Mujlekarnik.cz > Moje potíže > Nachlazení a chřipka > Kašel > Vykašlávání a zahlenění > Thymomel sir.1x100ml

Thymomel sir.1x100ml

THYMOMEL

Thymomel sir.1x100ml

Přípravek podporuje vykašlávání a užívá se jako pomocný lék při zánětlivých onemocněních dýchacích cest především u dětí od jednoho roku. Čtěte pozorně příbalový leták.
Kód: 45339
skladem 1 ks - IHNED K ODBĚRU
Cena:
75 Kč
Doprava ZDARMA
při nákupu
nad 1500 Kč
680
odběrných
míst
Přípravek podporuje vykašlávání a užívá se jako pomocný lék při zánětlivých onemocněních dýchacích cest především u dětí od jednoho roku. Čtěte pozorně příbalový leták.
Upozornění: Příbalový leták nebyl nalezen.

Příbalový leták

sp.zn. sukls 
 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  THYMOMEL 
Sirup 
Thymi extractum fluidum, Serpylli extractum fluidum, Plantaginis extractum fluidum  Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, 
musíte se poradit s lékařem. 
-  Pokud se u Vás vyskytne  kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci.   
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1.  Co je přípravek Thymomel a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Thymomel používat 
3.  Jak se přípravek Thymomel používá 
4.  Možné nežádoucí účinky  
5.  Jak přípravek Thymomel uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace   
1. Co je přípravek Thymomel a k čemu se používá 
 
Tento tradiční rostlinný léčivý přípravek obsahuje výtažky z tymiánu, mateřídoušky, jitrocele a med a 
používá se k usnadnění vykašlávání při nachlazení. 
 
Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat děti od 4 let, mladiství a dospělí. 
Děti od 1 roku do 4 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře. 
 
Použití  tohoto  tradičního  rostlinného  léčivého  přípravku  je  založeno  výlučně  na  zkušenosti 
z dlouhodobého použití. 
 
Pokud se do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, 
musíte se poradit s lékařem. 
2. Čemu věnovat pozornost, než začnete přípravek Thymomel používat Nepoužívejte přípravek Thymomel 
Strana 1 (celkem 4)  -  jestliže  jste  přecitlivělý(á)  na  mateřídoušku,  tymián,  jitrocel  nebo  na  kteroukoliv  další  složku 
přípravku Thymomel (uvedenou v bodě 6).  
-  jestliže jste přecitlivělý(á) na některou rostlinu z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). 
-  nepodávejte dětem do 1 roku. 
 Upozornění a opatření 
-  jestliže trpíte nesnášenlivostí některého z cukrů. Dříve než začnete užívat tento přípravek, poraďte 
se se svým lékařem.  
-  Jestliže pociťujete dušnost, máte horečku, vykašláváte hnisavé hleny nebo trpíte kašlem déle než  
1 týden, kontaktujte lékaře. 
Děti a dospívající 
Děti  od  1  do  4  let  mohou  být  léčeny  tímto  přípravkem  pouze  na  doporučení  lékaře  a  pod  jeho 
dohledem. 
Další léčivé přípravky a přípravek Thymomel: 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 
Žádné interakce nejsou dosud známy.   Těhotenství a kojení: 
Pro  nedostatek  údajů  o  užívání  přípravku  těhotnými  a  kojícími  ženami  není  doporučeno  užívat 
přípravek během těhotenství a kojení. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Nejsou k dispozici údaje o možném ovlivnění schopnosti řídit  motorová vozidla či obsluhovat stroje. 
Kvůli  obsahu  alkoholu  může  přípravek  negativně  ovlivnit  schopnost  vykonávat  tyto  činnosti  asi  
5 minut po podání doporučené dávky (15 ml).  Přípravek  Thymomel  obsahuje  sacharosu.  Pokud  trpíte  nesnášenlivostí  některého  z cukrů, 
informujte svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat. 
Přípravek obsahuje 62 g sacharózy ve 100ml. Při užití podle doporučeného dávkování obsahuje jedna 
kávová lžička (5 ml) do 3,1 g sacharosy, jedna polévková lžíce (15 ml) do 9,3 g sacharosy.  Je nutno 
vzít  v  úvahu  u  pacientů  s cukrovkou.  Pokud  trpíte  nesnášenlivostí  některého  z cukrů,  poraďte  se  se 
svým lékařem dříve, než začnete přípravek užívat. 
Přípravek Thymomel obsahuje 3,4% obj. ethanolu. 
Při užití podle doporučeného dávkování obsahuje jedna kávová lžička (5 ml) do 0,14 g ethanolu, což 
odpovídá 3,4 ml piva (5% obj. ethanolu) a 1,4 ml vína (12% obj. ethanolu), jedna polévková lžíce (15 
ml)  do  0,41  g  ethanolu,  což  odpovídá  10,2  ml  piva  (5%  obj.  ethanolu)  a  4,3  ml  vína  (12%  obj. 
ethanolu). Vzhledem k obsahu ethanolu může být přípravek škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem 
a  dále  je  nutno  tuto  skutečnost  vzít  v  úvahu  u  těhotných  a  kojících  žen,  dětí  a  vysoce  rizikových 
skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním, onemocněním mozku či epilepsií.  
 
Přípravek Thymomel obsahuje propylparaben 
Vzhledem  k  obsahu  propylparabenu  může  Thymomel  způsobit  alergické  reakce  (pravděpodobně 
zpožděné). 
 
