Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Ostatní > Zánět a potíže uší > Tebokan 40mg por.tbl.flm.100x40mg
TEBOKAN 32%

Tebokan 40mg por.tbl.flm.100x40mg

Přípravek je určen na poruchy paměti, poruchy koncentrace, emoční labilitu spojenou s depresí především u starších lidí. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 13491
Cena: 306 Kč
207 Kč
do 2 dnů
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek je určen na poruchy paměti, poruchy koncentrace, emoční labilitu spojenou s depresí především u starších lidí. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls  PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  TEBOKAN 40 mg Potahované tablety  
Ginkgo bilobae extractum sicc. normatum (EGb 761)  Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.
-  Pokud se do 8 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit     
s lékařem.  
Co naleznete v této příbalové informaci

1.  Co je TEBOKAN 40 mg a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TEBOKAN 40 mg užívat   
3.  Jak se TEBOKAN 40 mg užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak TEBOKAN 40 mg uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace  

1. CO JE TEBOKAN 40 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ TEBOKAN 40 mg obsahuje speciální extrakt EGb 761 z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba), 
standardizovaný na 24% flavonových glykosidů a 6% terpenových laktonů (ginkgolidy A, B, C, J a 
bilobalid), který má účinek vazodilatační (cévy rozšiřující) v tepenné oblasti a reologický (zlepšuje 
průtokové vlastnosti krve). Snížením kapilární propustnosti (permeability) působí lehce protiedémově 
(proti otokům). Podporuje žilní tonus (napětí), zlepšuje využití glukózy v buňkách a snižuje tvorbu a 
přítomnost nežádoucích produktů vznikajících při metabolismu (tzv. volných kyslíkových radikálů). 
Přípravek zvyšuje syntézu a uvolňování substance nazývající se acetylcholin, jejíž množství je ve stáří 
sníženo.  
Bez porady s lékařem se přípravek užívá  
- při poruchách duševní výkonnosti s příznaky: poruchy paměti, poruchy koncentrace, emoční labilita 
hlavně u starších osob. 

Po poradě s lékařem se dále přípravek užívá   
- při syndromu demence (primární degenerativní demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, 
smíšené formy demence). 
- při poruchách prokrvení končetin a mikrocirkulace jako je obstrukční choroba periferních tepen ve 
stadiu I.-II. podle Fontaina (claudicatio intermittens), Raynaudův syndrom apod.,  
- při senzorických poruchách na základě cévní  insuficience (nedostatečnosti): závratích, ušních 
šelestech (tinitus), snížení sluchu u starších osob. 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TEBOKAN 40 mg 
UŽÍVAT  
Neužívejte TEBOKAN 40 mg 
-  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na extrakty z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba) 
nebo na kteroukoli další složku léku TEBOKAN 40 mg. Upozornění a opatření  

Před užitím Tebokanu 40 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem. 

TEBOKAN 40 mg není vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku. Přípravek se nedoporučuje užívat 
při patologických (chorobných) krvácivých stavech. 


Děti a dospívající 
Vzhledem k tomu, že nejsou dostupné dostatečné výsledky týkající se aplikace tohoto přípravku u dětí, 
neměl by být podáván dětem mladším 12 let.  

Další léčivé přípravky a Tebokan 40 mg

Nelze vyloučit interakci s léky, které snižují srážení krve. Je třeba opatrnosti při případném současném 
podávání léčiv s obdobnými účinky (např. léčivy působícími rozšíření cév či zrychlení srdeční činnosti 
apod.) 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
O vhodnosti současného užívání přípravku Tebokan 40 mg s dalšími léky se poraďte se svým lékařem.   

Těhotenství a kojení 
Užívání přípravku Tebokan 40 mg se v době těhotenství a kojení nedoporučuje.  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není relevantní. 

TEBOKAN 40 mg potahované tablety obsahuje cukr laktózu. Pokud Vám Váš lékař oznámil, že 
trpíte přecitlivělostí na některé cukry, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete lék užívat. 

3. JAK SE TEBOKAN 40 mg UŽÍVÁ Vždy užívejte Tebokan 40 mg přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Doporučená dávka přípravku je následující: 
Při poruchách duševní výkonnosti: 
Obvyklá dávka přípravku je 1 potahovaná tableta (odpovídá 40 mg extraktu z ginkgo biloba) podávána 
3 x denně. Potahované tablety se užívají ráno, v poledne a večer nerozkousané, zapíjejí se tekutinou. 
Užívání Tebokanu 40 mg není závislé na jídle. Doba léčby závisí na závažnosti příznaků a měla by 
trvat nejméně 8 týdnů. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 8 týdnů, vyhledejte lékaře. 
Bez porady s lékařem se Tebokan 40 mg nesmí užívat déle než 3 měsíce, neboť po této době je třeba 
přehodnocení léčby. 

