Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný.
Mujlekarnik.cz > Zajímavosti > Zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců olomouckých lékáren lll

Zpět na zajímavosti

Zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců olomouckých lékáren lll

Rekapitulace projektu

loga

REKAPITULACE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu bylo podpořit intenzivní odborné vzdělávání a rozvoj dovedností zaměstnanců Žadatele a Partnera skrze zkvalitnění procesů v oblasti rozvoje lidských zdrojů a modernizaci obsahů podnikového vzdělávání.

Úspěšně splněné cíle projektu:

Doplnili jsme a rozšířili kvalifikaci v tématech, která lékárníci v praxi postrádali, protože nesouvisela explicitně s výkonem dispenzační farmaceutické činnosti a tedy nebyla součástí vzdělávání na farmaceutických fakultách. Toto jsme realizovali pomocí odborných tematických seminářů zaměřených na inovativní přístupy k výkonu povolání farmaceuta na pozicích vedoucího lékárníka, magistra, farmaceutického asistenta v souladu s aktuálním trendem poskytování komplexní, na pacienta orientované lékárenské péče, nejen dispenzačního minima. Projektem jsme aktualizovali a zvýšili odborné kompetence zaměstnanců společnosti a tím zajistili jejich aktivní a úspěšnou účast na trhu práce a zvýšili jejich zaměstnatelnost a adaptabilitu.

Vytvořili jsme nový systém celofiremního vzdělávání, který řešil komplexní vzdělávací potřeby stávajících i nových zaměstnanců s propojením i na partnera projektu, což se velmi osvědčilo a navazoval na předchozí vzdělávací projekt, který byl zaměřen a komunikační a manažerská témata. Propojením výše popsaného nového systému vzdělávání s minulým vzdělávacím projektem podpořeným z ESF, jsme zajistili kompletní pokrytí vzdělávacích potřeb lékárníků v oblastech kmenových, již zvládnutých (management, komunikace) a návazných (legislativa, lékárenská péče, IT dovednosti, finance a odborný jazyk). Absolventi obou vzdělávacích projektů jsou plně kvalifikováni v oblasti manažerských, marketingových a farmaceutických kompetencí tak, aby mohl samostatně vést lékárnu a poskytovat péči orientovanou na pacienta i za použití cizího jazyka.

LOGO_STARNUTI

Výsledky práce se skupinou zaměstnanců ve věkové skupině 50+.

Během projektu bylo ve věkové skupině 50+ proškoleno celkem 8 zaměstnanců příjemce i partnera. Tyto osoby se účastnily školení společně s ostatní cílovou skupinou. Během školení jsme nezaznamenali žádné negativní vlivy plynoucí z věkového rozdílu. Naopak zapojení osob 50+ přineslo mnoho hodnotného v podobě sdílených zkušeností.

V celkovém sledovaném období projektu osoby 50+ absolvovaly dohromady 12 školení z oblasti farma prostředí. Z každého školení si odnesly nejen nové poznatky, ale také certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Školené osoby 50+ hodnotily kurzy tematicky velmi zajímavé, ale především potřebné. Témata jako Inovativní SW pro práci ve farma businessu či Trendy v lékárenské péči byly přes počáteční rozpaky přijaty s uznáním. Rovněž kurz Inovativní přístup k prezentaci odborných informací ve farmacii pro magistry přinesl cílové skupině nový pohled na prezentační dovednosti a naopak mladší generace účastníků školení měla možnost porovnat tradiční přístupy v interpretaci odborných sdělení. Podobných konfrontací se sešlo během celého projektu nespočet a dalo nejen cílové skupině nad 50 let mnoho poznatků a zkušeností. Zapojení osob skupiny 50+ hodnotíme velmi kladně a přínosně a samy školené osoby přiznávají důležitost orientovat se v tomto dynamicky rozvíjejícím se odvětví. Z hlediska metodiky a efektivity školení neshledali lektoři na účasti skupiny 50+ negativní projevy. Stejně tak i mladší účastníci školení uvítali zájem starších kolegů držet krok s novými trendy a motivaci uplatnit nové vědomosti jak na pracovišti s pacienty tak i v rámci kolektivu.

Osoby 50+ byly rovněž zapojeny do jazykového vzdělávání. Odborné jazykové kurzy byly zaměřeny na odborný jazyk užitý v praxi a na obchodně komunikační dovednosti. Sloučení osob 50+ s ostatními věkovými skupinami v jednotlivých jazykových kurzech, slouží jako výborný motivační faktor pro sledované osoby. Jazykových kurzů se účastnilo celkem 7 osob ze skupiny 50+. Efektivita školení byla prokázána a ověřena v praxi mystery shoppingem na cílové skupině. Jazyková gramotnost sledované skupiny se od počátku projektu zvýšila. Vidíme zde další potenciál pro růst a budeme se snažit zaměstnancům poskytnout kontinuální jazykové vzdělávání v rámci udržitelnosti získaných schopností komunikovat na odborné jazykové úrovni. Co se týče efektivity a práce se sledovanou cílovou skupinou 50+ v oblasti jazyků proběhlo školení dle očekávání. Školené osoby hodnotily jazykové kurzy kladně.

Na závěr můžeme konstatovat, že zapojení cílové skupiny 50+ do projektu splnilo stanovené cíle a očekávání. V rámci udržitelnosti se budeme snažit pokračovat v kontinuálním vzdělávání sledované cílové skupiny a jejím propojení s mladšími kolegy, což se nám potvrdilo jako velmi efektivní a přínosné pro celý kolektiv zaměstnanců Příjemce i Partnera příjemce dotace.

Sledované osoby nedaly souhlas k pořízení fotodokumentace.

Dopad účasti na projektu z pohledu konkrétního účastníka:

Představitelem je žena, vedoucí pracovník, vysokoškolsky vzdělaná osoba ve věku 52 let.

Sledovaná osoba 50+ absolvovala všechna školení farma kurzů a účastnila se odborných jazykových kurzů z anglického jazyka. Vědoma si svého "rizikového" postavení na trhu práce se do projektu aktivně zapojila a aktivním přístupem na školeních dala najevo svou motivaci. Jako vedoucí pracovník dala prostor svému profesnímu i osobnímu růstu a šla příkladem i mnohem mladším kolegům. Z absolvovaných školení hodnotila jako nejvíce přínosné jazykové vzdělávání, které ji posunuly na úroveň A2.2 Evropského referenčního rámce. Díky jazykovým kurzům ovládá odbornou terminologii, psaný i mluvený projev a dokáže komunikovat o lékárenských tématech. Školení hodnotí jako velmi přínosné.

Z farmaceutických školení ji nejvíce pomohly již výše zmíněné semináře jako Inovativní software nebo Prezentace odborných informací, které byly pozitivně hodnoceny celou skupinou. Osoba si osvojila práci s představenými programy a softwarem a sama se nyní hodnotí jako aktivní uživatel, což již stihla prokázat svou prezentací na interních poradách. Sledovaná osoba uvítala inovativní změny v programu Mediox a nyní je již běžně využívá ve své každodenní práci vedoucího pracovníka. Další školení z oblasti farma kurzů jí pomohl se zorientovat v nových trendech a tématech farmacie, farma businessu a legislativy.