Strana 2 (celkem 4)  

 3. Jak se přípravek Thymomel používá 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud lékař neurčí jinak,doporučené dávkování přípravku je: 
Dětem  od  1  roku  do  4  let:    kávové  lžičky  (1  kávová  lžička  =  5  ml)  3krát  denně  po  jídle  (pro 
možnost  nechutenství).  Dětem  v této  věkové  kategorii  podávejte  přípravek  pouze  na  doporučení 
lékaře. 
Dětem od 4 do 12 let: 1-2 kávové lžičky (1 kávová lžička = 5 ml) 3krát denně po jídle (pro možnost 
nechutenství). 
Mladistvým od 12 let, dospělým a starším pacientům: 1 polévková lžíce (1 polévková lžíce = 15 ml) 
maximálně 4krát denně.   Délka podávání: 
Bez porady s lékařem užívejte přípravek nejdéle 10 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 
5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, vyhledejte lékaře.  Jestliže jste užil(a) více přípravku Thymomel,  než jste měl(a): 
Při předávkování se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.  
 Jestliže jste zapomněl(a) užít Thymomel: 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Při  doporučeném  dávkování  je  však  přípravek  dobře  snášen.  Přípravek  obsahuje  extrakt  tymiánu,  u 
něhož byly pozorovány hypersenzitivní (alergické) reakce a zažívací obtíže. Frekvence  výskytu není 
známa. 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. 
 5. Jak přípravek Thymomel uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Strana 3 (celkem 4)  
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
  
Co přípravek Thymomel obsahuje 
- Léčivými látkami jsou: Thymi extractum fluidum (1 : 1,11) 4.1624 g, extrahováno ethanolem 25% 
(m/m), Serpylli extractum fluidum (1 : 1,2) 4.1630 g, extrahováno ethanolem 25% m/m, Plantaginis 
extractum fluidum (1 : 1,1) 4.1666 g, extrahováno ethanolem 34% (m/m), ve 100ml.  
-  Pomocnými  látkami  jsou  sacharosa,  propylparaben,  natrium-benzoát,  glycerol  85%,  čištěný  med  a 
čištěná voda.   Jak přípravek Thymomel vypadá a co obsahuje toto balení: 
Hnědý sirup tymiánové vůně v hnědé lahvičce, se šroubovacím uzávěrem v papírové krabičce. 
Časem vzniká jemná usazenina, která není na závadu účinnosti přípravku.  Velikost balení: 100 ml, 250 ml  Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava- Komárov, Česká republika 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.6.2013 
 
Strana 4 (celkem 4)  

Zeptejte se lékárníka10
rozhodujících
důvodů
proč nakoupit u nás
  1. jsme opravdová lékárna
  2. máme nejnižší ceny vybraných produktů
  3. dopravu nabízíme již od 56 Kč nebo zdarma
  4. zajistíme rychlé doručení Vašeho zboží
  5. přidáme dárek do objednávky
  6. máme tisíce položek skladem
  7. nabízíme možnost osobního odběru zdarma
  8. poskytujeme konzultační službu lékárník na telefonu
  9. zdarma provozujeme internetovou poradnu online
  10. máme 99% spokojených zákazníků

Alternativy produktu THYMOMEL

ROBITUSSIN EXPECTORANS NA ODKAŠLÁVÁNÍ 38%
Robitussin Expectorans odkašl.100mg/5ml sir.100ml
Sirup - Tmavě červenohnědě zbarvená sirupovitá tekutina s charakteristickou vůní a chutí višní.
179 Kč
111 Kč
skladem
MUCONASAL PLUS 29%
Muconasal Plus 1.18mg/ml nas.spr.sol.1x10ml
Přípravek je určen ke snížení otoků zduřelé nosní sliznice a zprůchodnění nosu u běžných nachla
120 Kč
85 Kč
skladem
MUCOSOLVAN 24%
Mucosolvan 7.5mg/ml por.sol./inh.sol. 60ml
Přípravek užívejte při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i d
99 Kč
75 Kč
skladem
AMBROBENE
Ambrobene sol.40ml 7.5mg/ml
Přípravek usnadňuje odkašlávání a zřeďuje hlen. Má i ochranný účinek na sliznici dýchacích cest
70 Kč
skladem

Nedávno prohlížené produkty

CLOTRIMAZOL AL 38%
Clotrimazol AL 1% crm.1x50g 1%
Přípravek je určen k léčení kožních infekcí způsobených plísněmi, kvasinkami a některými houbam
138 Kč
85 Kč
skladem
Irbis sweet sladidlo sypké plv.200g sklenice 24%
IRBIS Aspartam Sweet 3x sladší sypké sladidlo 200g
Stolní sladidlo v prášku na bázi aspartamu. 1 g sladidla sladí jako 3 g cukru, ale o 70 % méně
82 Kč
62 Kč
skladem
Granulox hemoglobinový sprej 12ml
Granulox hemoglobinový sprej 12ml
Granulox je hemoglobinový sprej, který podporuje hojení chronických ran. Nedostatek kyslíku je
3 110 Kč
není skladem
CERAVE Hydratační čisticí emulze 1000 ml 11%
CERAVE Hydratační čisticí emulze 1000 ml
CERAVE HYDRATAČNÍ ČISTICÍ EMULZE - Pro normální až suchou pleť a pokožku těla, 1000 ml. Čistí a
535 Kč
475 Kč
skladem