Při syndromu demence /typy viz výše/:    1 - 2 potahované tablety třikrát denně. Délka podávání musí být úměrná tíži postižení, minimální doba 
léčby by měla být nejméně 8 týdnů (chronické onemocnění), po tříměsíční terapii je třeba posoudit 
prospěšnost pokračování v léčbě.  

Při poruchách prokrvení končetin, mikrocirkulace (oběh tekutiny na úrovni jednotlivých tkání) a při 
senzorických (smyslových) poruchách: 
Podávat 1 potahovanou tabletu 3 x denně až 2 potahované tablety 2 x denně. 
Obstrukční choroba periferních tepen: podávat minimálně po dobu 6 týdnů, teprve pak dojde 
k prodloužení úseku, který nemocný dokáže ujít s úlevou od bolesti. Při léčbě vertiga (závrať) a tinitu 
(ušní šelest) však kůra delší než 6-8 týdnů nepřináší další terapeutický prospěch. 

Jestliže jste užil(a) více Tebokanu 40 mg, než jste měl(a) 
TEBOKAN 40 mg je lék, který je velmi dobře snášen. Symptomy z předávkování nebyly dosud 
zaznamenány. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít TEBOKAN 40 mg 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání tak, jak 
Vám předepsal lékař nebo je napsané v této příbalové informaci.  

Jestliže jste přestal(a) užívat TEBOKAN 40 mg  

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Nejsou žádné ověřené údaje týkající se frekvence nežádoucích účinků pozorovaných při léčbě 
přípravky obsahujícími Ginkgo biloba, jelikož tyto nežádoucí účinky jsou známy z jednotlivých 
hlášení pacientů, lékařů nebo lékárníků. Podle těchto hlášení se mohou při léčbě Tebokanem 40 mg 
vyskytnout následující vedlejší příznaky: bolest hlavy, krvácení z jednotlivých orgánů, mírné 
gastrointestinální potíže, kožní alergické reakce (zčervenání, otok, svědění). 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci.  


5. JAK TEBOKAN 40 mg UCHOVÁVAT  Uchovávejte při teplotě do 30° C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a 
vlhkostí. 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

TEBOKAN 40 mg  nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE   Co TEBOKAN 40 mg obsahuje 

Léčivou látkou je standardizovaný extrakt Ginkgo biloba (EGb 761) (Ginkgo bilobae extractum 
siccum normatum (35 – 67 : 1)) extrahovaný acetonem 60% (m/m) v množství 40 mg v 1 potahované 
tabletě obsahující 8,8-10,8 mg flavonových glykosidů a 2,16-2,64 mg terpenových laktonů 
(ginkgolidy A, B, C, J a bilobalid).  
Pomocnými látkami jsou: sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa 
monohydrát laktózy, makrogol 1500, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, 
dimetikonová emulze SE 2, mastek, oxid titaničitý E 171, žlutý oxid železitý E 172.   Jak TEBOKAN 40 mg vypadá a co obsahuje toto balení 

TEBOKAN 40 mg je žlutá, hladká, kulatá potahovaná tableta. TEBOKAN 40 mg je dostupný v balení 
po 20, 50, 100 (50+50), 100, 150 a 200 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG 
Willmar-Schwabe-Str. 4 
D-76227 Karlsruhe 
Německo 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

Schwabe Czech Republic s.r.o. 
Čestmírova 1 
CZ- 140 00 Praha 4 
Tel: +420241740447 
E-mail: info@schwabe.cz 


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5.12.2012.    

Zeptejte se lékárníka


10
rozhodujících důvodů
proč nakoupit
u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 57 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do každé objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu TEBOKAN

POSIFORLID oční maska 1 kus 14%
POSIFORLID oční maska 1 kus
Samozahřívací oční maska k léčbě zánětů okrajů víček (blefaritidy), funkčních poruch (Meibomový
219 Kč
188 Kč
Recugel oční gel 10g 1%
Recugel oční gel 10g
Recugel má osvěžující a zklidňující účinek na oči. Zlepšuje zvlhčování očního povrchu při příto
124 Kč
123 Kč
PARALEN 500 SUP
Paralen 500 supp.5x500mg
Přípravek je určen k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a sv
40 Kč
WOBENZYM
Wobenzym drg.40
Přípravek Wobenzym je určen k mírnění otoků, chronických a recidivujících zánětů a bolesti. Má
197 Kč

Nedávno prohlížené produkty

TEBOKAN 32%
Tebokan 40mg por.tbl.flm.100x40mg
Přípravek je určen na poruchy paměti, poruchy koncentrace, emoční labilitu spojenou s depresí p
306 Kč
207 Kč