Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Bolest > Strepsils Med a Citron 0.6mg/1.2mg pas.24

Strepsils Med a Citron 0.6mg/1.2mg pas.24

STREPSILS MED A CITRON 37%

Strepsils Med a Citron 0.6mg/1.2mg pas.24

Pastilky Strepsils Med a Citron obsahují léčivé látky amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol, které mají antiseptické účinky tzn., že ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty v dutině ústní a hltanu. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 238051
skladem 3 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena: 203 Kč
127 Kč 203 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Pastilky Strepsils Med a Citron obsahují léčivé látky amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol, které mají antiseptické účinky tzn., že ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty v dutině ústní a hltanu. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták


 Příbalová informace: informace pro pacienta
Strepsils Med a Citron 0,6 mg/1,2 mg pastilky 
 amylmetacresolum/alcohol 2,4-dichlorobenzylicus  Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  používejte  tento přípravek  přesně  v souladu s příbalovou informací nebo podle  pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.  - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci
1.  Co je Strepsils Med a Citron a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Med a Citron používat  
3.  Jak se Strepsils Med a Citron používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Strepsils Med a Citron uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace  
1.  Co je Strepsils Med a Citron a k čemu se používá   
Pastilky  Strepsils  Med  a  Citron  obsahují  léčivé  látky  amylmetakresol  a  dichlorbenzylalkohol,  které 
mají  antiseptické  účinky  tzn.,  že  ničí  bakterie,  viry  a  kvasinky  způsobující  bolest  v krku  a  záněty  v 
dutině ústní a hltanu. 

Pastilky Strepsils Med a Citron se používají k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění 
dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.  
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Med a Citron používat 

Nepoužívejte Strepsils Med a Citron
- jestliže jste alergický(á) na amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 
- přípravek se nesmí podávat dětem do 6 let, velikost pastilky není vhodná pro malé děti. 
 Upozornění a opatření 
Před použitím Strepsils Med a Citron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
  Strepsils Med a Citron je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní (při delším používání může 
dojít  k narušení  rovnováhy  běžné  ústní  mikroflóry  a  k nebezpečí  přemnožení  choroboplodných  
mikroorganismů). 

Přetrvávají-li  příznaky  onemocnění  déle  než  3 dny  nebo  vyskytne-li  se  horečka,  je  nutné  vyhledat 
lékaře. 

Děti 
Strepsils Med a Citron není určen dětem do 6 let.

Další léčivé přípravky a Strepsils Med a Citron

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  používáte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Při  současném  používání  s dalšími  místními  antiseptiky  nebo  antibiotiky  může  dojít  k prohloubení 
antimikrobiálního účinku.  

Strepsils Med a Citron s jídlem a pitím 
Nedoporučuje se používat pastilky těsně před jídlem nebo během jídla. Nejezte ani nepijte alespoň 
20 minut po použití tohoto přípravku.  Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Přípravek  nebyl  testován  na  bezpečnost  v  průběhu  těhotenství  a  kojení,  a  proto  se  v období 
těhotenství a kojení nedoporučuje. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Strepsils Med a Citron nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit  nebo obsluhovat 
stroje.  

Strepsils Med a Citron obsahuje glukosu a sacharosu 
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek používat. Přípravek obsahuje přibližně 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy v jedné pastilce. 
Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. 
Tekutá glukosa obsahuje oxid siřičitý (E 220), který může vzácně způsobovat těžké alergické reakce a 
bronchospasmus (zúžení průdušek). 

Tento léčivý přípravek obsahuje chinolinovou žluť, která může způsobit alergické reakce. 

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné pastilce, to znamená, že je 
v podstatě „bez sodíku“. 

Tento léčivý přípravek obsahuje alergenní vonné látky citral, d-limonen, geraniol a linalol (obsažené 
v silicích). Tyto látky mohou vyvolat alergickou reakci. 

Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  jen  velmi  malé  množství  lepku  (glutenu;  z  pšeničného  škrobu 
obsaženého  v tekuté  glukose).  Je  považován  za  „bezlepkový“  a  je  velmi  nepravděpodobné,  že  by 
způsobil problémy, pokud máte celiakii. Jedna pastilka neobsahuje více než 19,52 mikrogramů lepku 
(glutenu). Pokud máte alergii na pšenici (odlišnou od celiakie), neměl(a) byste tento léčivý přípravek 
používat. 
3. Jak se Strepsils Med a Citron používá 

Vždy  používejte  tento přípravek  přesně  v souladu s příbalovou informací nebo  podle  pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pastilky Strepsils Med a Citron jsou určeny dospělým, dospívajícím a dětem starším 6 let.   Doporučené dávkování přípravku je: 

Dospělí: každé 2-3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. 
Používejte maximálně 12 pastilek v průběhu 24 hodin. 

Dospívající od děti od 6 let: každé 2–3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. 
Používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.  

Starší pacienti: Úprava dávkování není nutná. 

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Pokud se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se 
dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře. 

Jestliže jste použil(a) více pastilek Strepsils Med a Citron, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.   Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkodobého používání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle 
následujících četností: 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
- reakce z přecitlivělosti projevující se jako pocit pálení v ústech, vyrážka, horečka, průjem; 
- vyrážka; 
- bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech. 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci.  

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10    
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

5. Jak Strepsils Med a Citron uchovávat  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, tubě a blistru za 
„EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  


6. Obsah balení a další informace  
Co Strepsils Med a Citron obsahuje 
Léčivé látky: amylmetacresolum, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus. 
Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,2 mg.  Pomocné  látky:  kyselina  vinná,  čištěný  med,  silice  máty  peprné  a  deterpenovaná  citronová  silice 
(silice obsahují citral, d-limonen, geraniol a linalol), chinolinová žluť, tekutá sacharóza, tekutá glukosa 
usušená rozprášením (z pšeničného škrobu). Jak Strepsils Med a Citron vypadá a co obsahuje toto balení 
Žluté kulaté pastilky s chutí medu a citronu s vyraženým logem „S“ na obou stranách pastilky. 

a)  Blistr z PVC/PVDC/Al, krabička. 
Balení obsahuje: 6, 8, 10, 12, 16, 24 anebo 36 pastilek. 
b)  PP tuba s uzávěrem z PE. 
Tuba obsahuje 10 pastilek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Reckitt  Benckiser  (Czech  Republic),  spol.  s  r.o.,  Vinohradská  ,  Praha  3,  130  00,  Česká 
republika 

Výrobce 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB,  
Nottingham, Velká Británie 

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, 
Nizozemsko 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5. 1. 2021. 

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 56 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu STREPSILS MED A CITRON

PANADOL PRO DĚTI JAHODA 9%
Panadol pro děti Jahoda 24mg/ml por.sus.100ml III
Panadol pro děti jahoda 24 mg/ml snižuje horečku a mírnou až středně silnou bolest. Vhodný pro
149 Kč
135 Kč
skladem
The Simpsons Multivitamin želé 50ks
The Simpsons Multivitamin želé 50ks
Výborné želé ve tvaru ovoce, s obsahem devíti důležitých vitaminů, jodu, zinku a extraktu z šíp
143 Kč
skladem
STREPFEN SPREJ
Strepfen sprej 8.75mg orm.spr.sol.1x15ml
Strepfen Sprej se používá pro krátkodobé zmírnění příznaků doprovázejících bolest v krku, jako
210 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

Walmark Biopron9 PREMIUM tob.60 27%
Walmark Biopron9 PREMIUM tob.60
Biopron 9 Premium je doplněk stravy s probiotiky a prebiotiky. Obsahuje 9 probiotických kmenů v
512 Kč
375 Kč
skladem
Hemostop Probio MAX Da Vinci Academia tob. 60+30 17%
Hemostop Probio MAX Da Vinci Academia tob. 60+30
Hemostop Probio MAX je doplněk stravy, jehož hlavními složkami jsou diosmin/hesperidin, dobromy
602 Kč
497 Kč
skladem
Multivitamin Centrum AZ tbl.100+30 vánoční balíček 13%
Multivitamin Centrum AZ tbl.100+30 vánoční balíček
Zdokonalené složení pro každodenní celkové zdraví a pohodu. Nabízí kompletní řadu vitaminů, důl
643 Kč
559 Kč
skladem
Hemostop Probio MAX Da Vinci Academia tob. 30+15
Hemostop Probio MAX Da Vinci Academia tob. 30+15
Hemostop Probio MAX je doplněk stravy, jehož hlavními složkami jsou diosmin/hesperidin, dobromy
350 Kč
347 Kč
skladem