvyšuje  správným  dodržováním  pokynů  k  použití  (viz  bod  3,  Jak  se  přípravek 
Pharmatex vaginální krém používá).
Použití  vaginálního  krému  Pharmatex  se  doporučuje  zejména  v  následujících 
případech:
-
dočasná nebo trvalá kontraindikace orální kontracepce
-
kontraindikace pro používání nitroděložního tělíska nebo jeho nesnášenlivost 
-
kontracepce  v  období  po  porodu  nebo  potratu,  během  kojení  a  v  období  před 
menopauzou
-
kontracepce při náhodném (epizodním) pohlavním styku.
-
příležitostná  antikoncepce  v případě,  že  si  žena  zapomněla  vzít  antikoncepční 
tabletu: je nutné používat obě kontracepční metody do konce cyklu 

-
společně  s  lokální  kontracepcí  nitroděložním  tělískem,  zvláště  u  žen,  které 
současně užívají nesteroidní antirevmatika.
-
2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PHARMATEX VAGINÁLNÍ KRÉM POUŽÍVAT Nepoužívejte přípravek Pharmatex vaginální krém
- jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  léčivou  látku  benzalkoniumchlorid  nebo 
na kteroukoli další složku přípravku
-  současně  s  touto  kontracepcí  nesmí  být  použit  žádný  jiný  vaginální  přípravek. 
Jestliže je nutná léčba jiným vaginálním přípravkem, je nutné vyčkat do konce 
této léčby, než zahájíte kontracepci vaginálním krémem Pharmatex.
- nepoužívejte tento přípravek současně s mýdlem 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pharmatex vaginální krém je zapotřebí 
Kontracepční účinek vaginálního krému je okamžitý a přetrvává nejméně po dobu 10 
hodin. Tato kontracepční metoda značně snižuje riziko otěhotnění, ale nevylučuje jej 
úplně: účinnost metody je zlepšena správným dodržováním pokynů k použití (viz bod 
3, Jak se přípravek Pharmatex vaginální krém používá).
Přípravek  Pharmatex  vaginální  krém  je  lokální  (místní)  kontraceptivum  se 
spermicidním účinkem (ničícím oplozovací schopnost spermií).
Spermicidní  (ničící  oplozovací  schopnost  spermií)  účinek  tohoto  přípravku  se  ztrácí 
při jakémkoliv kontaktu s mýdlem:
1.  Hygiena  zevních  pohlavních  orgánů  po  sexuálním  styku  je  možná  pouze  bez 
použití mýdla.
2.  S  poševním  výplachem  po  pohlavním  styku  je  třeba  vyčkat  nejméně  2  hodiny. 
Používání  a  současné  podávání  jiných  produktů  je  zakázáno  pro  možné  nežádoucí 
interakce.
3. Ze stejných důvodů se nesmějí provádět poševní výplachy před pohlavním stykem.
Před použitím přípravku se dokonale seznamte s principem tohoto typu kontracepce. 
Přípravek by neměl být používán bez seznámení se s návodem. V případě jakýchkoliv 
pochybností se poraďte s vaším lékařem.
Při  jakémkoliv  příznaku  onemocnění  pohlavních  cest  (pocit  pálení  v  pochvě,  výtok) 
užívání této kontracepce okamžitě přerušte.
Nejbezpečnější metoda ochrany proti sexuálně přenosným nemocem (kromě sexuální 
abstinence) je použití latexového kondomu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Současně s touto kontracepcí nesmí být použit žádný jiný vaginální přípravek.
Pokud  používáte  jiný  vaginální  přípravek,  musíte  jej  přestat  používat  dříve,  než 
zahájíte kontracepci vaginálním krémem Pharmatex.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Používání přípravku Pharmatex vaginální krém s jídlem a pitím
Neuplatňuje se.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neuplatňuje se.
3.JAK SE PŘÍPRAVEK PHARMATEX VAGINÁLNÍ KRÉM POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek Pharmatex vaginální krém přesně podle rady svého lékaře 
nebo lékárníka. V případě jakýchkoliv pochybností se poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem. Vaginální krém Pharmatex používejte systematicky před každým stykem 
nezávisle na fázi menstruačního cyklu:
1.  Připevněte  aplikátor  na  tubu  s  krémem  a  naplňte  jej  až  po  značku.  Naplňujte  jej 
pozorně, aby se v náplni nevytvořily vzduchové bubliny.
2. Sejměte aplikátor z tuby s krémem, vsuňte jej co nejhlouběji do pochvy a pomalým 
stlačováním pístu aplikátoru vytlačte krém do pochvy. Poté aplikátor vyjměte. Podání 
krému si usnadníte polohou vleže.
3. Při opakovaném pohlavním styku aplikujte další dávku krému.
4. Spermicidní (ničící oplozovací schopnost spermií) účinek tohoto přípravku se ztrácí 
při  jakémkoliv  kontaktu  s mýdlem  i  v minimálním  množství.  Hygiena  zevních 
pohlavních orgánů po sexuálním styku je možná výhradně za použití čisté vody a bez 
použití mýdla.
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého 
lékaře nebo lékárníka.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  Pharmatex  vaginální  krém  
nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
V  případě  přecitlivělosti  se  může  vyskytnout  alergie  projevující  se  jako  pálení, 
zčervenání, zvýšená dráždivost (také nealergického původu) a svědění.
V případě výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí kontaktujte svého lékaře.
Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si 
všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5.JAK PŘÍPRAVEK PHARMATEX VAGINÁLNÍ KRÉM UCHOVÁVAT 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek  Pharmatex  vaginální  krém    nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti, 
uvedené na krabičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu 
dni uvedeného měsíce.

Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu. 
Zeptejte  se  svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete. 
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6.DALŠÍ INFORMACECo přípravek Pharmatex vaginální krém obsahuje
Léčivá látka:
Benzalkonii chloridi solutio 500 g/l 2,40 g
(ekv. Benzalkonii chloridum 1,20 g) ve 100 g vag. krému
Pomocné látky:
Kyselina  citronová,  makrogol-palmitostearát,  levandulová  silice,  dodekahydrát 
hydrogenfosforečnanu sodného,  čištěná voda.
Jak přípravek Pharmatex vaginální krém vypadá a co obsahuje toto balení
Bílý mastný krém s charakteristickou vůní.
Balení obsahuje tubu obsahuje se 72 g vaginálního krému a aplikátor.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL (Group Innothera)
22 avenue Aristide Briand
94110 Arcueil, France
Výrobce:
Innothera Chouzy, Chouzy sur Cisse, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
29.6. 2011

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 65 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poradíme - lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu PHARMATEX

PHARMATEX
Pharmatex vaginální globule 18.9mg vag.gbl.10
Přípravek slouží jako lokální antikoncepce určená k ochraně před početím. Tato kontracepční met
266 Kč
skladem 12 ks

Nedávno prohlížené produkty

URIVAC cps.30
URIVAC cps.30
Přípravek Urivac® je bakteriální lyzát připravený speciální technologií z bakteriálních kmenů n
508 Kč
skladem 6 ks
HYFAC Čisticí gel na aknózní pleť 150ml
HYFAC Čisticí gel na aknózní pleť 150ml
HYFAC Čisticí gel pro aknózní pleť jemně odstraňuje nečistoty a kožní maz. Nevysušuje pokožku a
212 Kč
skladem 2 ks
FERRUM PHOSPHORICUM DHU
Ferrum phosphoricum DHU D5-D30 tbl.nob.200
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Biochemické tablety podle Dr.
155 Kč
skladem 15 ks
COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM
Coldrex Horký nápoj Citron med por.plv.sol.scc.10
Lék ve formě horkého nápoje proti chřipce a nachlazení. Snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy, k
239 Kč
skladem 3 ks
DNY MARIANNE 12. - 17. DUBNA